Toeristische koers

De gemeente Haarlem stelt binnenkort een Toeristische koers op. Hieruit moet een duidelijke richting komen hoe Haarlem kan profiteren van de positieve effecten van toerisme. Maar ook hoe de stad leefbaar blijft door te sturen op een evenwichtige verhouding tussen wonen, werken en recreëren.

In het Coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ (2018) is opgenomen dat de negatieve effecten van toerisme voorkomen moeten worden. In de informatienota Toeristische koers staat dat de inspanningen voor Haarlem tot nu toe vooral gericht waren op het verhogen van het aantal bezoekers. De wens is dat we ons meer gaan richten op kwaliteit, spreiding, het in goede banen leiden van toerisme en niet zozeer op groei. Met de toeristische koers en de toeristische uitvoeringsagenda kunnen we bijdragen aan een meer duurzame ontwikkeling van het toerisme in Haarlem.

Participatie

De toeristische koers en bijbehorende uitvoeringsagenda komen in 2019/2020 tot stand via een actief participatietraject. Zo wordt onder andere gesproken met vertegenwoordigers van (toeristische) ondernemers, culturele- en onderwijsinstellingen. Onderdeel van de participatie is ook een online vragenlijst (digipanel) onder bewoners van Haarlem. Er wordt later dit najaar een participatieavond georganiseerd en De Pletterij organiseert ook later dit jaar nog een tweetal debatten over het toerisme in Haarlem. Al deze gesprekken moeten leiden tot een concept Toeristische koers. Nadat deze wordt vastgesteld volgt begin 2020 een periode van inspraak. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over de toeristische koers. Wilt u in contact komen over de toeristische koers, heeft u ideeën of suggesties?

Geef dat dan door via onderstaande knop.

Geef uw ideeën of suggesties Reageren gaat via e-mail