Onderzoek kermis Zaanenlaan

De gemeenteraad vroeg aan het college van burgemeester en wethouders om een visie op de toekomst van de kermis. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken gedaan. De gemeente onderzocht als laatste of de kermis op de Zaanenlaan kon worden verbeterd en of de attracties rondom het Zaanenpark geplaatst zouden kunnen worden. Het college vond een kermisindeling rondom het park echter geen verbetering. Wel is er een verbeterde opstelling op de Zaanenlaan ontworpen.

Actueel

De evaluatie van de kermis wordt besproken met de raadscommissie Bestuur op 5 september 2019. De commissie kreeg donderdag 13 juni 2019 de Informatienota meegestuurd bij de stukken op de agenda (onder agendapunt 1.3 van de Ter kennisname meegezonden stukken). Door een volle agenda heeft de voorzitter in overleg met de griffie besloten de evaluatie niet ter bespreking te agenderen, maar op 5 september 2019 in de commissie te bespreken.

In gesprek met bewoners

Op 7 mei 2019 organiseerde de gemeente een bijeenkomst waar omwonden van het Zaanenpark na de kermis hun mening en ervaringen konden delen over de nieuwe opstelling van de kermisattracties.

De gemeente wilde voor de kermis in 2019 zowel de mogelijke verbeterpunten als een eventuele nieuwe indeling graag met bewoners overleggen. Hierover is gesproken met omwonenden van het Zaanenpark tijdens bewonersbijeenkomsten op 12 februari 2019 en 12 maart 2019. De gemeente kijkt terug op waardevolle bijeenkomsten waar belangrijke informatie vanuit de omwonenden is opgehaald.

Vervolgonderzoek 2018

De commissie Bestuur wilde een nieuw, uitgebreider onderzoek naar de kermis aan de Zaanenlaan. Hierbij zijn alternatieve locaties voor de kermis verder onderzocht en is opnieuw gekeken naar aanvullende maatregelen op de huidige locatie.

Het vervolgonderzoek bestond uit een analyse van alle metingen en registraties tijdens de kermis: meldingen, klachten, incidenten, geluid en bezoekers. Daarnaast ontvingen bewoners in de omgeving van de Zaanenlaan een vragenlijst. Verder is opnieuw bekeken welke locaties in Haarlem mogelijk geschikt zijn voor een kermis. Deze locaties zijn eerst aan de hand van een aantal criteria beoordeeld. Een extern bureau onderzocht vervolgens de geschiktheid van de overgebleven locaties.

Resultaten onderzoek

Uit het vervolgonderzoek komt naar voren dat de kermis aan de Zaanenlaan veilig is. Daarnaast is er een alternatieve locatie in beeld gekomen waar de kermis nog beter inpasbaar lijkt te zijn. Dit is het grasveld op de hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat.

Bekijk het besluit van het college en het onderzoeksrapport (onder agendapunt 14).

Op 15 oktober 2018 is met de commissie Bestuur van de gemeenteraad afgesproken vooralsnog geen onderzoek te doen naar een vervangende locatie voor de kermis op de Zaanenlaan, maar in overleg met bewoners en andere stakeholders te kijken of de inrichting van de kermis verdere mogelijkheden tot verbetering biedt. De gemeenteraad verzocht vervolgens met een motie (op 29 november 2018) het college van burgemeester en wethouders de attracties rondom het Zaanenpark te plaatsen.

Onderzoeksrapport 2017

Op 17 november 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de kermis. Hierin wordt aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een visie op de toekomst van de kermis. Bekijk de motie (onder agendapunt 14). Hiervoor is in het voorjaar van 2017 onderzoek gedaan. In dit onderzoek zijn beide Haarlemse kermissen betrokken: de kermis op de Zaanenlaan en de kermis op de Grote Markt. In de commissie Bestuur is op 21 september 2017 afgesproken dat er een aanvullend onderzoek voor de kermis aan de Zaanenlaan komt. Daarbij zijn alternatieve kermislocaties grondiger bekeken en is gezocht naar mogelijke aanvullende maatregelen voor de kermis op de huidige locatie.

Onderzoeksrapport

Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport. Het college van burgemeester en wethouders besprak dit op 5 september 2017. Bekijk het onderzoeksrapport (onder agendapunt 9).

In het onderzoek zijn 3 scenario’s bekeken:

  • de mogelijkheid tot het verplaatsen van de kermissen (1 of beide)
  • het beperken van de omvang of tijdsduur van de kermissen
  • het in stand houden van de bestaande situatie.

Voor het scenario ‘verplaatsen van de kermissen’ zijn alternatieve locaties bekeken op geschiktheid. Daarbij zijn als criteria onder meer meegenomen: de grootte van het terrein, geschiktheid van de ondergrond, bereikbaarheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten. Voor de andere scenario’s is het Digipanel geraadpleegd. Daarnaast is gesproken met omwonenden en ondernemers van de Zaanenlaan en de Grote Markt, wijkraden, hulpverleningsdiensten en handhavers. Tijdens de kermissen is onderzoek gedaan onder bezoekers van de kermissen en onder toeristen. Per scenario zijn de voor- en nadelen in kaart gebracht.

De commissie Bestuur heeft niet alle aanbevelingen uit het eerste onderzoek overgenomen. In 2018 bleef de kermis op de Grote Markt 16 dagen. De kermis op de Zaanenlaan bleef 12 dagen, maar de kermis sloot op doordeweekse dagen (behalve op vrijdag) een uur eerder.