Toeristische koers

Haarlem is altijd een aantrekkelijke en gastvrije stad voor bezoekers geweest. De afgelopen jaren kwamen er echter meer kritische vragen over toerisme, vooral m.b.t. de drukte. In het Coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ (2018) is opgenomen dat de negatieve effecten van toerisme voorkomen moeten worden. De grote groei in aantallen bezoekers die in 2019 voor heel Nederland werd voorspeld gaf urgentie op de vraag welke toekomst Haarlem voor zich ziet qua bezoekers. De wens om grip te kunnen houden op de toeristische ontwikkeling was aanleiding voor de opstart van de Toeristische Koers (zie ook de Informatienota Toeristische Koers) . 

Eind 2019 is de gemeente Haarlem gestart met het opstellen van de Toeristische koers. Inmiddels zijn we door Covid-19 in een heel andere (toeristische) werkelijkheid beland. Herstel van inkomsten van ondernemers en instellingen op korte termijn is zeer belangrijk, ook voor de vitaliteit van de stad. Voor de middellange termijn moet bepaald worden op welke wijze het herstel na corona kan leiden tot een duurzame, waardevolle ontwikkeling van toerisme voor Haarlem. Welke maatregelen kan de gemeente met partners in de stad nemen om daar sturing aan te geven en tegelijkertijd overlast te voorkomen zodat de stad leefbaar blijft?

Participatie

De Toeristische Koers is tot stand gekomen via een actief participatietraject. Haarlem is één van de eerste gemeenten in het land waar bewoners actief gevraagd zijn hun mening te geven over toerisme. Allereerst heeft in juni 2019 een toerismedebat plaatsgevonden dat georganiseerd was door de Wijkraad Centrum. Vervolgens heeft De Pletterij een drietal debatten rondom dit thema gehost. Daarnaast is een bewonersonderzoek uitgezet via het Digipanel. Tot slot zijn de wijkraden uit de binnenstad en enkele hofjesbewoners uitgenodigd om deel te nemen aan de interviews, het rondetafelgesprek, de externe werksessie en de online bijeenkomst.

Naast bewoners zijn ook andere partijen uit de stad uitgebreid geconsulteerd. Denk hierbij aan Haarlem Marketing, hoteliers (o.a. Van der Valk Hotel, Amrâth Hotel Frans Hals, Hotel Staats), horecaondernemers, winkeliers, evenementenorganisatoren (o.a. Bevrijdingspop, Haarlem Culinair), culturele instellingen (o.a. Frans Hals Museum, Teylers Museum, Stadsschouwburg/Philharmonie), organisaties binnen het watertoerisme (o.a. Canal Tours, Smidtje Canal Cruises Haarlem, Amsterdam Cruise Port), Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Recreatie Noord-Holland, hofjes, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Centrum Management Groep (CMG), Bedrijven Investeringszone Binnenstad (BIZ), onderwijsinstellingen en overige toeristisch relevante organisaties.

Inspraak

Op 6 april 2021 heeft het college van B&W de Toeristische Koers vrijgegeven voor inspraak. Het is mogelijk om uw mening te geven op het nieuwe beleid gedurende de inspraaktermijn van 13 april t/m 25 mei 2021. U kunt hiervoor mailen naar toerismeinbalans@haarlem.nl. Volgens planning wordt tijdens de inspraakperiode de Toeristische Koers op 12 mei 2021 besproken in de Commissie Ontwikkeling. U kunt deze vergadering online bijwonen via https://notubiz.nl.

Inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in de definitieve Toeristische Koers. Let op: in de inspraaknotitie wordt uw naam gepubliceerd, tenzij u expliciet aangeeft bezwaar te hebben tegen het publiceren van uw naam. Vervolgens gaan de inspraaknotitie en de nieuwe versie van de Toeristische Koers opnieuw naar het college van B&W, de Commissie Ontwikkeling en uiteindelijk ter vaststelling naar de raad. Dit is naar verwachting in september 2021. Het definitieve beleid en de inspraaknotitie worden op de website van de Gemeente Haarlem geplaatst.