Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Rijnland

Vanaf 2015 worden de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. De verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap zijn op 20 maart 2019.

Wie mag stemmen

Provinciale Staten

U mag stemmen bij de verkiezing voor de Provinciale Staten van Noord-Holland als u

 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • op de dag van kandidaatstellling (maandag 4 februari 2019) inwoner bent van de provincie Noord-Holland.


Waterschap Rijnland

U mag stemmen voor het Waterschap als u

 • de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-burger of niet-Nederlander bent met een geldige verblijfsvergunning
 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • op de dag van kandidaatstelling (maandag 4 februari 2019) in het Waterschap Rijnland woont.

Plakplaatsen

Er zijn een aantal regels om de openbare ruimte netjes te houden:

 • Voorbedrukte verkiezingsborden op verschillende locaties: politieke partijen leveren hun verkiezingsboodschappen voor deze borden digitaal aan. Details en voorwaarden voor het aanleveren worden nog op deze pagina gepubliceerd. Het overzicht van de locaties van de borden komt ook op deze pagina te staan
 • Vrije plakplaatsen: op deze plakplaatsen mag het hele jaar geplakt (ook handelsreclame). Een overzicht van de locaties van de vrije plakplaatsen wordt bekend gemaakt op deze pagina
 • Affiches, stickers en dergelijke alleen plakken op vrije plakplaatsen
 • Om flyers, stickers en dergelijke te plakken op roerende en/of onroerende zaken is schriftelijk toestemming nodig

Houdt u zich niet aan deze regels dan kunt u een boete krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Handhaving, telefoonnummer (023) 511 49 50.

Registreren naam partij

Partijen kunnen een naam (aanduiding) bij het centraal stembureau van de provincie laten registreren. De partij moet wel een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij de notaris. Bij het registratieverzoek stuurt u mee:

 • de statuten zoals vastgelegd bij de notaris
 • een gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring met een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijst machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen.

De laatste dag waarop u een verzoek kunt indienen om een aanduiding te registreren is 24 december 2018.

Formulier voor registratie (pdf)

Lees meer over registreren naam partij op de website van de kiesraad.

Contact

Centraal Stembureau Provinciale Staten
T.a.v. Léon Kossen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

verkiezingen@haarlem.nl

023 - 511 5182