Zwemmerslaan

Op de Zwemmerslaan 2-4 (Schalkwijk) is in 2011 een school gesloopt. In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met duurzame stedelijke woningbouwontwikkeling op deze locatie. Nu kan het braakliggende terrein, dat volledig in eigendom is van de gemeente, worden verkocht. Daarvoor wordt een aanbesteding voorbereid.

Toekomstwijk Zwemmerslaan wordt een duurzame woonwijk. Het terrein is ruim 2 hectare groot en biedt ruimte voor circa 130 woningen in het midden- en duurdere segment. Ook is het doel om hier zelfbouw en vraaggericht bouwen mogelijk te maken.

 

Actueel

Op 13 juli 2017 is in de commissie Ontwikkeling de Startnotitie voor de Toekomstwijk Zwemmerslaan besproken: 2017/272014. Op 25 januari 2018 is door de gemeenteraad de grondexploitatie voor het project geopend: 2017/383586.

Planning

In 2018 worden de (stedenbouwkundige) voorwaarden voor de ontwikkeling opgesteld en worden de verkoopdocumenten voorbereid. Voordat deze worden vastgesteld wordt een informatieavond voor omwonenden georganiseerd.

Het is de bedoeling de kavel met een Europese aanbestedingsprocedure te verkopen. Volgens planning start de verkoop tegen het einde van 2018. Op basis van de vastgestelde randvoorwaarden zal de ontwikkelaar haar plannen voor de locatie maken. Naar verwachting kan aan het begin van 2021 gestart worden met de bouw.

Inspraak en meedoen

Nog voor de zomer volgt de start van het participatieproces over de randvoorwaarden die de gemeente aan de marktpartij mee kan geven op het gebied van stedenbouw en architectuur, het te realiseren programma, inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid en consumentgericht bouwen.

Op het moment dat een ontwerp of uitwerkingsplan wordt gemaakt, volgt de gebruikelijke inspraakprocedure.

Projectpartners

OPPS en Draaijer&Partners bereiden in opdracht van de gemeente de aanbestedingsstukken voor. Copper8 adviseert de gemeente over de duurzame ambities voor de ontwikkeling.

RBIJ Haarlem is een zwerm van ondernemers uit Haarlem. Samen pakken ze complexe uitdagingen op en komen ze tot duurzame oplossingen. RBIJ versnelt de zelfbouw in Haarlem met events en het opzetten van een community: de zelfbouwzwerm Haarlemse Zelfbouwers.

Lees meer over de zelfbouwpartners op de zelfbouwpagina Zwemmerslaan.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw W. Dieben. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl