Zwemmerslaan

Op de Zwemmerslaan 2-4 (Schalkwijk) is in het verleden een school gesloopt. In het bestemmingsplan is al rekening gehouden met duurzame stedelijke woningbouwontwikkeling op deze locatie. Het braakliggende terrein is eigendom van de gemeente en zal openbaar verkocht worden.

Op dit moment geeft de gemeente prioriteit aan de ontwikkelzones. Omdat Zwemmerslaan daar geen onderdeel van uit maakt, wordt het project uitgesteld.

 

Actueel

Op 25 januari 2018 is door de gemeenteraad de grondexploitatie voor het project geopend. U vindt de documenten onder agendapunt 10. 

Op 13 juli 2017 is in de commissie Ontwikkeling de Startnotitie voor de Toekomstwijk Zwemmerslaan besproken. U vindt de documenten onder agendapunt 1.2.

Inspraak en meedoen

Voordat de verkoopprocedure start worden met de belanghebbenden de randvoorwaarden besproken die de gemeente aan de marktpartij mee kan geven op het gebied van stedenbouw en architectuur, het te realiseren programma, inrichting van de openbare ruimte, duurzaamheid en zelfbouw.

Als er ontwerp- of uitwerkingsplannen worden gemaakt, verloopt dat volgens de gebruikelijke inspraakprocedure.

Planning

Omdat door de gemeente voorrang is gegeven aan de ontwikkelzones heeft het project in 2018 en 2019 een tijd stil gelegen. Het is de bedoeling om in de loop van 2020 een verkoopprocedure voor het terrein te starten.
Eerst worden de (stedenbouwkundige) voorwaarden voor de ontwikkeling opgesteld en worden de verkoopdocumenten voorbereid. Voordat deze worden vastgesteld wordt een informatieavond voor omwonenden georganiseerd.

Projectpartners

OPPS en Draaijer&Partners bereiden in opdracht van de gemeente de aanbestedingsstukken voor. Copper8 adviseert de gemeente over de duurzame ambities voor de ontwikkeling.

RBIJ Haarlem is een zwerm van ondernemers uit Haarlem. Samen pakken ze complexe uitdagingen op en komen ze tot duurzame oplossingen. RBIJ versnelt de zelfbouw in Haarlem met events en het opzetten van een community: de zelfbouwzwerm Haarlemse Zelfbouwers.

Lees meer over de zelfbouwpartners op de zelfbouwpagina Zwemmerslaan.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw W. Dieben. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl