Verspronckweg woningbouw De Meester

In de Kleverparkbuurt staat aan de Verspronckweg 148-150 het pand van de voormalige ambachtsschool het Sterrencollege. Sinds het vertrek van de school is het pand nog gedeeltelijk in gebruik voor antikraakbewoning en enkele bedrijfjes. Ontwikkelaar en eigenaar van het pand COD wil het gebouw restaureren en ontwikkelen naar een woongebouw met 178 appartementen.

Actueel

Stedenbouwkundig plan

Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de notitie van de zienswijzen zijn vastgesteld door het college en besproken in de commissie Ontwikkeling. Op 6 september 2018 is het stedenbouwkundig plan (agendapunt 12) positief ontvangen door de commissie.

Bestemmingsplan

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is opgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Op 29 mei 2019 is het bestemmingsplan een hamerstuk in de raad (onder agendapunt 17). Hierna volgt een inzagetermijn van 6 weken. Daarmee zal het bestemmingsplan (mits geen bezwaren) in de 2e helft van juli in werking treden. Dat betekent ook dat dan de omgevingsvergunning kan worden afgegeven.

Naar verwachting starten begin 2020 de bouwwerkzaamheden. Daarvoor informeert de aannemer de omwonenden over de bouwlogistiek rondom het pand, zoals aan- en afvoer van materialen, inrichten van de bouwplaats, bereikbaarheid en de planning. De verwachting is dat dit in het najaar van 2019 kan gebeuren.

Planning en proces

De herontwikkeling start met een zorgvuldig planvormingsproces. Dit proces bestaat op hoofdlijnen uit 3 fases. In alle 3 de fases worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij het proces. Na het proces start de (ver)bouw van de voormalige school.

Fase 1: Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan

De 1e fase bepaalt de randvoorwaarden voor de herontwikkeling. Belangrijke aspecten die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het parkeren, verkeer, de bescherming van de cultuurhistorische waarden van het pand en het behoud van het groen. In deze fase was het mogelijk om een inspraakreactie te geven op het concept stedenbouwkundige plan. Het ontwerp stedenbouwkundig plan (agendapunt 10) is op 29 augustus 2017 vrijgegeven voor inspraak door het college van burgemeester en wethouders. De inspraak is gesloten op 19 oktober 2017. De ontwikkelaar en aannemer organiseerden op woensdag 21 november 2018 een inloopavond om het definitief stedenbouwkundig plan toe te lichten aan de buurt en omwonenden.

Fase 2: Wijziging bestemmingsplan en vergunning om van het bestemmingsplan af te wijken

Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De kaders voor de wijziging geeft het geldende bestemmingsplan al aan. Wel is voor het daadwerkelijk wijzigen van het bestemmingsplan het doorlopen van een aparte procedure nog noodzakelijk. Daarnaast is voor het behoud van een karakteristiek deel van de bestaande bebouwing nog een aparte vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te kunnen wijken.

Fase 3: Vergunning om te mogen bouwen

Deze aanvraag gaat ook in op andere te vergunnen aspecten zoals het behoud van de monumentale waarde van het pand. Ook tegen deze besluiten is bezwaar en beroep mogelijk.

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw B. Verburg. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Meer informatie over het project vindt u op de website van de ontwikkelaar.