Subsidie sociale initiatieven

Haarlem zoekt naar sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die verbinding leggen tussen zorg en welzijn. Zodat Haarlemmers meer met elkaar in contact komen en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven.

Goede sociale ideeën zijn geld waard

Er is jaarlijks subsidie beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt. U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Dat kan vóór 1 april of vóór 1 oktober. Nadat u een aanvraag hebt ingediend, krijgt u een uitnodiging om uw idee voor een initiatief kort en krachtig te presenteren. Goede sociale ideeën zijn geld waard en zijn onmisbaar voor onze wijken en buurten, dus organisaties, stichtingen, bewoners en wijkraden met een goed idee, stuur uw aanvraag in.

Subsidie sociale initiatieven aanvragen Stuur uw aanvraag in vóór 1 april of vóór 1 oktober

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor projecten die iets nieuws brengen. Dat kan op 2 manieren:

  • het zijn nieuwe vormen van algemene voorzieningen, inclusief bewonersinitiatieven. Mensen met een vraag of probleem vinden makkelijker een antwoord of ondersteuning.
  • ze laten algemene voorzieningen en bewonersinitiatieven beter aansluiten bij specialistische hulp.

Andere voorwaarden

  • Het project vindt plaats in Haarlem en is bedoeld voor Haarlemmers.
  • Het project start binnen 3 maanden nadat is besloten dat de subsidie wordt verleend. U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.
  • Tenminste 20% van de totale projectkosten bestaat uit cofinanciering. Deze cofinanciering mag bestaan uit inzet van eigen personeel of een bijdrage van derden.
  • Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen.
  • Lees de voorwaarden in de Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod en de Algemene subsidieverordening.
  • Eventuele subsidie is eenmalig voor de start of stimulering van het project.
  • De bedoeling is dat de projecten na afloop van de subsidieperiode structureel worden ondergebracht in de voorzieningen in Haarlem. De aanvrager moet hiervoor bij zijn of haar aanvraag een voorstel doen.

Alle aanvragen worden per indieningstermijn beoordeeld. Hierna wordt een selectie gemaakt tussen de ingediende aanvragen.

Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod (pdf)
Algemene subsidieverordening (ASV) (pdf)

Meesturen

U stuurt samen met uw aanvraag ook het projectvoorstel met begroting in. Wij verzoeken u bij de eerste aanvraag ook een kopie van uw bankafschrift, een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten mee te sturen, als die aanwezig zijn.

Voorbeelden van vernieuwende ideeën en verbinding tussen zorg en welzijn

Vernieuwende ideeën

We willen met deze subsidieregeling kansen bieden om kleinschalige nieuwe bewonersinitiatieven en vernieuwende sociale ideeën tot ontwikkeling te brengen. Wat is nu zo’n vernieuwend sociaal idee? Met Creatieve Muggen geven we een voorbeeld uit de praktijk:
Creatieve muggen
Een groep Haarlemmers zet hun deskundigheid kosteloos en belangeloos in, door te adviseren bij plannen van individuen, initiatieven en vrijwilligersorganisaties. De plannen liggen op het terrein van burgerparticipatie, vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Dit idee is nieuw in Haarlem, belangeloos en helpt goede sociale initiatieven ook echt van de grond te komen. Het idee heeft geld gekregen om op te starten.

Verbinding tussen zorg en welzijn

We willen kansen bieden aan initiatieven die voorzieningen en bewonersinitiatieven beter aan laten sluiten bij specialistische hulp. Wat bedoelen we daar nu mee? Hier twee voorbeelden uit de praktijk.

Dienstencentrum Marsmanplein
Op 17 juni 2016 is dit centrum geopend. Ontstaan door een samenwerking tussen SIG en DOCK waar buurtbewoners kunnen inlopen voor kop koffie, een praatje en activiteiten. Voor klusjes in de wijk, kleine klusjes in en om de woning van wijkbewoners en voor hulp aan de winkels is er het klussenteam bemensd door klanten van het SIG. De sociale component wordt hier verbonden met dagbestedingsactiviteiten.

Stamtafels
Dit is de samenwerking tussen Haarlem Effect en De Baan. In de welzijnslocaties in de wijk kunnen kwetsbare mensen uit de wijk samenkomen. Door vrijwilligers in te zetten bij het ondersteunen van deze mensen wordt professionele hulp vooruit geschoven of voorkomen.

Afhandeling aanvraag

Het beoordelingstraject duurt maximaal 6 weken na het sluiten van de indieningstermijn.

Aanvragen dient u in bij subsidiebureau@haarlem.nl. Of schriftelijk:

Gemeente Haarlem
T.a.v. Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Uiterste indieningstermijn is vóór 1 april of 1 oktober van het jaar.