Terrassen vanaf 1 juni 2020

De terrassen mogen per 1 juni weer open. Dat is voor de horeca en de stad goed nieuws. De gemeente Haarlem heeft tien gouden terrasregels opgesteld om de benodigde verruiming mogelijk te maken gedurende de huidige beperkingen. Met de gouden regels kunnen ondernemers direct aan de slag. De regels gelden van 1 juni tot 15 oktober.

Voor de terrassen hebben we tien gouden terrasregels opgesteld, die voor elke locatie gelden. Daarnaast zijn er nog specifieke regels die per terraslocatie verschillen. Een beslisboom helpt om te bepalen welke specifieke regels voor uw terras gelden. Er zijn nog specifieke regels voor de Grote Markt, Botermarkt en Proveniersplein.

Boekje met regels en beslisboom terrasverruiming

Tien gouden terrasregels

1. Tijdelijke terrasverruiming is mogelijk in de proefperiode van 1 juni tot 15 oktober 2020.

2. De algemene terrasregels van de gemeente Haarlem blijven van toepassing. Zoals: de terrastijden blijven ongewijzigd en er mag geen muziek te horen zijn op de terrassen. Zie de algemene regels voor het terras.

3. De verkeersveiligheid gaat altijd voor.

4. De straten worden voor minimaal 3,5 meter vrijgehouden voor hulp- en nooddiensten.

5. Bij een horecagelegenheid met terras staan niet meer stoelen dan voor de coronacrisis binnen en buiten beschikbaar waren.

6. Terrassen mogen in beginsel alleen op een verharde ondergrond staan. Zo blijft het groen en het gras in de stad zo veel mogelijk onbeschadigd.

7. In beginsel wordt openbaar straatmeubilair, zoals fietsenrekken, afvalbakken, verkeersborden, straatlantaarns, en bankjes niet verplaatst. Waar nodig wordt straatmeubilair tijdelijk afgezet.

8. Markten blijven doorgaan en de kramen of kiosken blijven staan. We zorgen dat deze altijd op een veilige manier bereikbaar zijn.

9. Bij eventuele evenementen vanaf 1 september is verruiming van terrassen mogelijk wanneer de evenementenorganisator hiermee instemt.

10. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel en gasten. Ze zien toe op de naleving van de RIVM-richtlijnen op hun terrassen en naar hun entrees. Ze spreken hun personeel en gasten hierop aan.

Het collegebesluit van 27 mei 2020 met de tien gouden regels

Locatieregels

Regels voor uitbreiding van een gevelterras binnen voetgangersgebied op een marktlocatie

 • Check op de plattegronden onder het kopje 'Marktpleinen' waar terrassen tijdelijk mogen worden uitgestald.
 • De tijdelijke terrasuitbreiding mag op de marktpleinen worden uitgestald na 11.00 uur, dus na de venstertijd voor de bevoorrading.
 • De terrassen maken plaats voor de markt op marktdagen

Regels voor uitbreiding van een gevelterras binnen voetgangersgebied op een straat

 • Er moet minimaal 3,5 meter worden vrijgehouden voor verkeer en nooddiensten. Het gevelterras mag deels op de rijweg worden neergezet, zolang er opvallende dranghekken omheen worden geplaatst. 
 • Er mag een terrasuitbreiding worden neergezet voor de gevel van de buren mits de eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleent aan de ondernemer.
 • De terrasverruiming mag worden uitgestald na 11.00 uur, dus na de venstertijden voor de bevoorrading van de stad.

Regels voor uitbreiding van een gevelterras buiten voetgangersgebied

 • De tijdelijke terrasuitbreiding mag enkel worden uitgestald op trottoir.
 • Op het trottoir blijft een minimale obstakelvrije doorgang van 1,5 meter vrij.
 • Er mag een terrasuitbreiding worden neergezet voor de gevel van de buren mits de eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleend aan de ondernemer.

Regels voor uitbreiding van een eilandterras binnen en buiten voetgangersgebied

 • Het eilandterras mag buiten voetgangersgebied alleen worden uitgestald op trottoir.
 • Een eilandterras heeft minimaal aan één zijde een doorgang op het trottoir van 1,5 meter.
 • Er mag een eilandterras worden neergezet voor de gevel van een ander als:

  • De eigenaar hier schriftelijk toestemming voor verleent aan de ondernemer.
  • Het terras binnen een voetgangersgebied of aan een eenrichtingsverkeerweg ligt met een maximumsnelheid van 30km/uur.

