Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot en met september 2020. We maken nu een onderscheid tussen de Tozo-1 en Tozo-2.

Information for English speaking entrepreneurs can be found on the Dutch government website government information for entrepreneurs.

Tozo-1
Het aanvraagformulier voor Tozo-1 is niet meer beschikbaar. De aanvraag voor Tozo-1 liep tot en met 31 mei 2020.

Tozo-2
De Tozo-2 regeling is voor ondernemers die tussen juni en oktober behoefte hebben aan financiële ondersteuning. Het maakt daarbij niet uit of u al eerder een aanvraag voor Tozo-1 heeft gedaan. Anders is dat bij de Tozo-2 regeling ook wordt gekeken naar het inkomen van uw partner. De Tozo-2 loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. 

Tozo bedrijfskrediet
Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling (Tozo-2) een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Voor de gehele periode dat de regeling loopt blijft het totaal te lenen bedrag staan op € 10.157.

U kunt geen beroep doen op Tozo-2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of gekregen.

Tozo-2 levensonderhoud aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Dit formulier is ook voor ondernemers uit Beverwijk

Tozo bedrijfskrediet aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Dit formulier is ook voor ondernemers uit Velsen, Heemskerk en Beverwijk

Voor wie geldt de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een regeling voor zelfstandig ondernemers, met en zonder personeel, die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  
De Tozo is voor gevestigde zelfstandigen, die:

 • 18 jaar of ouder zijn.

 • nog geen recht hebben op pensioen.

 • wonen in Haarlem en rechtmatig in Nederland verblijven.

 • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders.

 • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Haarlem).

 • voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

 • vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart zijn met hun onderneming en minimaal 1.225 uur per jaar  werkzaam zijn in hun eigen bedrijf of in hun zelfstandig beroep.

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? 
U kunt slechts één aanvraag samen doen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    
Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hierin ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    
Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Regeling voor zelfstandig ondernemers

Haarlem heeft al een regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de financiële problemen komen: Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Door de coronacrisis maakt het kabinet het mogelijk de Bbz versneld en versoepeld uit te voeren. Deze maatregel heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Check of u in aanmerking komt

Tozo-1

U kunt Tozo-1 niet meer aanvragen. De aanvraag voor Tozo-1 liep tot en met 31 mei 2020. Zodra de regels voor Tozo-2 bekend zijn, komt de aanvraagprocedure online.

Tozo-2

Tozo-2 is een regeling voor inkomensondersteuning voor maximaal 4 aaneengesloten maanden. De uitkering vult uw inkomen aan tot maximaal € 1.052 per maand voor een alleenstaande (ouder) en €1.552 per maand voor een gezin. Voor deze inkomensondersteuning geldt een partnerinkomenstoets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Let op, heeft u eerder Tozo-1 aangevraagd, dan kunt u bij Tozo-2 niet voor een zelfde maand nog een keer ondersteuning aanvragen.

Hoe vraag ik de Tozo levensonderhoud aan?

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo?’. U vraagt de Tozo-2 aan via de knop bovenaan deze pagina.

U doet de volgende dingen:

 • U vult de vragen naar waarheid in.
 • U levert kopieën of scans in van de volgende bewijsstukken:

  •    Identiteitsbewijs
  •    Bewijs van inschrijving KvK
  •    Belastingaangifte 2018
  •    Bankafschrift van de bankrekening waarop u ondersteuning aanvraagt

  U kunt deze bewijsstukken uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier.

 • U vult het aanvraagformulier in met uw DigiD. Heeft u een partner? Tijdens het invullen van de aanvraag wordt aan uw partner gevraagd om ook in te loggen met DigiD. Er kan maar één aanvraag per huishouden worden gedaan. 

 • Bij Tozo-2 wordt wel gekeken naar het inkomen van uw partner.

Hoe gaat het verder?

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Indien na de crisis blijkt dat u meer inkomen heeft gehad, kan dit worden teruggevorderd. Wij zullen u benaderen voor de inschatting van uw totale inkomen in de periode na afloop van de crisis.

We betalen de uitkering voor een toegekende maand aan het begin van de volgende maand. Bijvoorbeeld, de uitkering voor de maand juli krijgt u rond 1 augustus. Heeft u een aanvraag gedaan voor maanden uit het verleden? Dan krijgt u de betaling voor deze maanden misschien eerder. 

De gemeente verstrekt deze hulp aan degenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen, stellen we een aantal vragen en vragen we om een aantal bewijsstukken. Verstrekt u bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen én een boete opleggen.

De regeling broodnood

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar € 1.503,31 per maand.
 • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering Tozo levensonderhoud ingediend via deze webpagina.

Wilt u broodnood aanvragen? Stuur een e-mail naar BroodnoodTozo@haarlem.nl

Let op: gebruik aub hetzelfde e-mail adres als u in uw tozo aanvraag heeft gebruikt om de verwerking te bespoedigen!

Tozo lening bedrijfskrediet

De Tozo kan ook worden uitgekeerd in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Deze kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een laag rentepercentage gehanteerd.

Het is ook mogelijk om beide vormen aan te vragen. U ontvangt dan inkomensondersteuning én de lening.

Voorwaarden lening bedrijfskrediet

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo’? Dan kunt u deze lening aanvragen via de knop ‘Tozo bedrijfskrediet aanvragen’ bovenaan deze pagina.

Voor de lening gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Deze versnelde procedure geldt voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet afgelost te worden.
 • Uitstel van de aflossing is mogelijk op basis van individuele omstandigheden. Als de zelfstandige op 1 januari 2021 niet in staat is aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per bedrijf wordt 1 keer een bedrijfskapitaal toegekend van maximaal € 10.157.
 • De gemeente verstrekt deze hulp aan diegenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen wordt een aantal vragen gesteld en worden bewijsstukken gevraagd. Dit zijn bewijsstukken van zakelijke kosten, waaruit de noodzaak van het krediet blijkt, bijvoorbeeld een leasecontract. Verstrekt u bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen en daar bovenop een boete opleggen.
 • Als de rechtsvorm van het bedrijf een VOF is, kunt u niet volstaan met één aanvraag voor een bedrijfskrediet. Binnen een VOF zijn meerdere vennoten. Dit betekent dat de gemeente naar evenredigheid van het aantal vennoten uw aanvraag Tozo-bedrijfskrediet beoordeelt. Daarvoor dient iedere vennoot afzonderlijk voor zijn/haar deel een aanvraag in bij de gemeente waar hij/zij woont.