Tegemoetkoming planschade

Heeft u door een planologische maatregel schade zoals inkomensdaling of waardedaling van uw woning? Een planologische maatregel is bijvoorbeeld een wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning (voorheen: projectbesluit of vrijstelling). U kunt voor deze planschade misschien schadevergoeding krijgen op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een ontwikkelvisie is geen planologische maatregel; u kunt op grond hiervan geen schadevergoeding aanvragen. Dit kan pas zodra er een definitief planologisch besluit is. U vraagt de schadevergoeding schriftelijk aan.

Aanvragen vergoeding planschade Stuur de gevraagde bijlagen mee

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

  • u schade heeft geleden in de vorm van inkomensdaling of waardedaling van uw onroerende zaak
  • u die schade niet kon voorzien toen u de woning kocht
  • de schade niet al op andere wijze is vergoed
  • de schade is veroorzaakt door een planologische maatregel
  • u de aanvraag indient binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.

Planologische maatregel

Voorbeelden van een planologische maatregel zijn:

  • een wijziging van het bestemmingsplan, een beheersverordening of een provinciaal of Rijksinpassingsplan
  • een omgevingsvergunning (op grond van artikel 2.1 eerste lid onder c, van de Wabo)
  • een bepaling van een provinciale verordening (op grond van artikel 4.1, derde lid Wro)

Om een planschadevergoeding te krijgen, wordt gekeken of u door het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsvergunning in een planologisch meer nadelige situatie bent gekomen. Zo kan bijvoorbeeld door een nieuw bestemmingsplan de waarde van uw woning verminderen.

Planvergelijking bepaalt schadebedrag

Het schadebedrag wordt berekend volgens de situatie van vlak voor het moment dat de schade is ontstaan. Deze zogenaamde ‘planvergelijking’ vergelijkt de bouw- en gebruiksmogelijkheden die bestonden op grond van de oude planologische regelingen en de mogelijkheden volgens het nieuwe bestemmingsplan. Als de aanvraag ontvankelijk is, schakelt de gemeente een onafhankelijk en deskundig planschadeadviseur of planschadetaxateur in. Deze maakt de planvergelijking en bepaalt ook het eventuele schadebedrag.

Eigen risico

Niet alle schade wordt vergoed. Schade die binnen het normale maatschappelijke risico valt, is voor rekening van de aanvrager. Voor rekening van de aanvrager is in ieder geval: 2% van de inkomensderving, of 2% van de waardevermindering van de onroerende zaak.

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 300. Dit geld krijgt u terug als u de schadevergoeding krijgt toegekend. Als uw aanvraag gericht is op verschillende planologische maatregelen, dan betaalt u per maatregel € 300 behandelkosten. Deze aanvragen worden zoveel mogelijk gecombineerd behandeld.

Handige links