Voorstel voor een nieuw losstaand terras of een terras op een bijzondere locatie

 • De voorstellen worden voorgelegd aan het terrassenteam via terras@haarlem.nlHet terrasteam adviseert op voorhand over de slagingskans en de ruimtelijke mogelijkheden.
 • Benodigde reguliere vergunningverlening blijft noodzakelijk.

Update: Dranghekken rondom terrassen

Update 4 juni 2020

Gemeente Haarlem is blij om te zien dat de horecaondernemers de maatregelen goed oppakken. Wel is er een punt van aandacht, er zijn verschillende terrassen afgezet met dranghekken. Dit is lang niet altijd nodig, alleen in de bocht bij de Smedestraat-Grote Markt naar de Riviervismarkt is dit als voorwaarde gesteld voor de terrasuitbreiding, of in specifiek gevallen bij terrasuitbreiding in het voetgangersgebied die deels op de rijweg komt te staan. We willen daarom horecagelegenheden op andere plekken vragen de dranghekken rond de terrassen te verwijderen.

Als ondernemers vanwege de bedrijfsvoering een omheining van het terras willen dan adviseert de gemeente te zoeken naar een minder prominent alternatief. Bijvoorbeeld paaltjes met een lint of touw er tussen. We hopen dat het verwijderen van de dranghekken bijdraagt aan een gastvrije uitstraling van de stad en aanwas van bezoek op de terrassen.

Marktpleinen

Grote Markt

Afbeelding Grote Markt

 • De groene vakken zijn bestemd voor tijdelijke terrasverruiming. Binnen deze vakken houd je rekening met de looppaden naar de entrees van de horecazaken.
 • Zorg voor 8 meter brede paden voor voetgangers tussen de Barteljorisstraat-Zijlstraat en Grote Houtstraat met een aftakking naar de Smedestraat.
 • Voor de Douglas, hoek Grote Markt-Barteljorisstraat en onder de leibomen staan gemeentelijke bankjes. Deze ruimte blijft beschikbaar voor publiek dat niet op terras wil of kan zitten.
 • De terrassen in de bocht Smedestraat-Grote Markt naar Riviervismarkt kunnen uitbreiden richting de Grote Bavo mits er 3,5 meter obstakelvrije ruimte vrij blijft en de uitbreiding wordt ingeleid met een hek.
 • De marktdagen zijn op maandag en zaterdag. Bekijk ook de regels van jouw terrassoort uit de beslisboom.

Botermarkt

Afbeelding Botermarkt

 • De groene vakken bestemd voor tijdelijke terrasverruiming, binnen deze vakken dient nog wel rekening te worden gehouden met looppaden naar de entrees van de horecazaken.
 • Zorg voor een 8 meter breed pad voor voetgangers langs de rijbaan voor auto’s, binnen de 8 meter zitten ook de fietsparkeervakken. Deze blijven in gebruik en moeten toegankelijk zijn.
 • De ingang fietsenstalling Botermarkt is goed toegankelijk.
 • De oostkant heeft extra brede inloop in verband met de bomen en de viskraam.
 • De marktdagen zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag.

Proveniersplein

Afbeelding Proveniersplein

 • De groene vakken zijn bestemd voor tijdelijke terrasuitverruiming. Binnen deze vakken houd je rekening met de looppaden naar de entrees van de horecazaken.
 • Je zorgt voor een ruime doorgang aan beide zijden van het plein. 3,5 meter richting Gierstraat en 5 meter richting Grote Houtstraat. De doorgang naar de Grote Houtstraat heeft in het midden van de doorgang meubilair en bomen.

Reguliere terrasvergunning


De terrassen moet altijd aan de reguliere regelgeving voldoen. 

Lees meer over de Terrasvergunning

Handhaving

De handhavers van de gemeente Haarlem helpen om te zorgen dat de regels voor de verkeersveiligheid en volksgezondheid worden nageleefd. Zo komen we in goed overleg tot passende terrasverruiming. De gemeente houdt natuurlijk in de gaten of deze regels werken. 

Contact Handhaving

Terrassenteam

Regels kunnen worden aangepast op basis van ervaringen in de praktijk of naar aanleiding van een goed idee. Ook wijzigingen in de landelijke aanpak of in de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen invloed hebben op de regels. De landelijke richtlijnen en de noodverordening blijven vanzelfsprekend gelden, boven de terrasregels. Als er vragen zijn, neem dan contact op met het Terrassenteam via terras@haarlem.nl.