Zuid-Schalkwijkerweg, groot onderhoud

De Zuid-Schalkwijkerweg is toe aan groot onderhoud. De asfalt-laag en fundering worden vernieuwd. Daarnaast moet de dijk waar de weg op ligt versterkt worden. De dijk is nu erg steil en wordt aan de kant van de polder minder steil gemaakt. Hierdoor krijgt de dijk een bredere en stevigere basis. Het wegprofiel zoals dat er nu ligt verandert niet.

Actueel

Van dinsdag 21 juli  tot en met maandag 31 augustus 2020 lag het Ontwerp-Projectplan Waterwet van Rijnland ter inzage. In die periode konden zienswijzen op het Ontwerp-Projectplan worden ingediend. Meerdere betrokkenen hebben hier gebruik van gemaakt. Alle reacties worden bestudeerd en als het kan meegenomen in het definitieve ontwerp. Alle zienswijzen worden verwerkt en hier wordt op gereageerd. Dit wordt beschreven in de zogenaamde ‘Nota van beantwoording’. Deze nota en het definitieve ontwerp worden  gepubliceerd op de website van Rijnland en de gemeente Haarlem. 

Vervolg

Alle reacties worden bekeken en als het kan meegenomen in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp kunt u daarna inzien op deze website.

Project

De dijk wordt zo'n 10 tot 40 centimeter opgehoogd. Zodat deze weer voldoet aan de eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland . Voor het versterken van de dijk wordt de helling aan de kant van de polder minder steil gemaakt. Hierdoor krijgt de dijk een bredere en stevigere basis. Hiervoor wordt de huidige sloot verlegd. Bij de woningen aan de oostzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg wordt maatwerk toegepast bijvoorbeeld door de huidige sloot te vervangen door een greppel met een drain eronder. Hiervoor gaan de gemeente en Rijnland met de betrokkenen in gesprek.
Het asfalt en de fundering daaronder worden helemaal vernieuwd. Het wegprofiel zoals er nu ligt verandert niet. Tegelijkertijd worden kabels en leidingen verlegd zodat deze allemaal in één strook naast de weg komen te liggen.

We doen er zoveel mogelijk aan om de bomen te behouden. Als er toch een boom gekapt moet worden, wordt deze vervangen door een nieuwe boom. 

Planning

In april en mei 2020 zijn de plannen met de bewoners en betrokkenen besproken. De uitvoering start eind 2020 en duurt tot eind 2021.

Projectpartners

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlem zijn partners in dit project. Antea Group verzorgt de voorbereiding in opdracht van gemeente Haarlem. Heijmans is betrokken als aannemer.
Het groot onderhoud aan de Zuid-Schalkwijkerweg is een ander project dan het woningbouwproject aan de Zuid-Schalkwijkerweg op het voormalige Tjaden-terrein. Kijk voor meer informatie over dit project op www.haarlem.nl/zuid-schalkwijkerweg-locatie-tjaden. 

Westkant

Voor bewoners aan de westkant (aan de kant van het Spaarne) verandert er niet veel. De bestaande sloot blijft liggen. 

Oostkant

Voor de bewoners aan de oostkant (de kant van de polder) kunnen de gevolgen ingrijpender zijn. Er worden sloten gedempt, er worden nieuwe sloten aangelegd en inritten moeten worden aangepast. Daarom zijn er gesprekken met alle bewoners aan de oostzijde. Een aantal gesprekken zijn al geweest. 
Alle inritten aan de oost- en westzijde van de weg worden aangesloten op de nieuwe weghoogte. De verhardingen van de inritten en parkeerstroken in openbaar gebied (tussen uw erfgrens en de rijweg) worden vervangen.  
Door de dijkverbetering moeten helaas bomen worden gekapt. Er worden evenveel nieuwe bomen terug geplant. 

Contact

Projectleider voor de gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.