Uitwegvergunning of inritvergunning

Voor het aanleggen van een uitweg of inrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket.nl. Op deze website staat een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aangevraagde en verleende vergunningen van de afgelopen 8 weken staan op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen. Op overheid.nl vindt u ook de eerder geplaatste bekendmakingen.

Omgevingsloket

Voorwaarden

U kunt de uitweg- of inritvergunning aanvragen als:

  • u eigenaar bent van de grond. Als u huurder bent, moet de eigenaar toestemming geven voor het aanvragen van de vergunning
  • de uitweg past in het geldende bestemmingsplan.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een uitweg- of inritvergunning aanvragen.

Kosten

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor uitweg of inrit kost € 423. Dit bedrag betaalt u ook als de vergunning wordt geweigerd.

De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

De kosten worden berekend nadat over de aanvraag is beslist.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de pagina Mededelingen onder het kopje Bekendmakingen
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is wat u wilt mogelijk binnen de wet?)
  • U hoort binnen 8 weken of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen
  • Als het besluit is gepubliceerd hebben belanghebbenden nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.

Mededelingen

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken

Eenvoudige aanvragen als bouwen, kappen en slopen worden in de reguliere procedure in maximaal 8 weken afgehandeld. Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn complexe aanvragen: 26 weken

Complexe aanvragen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tegen uw plannen. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht wordt belemmerd of hun privacy wordt geschaad. Zij moeten bezwaar aantekenen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Lees meer over het indienen van bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

Meerdere omgevingsvergunningen in 1 keer aanvragen

U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer tijd en geld kosten. Via het Omgevingsloket kunt nagaan of u ook voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig heeft.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt voor de activiteiten 'bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening', 'bouwen en milieu', 'bouwen en monumenten' en 'bouwen en brandveilig gebruik'. Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer wilt weten.

Weigering vergunning

Een omgevingsvergunning voor een uitweg of inrit kan worden geweigerd, bijvoorbeeld in het belang van:

  • de bruikbaarheid van de weg
  • het veilig en efficiënt gebruik van de weg
  • de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente

Meer informatie

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Vul dan het formulier Informatieverzoek in. Sla het ingevulde formulier op en verstuur het per e-mail naar vragenformulier@haarlem.nl. Als u het formulier niet opslaat kunnen de ingevulde gegevens na verzending niet goed zichtbaar zijn. Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Informatieverzoek (pdf)