Onderzoek kermis Zaanenlaan

De gemeenteraad vroeg aan het college van burgemeester en wethouders om een visie op de toekomst van de kermis. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken gedaan. Er is een verbeterde opstelling op de Zaanenlaan ontworpen.

Kermis 2020

Maandag 23 maart 2020 nam het Rijk aanvullende maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is het verbod op alle evenementen tot 1 juni 2020 die een vergunning nodig hebben. Hierdoor kan de kermis op de Zaanenlaan dit jaar niet doorgaan. Eerder was al de informatiebijeenkomst voor bewoners geannuleerd.

Onderzoeken 2019, 2018, 2017

  • Onderzoek 2019

De evaluatie van de kermis is besproken in een Informatienota met de raadscommissie Bestuur op 5 september 2019. Bekijk de evaluatie in de Informatienota (onder agendapunt 12).

Op 7 mei 2019 organiseerde de gemeente een bijeenkomst waar omwonden van het Zaanenpark na de kermis hun mening en ervaringen konden delen over de nieuwe opstelling van de kermisattracties.
De gemeente wilde voor de kermis in 2019 zowel de mogelijke verbeterpunten als een eventuele nieuwe indeling graag met bewoners overleggen. Hierover is gesproken met omwonenden van het Zaanenpark tijdens bewonersbijeenkomsten op 12 februari 2019 en 12 maart 2019. De gemeente kijkt terug op waardevolle bijeenkomsten waar belangrijke informatie vanuit de omwonenden is opgehaald.

  • Onderzoek 2018

De commissie Bestuur wilde een uitgebreider onderzoek naar de kermis aan de Zaanenlaan. Hierbij zijn alternatieve locaties voor de kermis verder onderzocht en is opnieuw gekeken naar aanvullende maatregelen op de huidige locatie. Het vervolgonderzoek bestond uit een analyse van alle metingen en registraties tijdens de kermis: meldingen, klachten, incidenten, geluid en bezoekers. Daarnaast ontvingen bewoners in de omgeving van de Zaanenlaan een vragenlijst. Verder is opnieuw bekeken welke locaties in Haarlem mogelijk geschikt zijn voor een kermis. Deze locaties zijn eerst aan de hand van een aantal criteria beoordeeld. Een extern bureau onderzocht vervolgens de geschiktheid van de overgebleven locaties.

Uit het vervolgonderzoek komt naar voren dat de kermis aan de Zaanenlaan veilig is. Daarnaast kwam een alternatieve locatie in beeld waar de kermis nog beter inpasbaar lijkt te zijn. Dit is het grasveld op de hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat.

Bekijk het besluit van het college en het onderzoeksrapport (onder agendapunt 14).

Op 15 oktober 2018 is met de commissie Bestuur van de gemeenteraad afgesproken vooralsnog geen onderzoek te doen naar een vervangende locatie voor de kermis op de Zaanenlaan, maar in overleg met bewoners en andere stakeholders te kijken of de inrichting van de kermis verdere mogelijkheden tot verbetering biedt. De gemeenteraad verzocht vervolgens met een motie (op 29 november 2018) het college van burgemeester en wethouders de attracties rondom het Zaanenpark te plaatsen.

  • Onderzoek 2017

Op 17 november 2016 nam de gemeenteraad een motie aan over de kermis. Hierin wordt aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een visie op de toekomst van de kermis. Bekijk de motie (onder agendapunt 14). In het voorjaar van 2017 is onderzoek gedaan. In de commissie Bestuur is op 21 september 2017 afgesproken dat er een aanvullend onderzoek voor de kermis aan de Zaanenlaan komt.

Het college van burgemeester en wethouders besprak het onderzoeksrapport op 5 september 2017. Bekijk het onderzoeksrapport (onder agendapunt 9).

In het onderzoek zijn 3 scenario’s bekeken:

  • de mogelijkheid tot het verplaatsen van de kermissen
  • het beperken van de omvang of tijdsduur van de kermissen
  • het in stand houden van de bestaande situatie.

Voor het scenario ‘verplaatsen van de kermissen’ zijn alternatieve locaties bekeken op geschiktheid. Daarbij zijn als criteria onder meer meegenomen: de grootte van het terrein, geschiktheid van de ondergrond, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten. Voor de andere scenario’s is het Digipanel geraadpleegd. Daarnaast is gesproken met omwonenden en ondernemers van de Zaanenlaan en de Grote Markt, wijkraden, hulpverleningsdiensten en handhavers. Tijdens de kermissen is onderzoek gedaan onder bezoekers van de kermissen en onder toeristen. Per scenario zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht.