Waarderveldweg herinrichting

De gemeente gaat de inrichting van de Waarderveldweg afmaken.

Actueel

Het voorlopig ontwerp van de herinrichting Waarderveldweg tussen de Tappersweg en de Waarderweg is door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Zie het kopje inspraak voor meer informatie.

Planning

U kunt van 3 juni tot 15 juli 2019 uw zienswijze geven op het voorlopig ontwerp.

Inspraak

De gemeente Haarlem wil het tweede deel van de Waarderveldweg, tussen de Tappersweg en de Waarderweg, dit jaar opnieuw inrichten. In een participatietraject is hiervoor een voorlopig ontwerp gemaakt. De gemeente vindt het belangrijk te weten wat de belanghebbenden hiervan vinden. Daarom is het voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak.

U kunt reageren op het voorlopig ontwerp en uw reactie kenbaar maken per e-mail antwoord@haarlem.nl ter attentie van R.J. Luijsterberg en per brief (gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. R.J. Luijsterburg). Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag. De inspraaktermijn start op 3 juni 2019 en eindigt op 15 juli 2019.

Let op: uw naam wordt gepubliceerd Als u een zienswijze indient, zal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad daarop ingaan in een zogenaamde nota van antwoord. Hierin wordt een antwoord gegeven op elk argument dat in de ingediende zienswijzen naar voren wordt gebracht. In deze nota wordt ook de naam vermeld van degene die de zienswijze heeft ingediend. De nota wordt bij het definitieve besluit gepubliceerd op de website van de gemeente.

Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze.

Documenten

Voorlopig Ontwerp Waarderveldweg
Voorlopig Ontwerp Dwarsdoorsnede
Voorlopig Ontwerp Overzichtskaart Waarderveldweg

Vervolgtraject

Alle inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Zodra dit ontwerp en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedere inspreker hierover bericht. Het definitieve ontwerp kunt u dan ook inzien op de website. Het ontwerp gaat na vaststelling nog ter informatie naar de commissie Beheer. Het streven is om in oktober 2019 met de werkzaamheden te starten. De uitvoering neemt circa 4 weken in beslag.

Het voorlopig ontwerp

Situatie aan noordkant van de rijweg blijft ongewijzigd.
Aan de noordkant van de rijweg zijn het trottoir, de inritten, openbare parkeerplaatsen, bomen en lichtmasten al eerder aangebracht. Deze situatie blijft zo.

Bereikbaarheid en parkeren

De rijweg wordt iets breder vanwege de noodzakelijke ruimte voor in- en uitrijden van vrachtauto’s. De bestaande keervoorziening voor vrachtauto’s aan het einde van de straat blijft ook bestaan. Parkeren op de rijbaan is niet toegestaan. Parkeren in de berm is ongewenst en wordt onaantrekkelijk gemaakt. Dat gebeurt door het aanbrengen van verkeersborden (parkeerverbod) bij de entree en een greppel en bomen in de berm.

Bomen

Aan de zuidkant van de weg is nu een berm aanwezig. In deze berm worden tien nieuwe bomen aangeplant. Hiermee krijgt het straatbeeld een groener karakter.

Volgens het Handboek Inrichting Openbare Ruimte van de gemeente Haarlem moet regen zoveel mogelijk via de bodem worden opgevangen en niet via het riool. Daarom wordt een greppel aangebracht in de bestaande berm. Overtollig regenwater wordt afgevoerd via het regenwaterriool naar de watergang bij de Waarderweg.

Geen fietsstroken

Fase 1 van de Waarderveldweg, tussen de Tappersweg en de Industrieweg, is ingericht met rode fietsstroken en heeft de status van een gebiedsontsluitingsweg. Fase 2 van de Waarderveldweg is voor autoverkeer doodlopend en heeft de status van een erftoegangsweg. Daarom worden er geen fietsstroken toegepast en zal sprake zijn van gemengd verkeer op de rijbaan.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de meneer R.J. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar antwoord@haarlem.nl.