Subsidie VOG vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die voor hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, krijgen kosten vaak vergoed van de Rijkoverheid. Voor vrijwilligersorganisaties die niet onder deze rijksregeling vallen, maar waarvan de vrijwilligers werken met jongeren en/of kwetsbare mensen, is er nu een subsidieregeling. Aan het eind van elk jaar kunnen deze vrijwilligersorganisaties de subsidie voor de kosten van de VOG’s aanvragen.

Aanvraag subsidie VOG vrijwilligersorganisaties

Voorwaarden

Uw organisatie is

  • niet-commercieel en de vrijwilligers werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking
  • geen sportverenigingen die aangesloten is bij een sportbond, die weer is aangesloten bij NOC*NSF
  • geen afdeling van Scouting Nederland
  • geen kindervakantieorganisatie die is aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties.
  • actief in het voorkomen van seksueel misbruik en heeft minimaal de Intentieverklaring preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk ondertekend.

Uw aanvraag

  • is voor vrijwilligers die al werkzaam zijn voor de organisatie en/of voor nieuwe vrijwilligers die nog geen VOG hebben aangevraagd
  • gaat om VOG aanvragen waarvoor niet eerder subsidie is aangevraagd.

Meesturen

  • Overzicht van de gemaakte kosten.
  • Stuur bij de eerste aanvraag een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten mee.

Aanvraagformulieren zonder bijlagen worden niet in behandeling genomen.