Zuid Schalkwijkerweg, locatie Tjaden

Het terrein is een voormalig bedrijventerrein met oude bedrijfspanden. De bedrijfsuitoefening is al ruim 10 jaar geleden gestopt. De vervallen en verloederde bedrijfspanden zijn geen visitekaartje voor de gemeente Haarlem op deze plek. Daarvoor is een andere invulling van het terrein noodzakelijk. Het terrein is verontreinigd en door een financieel haalbaar plan kan de bodem gesaneerd worden en geschikt gemaakt worden voor woningbouw. Het zijn maximaal 38 luxe koopwoningen met behoud van openheid van het gebied en een herstelde relatie met het omliggende veenweidelandschap.

Actueel

Participatie en inspraak

De inspraaktermijn start op 15 november 2018 en eindigt op 27 december 2018. Alle inspraak reacties worden verzameld en beoordeeld. Waar gewenst en mogelijk kunnen sommige suggesties of ideeën leiden tot aanpassing van de plannen. Beantwoording van de inspraakreacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam, dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw inspraakreactie.

U kunt reageren op de plannen per e-mail (projecten@haarlem.nl) onder vermelding van ‘Inspraakreactie’ en per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, ook als u het met de plannen eens bent, horen wij dat graag.

Bekijk het concept beeldkwaliteitsplan en het ontwerp stedenbouwkundig plan. U kunt de stukken ook inzien bij de publiekshal aan de Zijlvest 39. U kunt hiervoor een afspraak maken per e-mail: bedrijven-omgeving@haarlem.nl  De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.  

Na afloop van de inspraakperiode, worden alle inspraakreacties afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve beeldkwaliteitsplan dan wel stedenbouwkundig plan ontwerp. Indieners van inspraakreacties worden hierover geïnformeerd.

Planning

  • november- december 2018, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ter inzage
  • december 2018, anterieure overeenkomst
  • januari 2019 – oktober 2019, bestemmingsplan
  • november – december 2019, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning en de vergunning Wet bodembescherming (gecoördineerd)
  • november 2018 – februari 2019, inrichtingsplan openbare ruimte
  • 2020, sanering bodem (onder voorbehoud)
  • 2021, start bouw (onder voorbehoud)

Projectpartner

Projectontwikkelaar Wibaut BV en AIVM. Meer informatie over het project leest u op http://zuidschalkwijkerweg58.nl.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem via het algemene nummer 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.