Verkeersmaatregelen Vijfhoek

Er worden verschillende verkeersmaatregelen genomen in de Vijfhoek. We verminderen met dit pakket het auto- en vrachtverkeer in de Vijfhoek. Met het instellen van een autoluw gebied verbetert de leefbaarheid rondom de Botermarkt en de Barrevoetestraat. Hierdoor is er meer ruimte voor de voetganger en de fietser, en zijn er geen geparkeerde auto’s in het straatbeeld. Daarnaast breiden we het fietsnetwerk uit en krijgen fietsers meer ruimte in de Barrevoete- en Keizerstraat.

Actueel

Het college heeft op 26 mei 2020 het maatregelenpakket Vijfhoek vastgesteld. Een deel van de maatregelen kan op redelijk korte termijn uitgevoerd, zoals een lengtebeperking voor vrachtwagens en éénrichtingsverkeer in een aantal straten. Andere maatregelen, zoals het uitbreiden van het autoluwe gebied rondom de Botermarkt en Barrevoetestraat heeft meer voorbereiding nodig.

Lees het hele maatregelenpakket (onder agendapunt 6).

Onder het kopje Planning leest u hoe wanneer de maatregelen worden uitgevoerd.

Verkeersonderzoek

De Wijkvisie verkeer van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen gaat over verkeersmaatregelen en aanpassingen in de openbare ruimte die het gebied volgens hen een prettiger verblijf-, woon- en winkelklimaat geven. Deze visie is maart 2018 aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden.

De gemeente heeft voor 2019 budget beschikbaar gesteld om de wijkverkeersvisie te onderzoeken op haalbaarheid, effectiviteit en consequenties van de voorgestelde maatregelen op het Haarlems wegennet. Op basis van het onderzoek en advies heeft het college ieen besluit genomen over de mogelijke oplossingen voor knelpunten in de wijk.

In overleg met de wijkraad, gemeente Haarlem, en de centrummanager zijn verschillende scenario’s uitgewerkt.

Participatie

De wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen en verkeersadviesbureau Mobycon presenteerden de mogelijke oplossingen tijdens drie bijeenkomsten over het verkeer in de wijk.
Tijdens het proces is tweemaal overlegd met vertegenwoordigers van belanghebbenden en éénmaal met bewoners en ondernemers uit de wijk. Het overleg met bewoners en ondernemers vond plaats op 12 januari samen met de jaarvergadering van de wijkraad in de Nieuwe Kerk. Mede op basis van de reacties tijdens deze overleggen is het verkeersadvies van Mobycon opgesteld.

Meer informatie vindt u op wijkraadvijfhoek-haarlem.nl.

Planning

De snel uit te voeren maatregelen worden eind 2020/ begin 2021 uitgevoerd.

Uitvoering fysieke maatregelen

De uitvoering van de fysieke maatregelen wordt in 2020 voorbereid. De planning is om in 2021 de uitvoering te starten.

  • De verkeersmaatregelen worden uitgewerkt en getoetst aan de overige wettelijke en gemeentelijke randvoorwaarden
  • Dan moet een voorlopig ontwerp worden gemaakt door een ingenieursbureau
  • Er volgt nog een inspraakperiode waarbij iedereen kan reageren op het ontwerp
  • De reacties worden waar mogelijk verwerkt en er wordt een definitieve ontwerp vastgesteld
  • Vervolgens zoekt de gemeente een aannemer voor het voorlopig ontwerp en kunnen de werkzaamheden beginnen.

Contact

Beleidsmedewerker voor de gemeente Haarlem is mevrouw N. Ensing. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.