Subsidie School in de Wijk (Brede School)

De subsidie School in de Wijk is bedoeld voor activiteiten die zijn gericht op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen van 2 tot 13 jaar. Basisscholen werken hierin samen met partners uit de wijk of buurt. Dit kunnen pedagogische instellingen en partners uit de kinderopvang en welzijn-, sport- of cultuursector zijn. Het is belangrijk dat de activiteiten ook bijdragen aan een betere leefbaarheid in de wijk.

De gemeente wil met de subsidie stimuleren dat basisscholen met uitvoerende partners op buurt- en wijkniveau eigen plannen maken. In deze plannen staan de pedagogische visie van de scholen en de manier wonen en leven in de wijk centraal. Maatschappelijke vraagstukken, de ontwikkeling van kinderen en hun leefomgeving worden met elkaar in verband gebracht.

De gemeente stelt jaarlijks een subsidie van € 180.000 beschikbaar. De subsidie wordt voor 3 jaar aangevraagd. De subsidie voor de periode 2019-2021 vraagt u aan van 1 juli 2018 tot en met 21 oktober 2018.

Subsidie School in de Wijk aanvragen Stuur uw aanvraag in voor 21 oktober 2018

Voorwaarden

 • De activiteiten of projecten zijn bedoeld om de kansen voor kinderen met risico op achterstand (ook op sociaal emotioneel gebied) te vergroten. Bijvoorbeeld taalonderwijs, omgangs- en sociale vaardigheden, motorische vaardigheden
 • De projecten zijn gericht op activiteiten waar de deelnemende kinderen anders niet mee in aanraking komen. Bijvoorbeeld sportactiviteiten of kookworkshop voor een gezonde leefstijl. De activiteiten moeten zinvol zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.
 • Is er in de wijk een buurtsportcoach actief? Het project moet dan aansluiten bij het bestaande netwerk van de buurtsportcoach.
 • De projecten zijn verbonden met het bestaande aanbod in de wijk van de welzijnsinstellingen, kinderopvang, sportaanbieders, culturele instellingen of instellingen gericht op pedagogiek/opvoedondersteuning.
 • De activiteiten zijn breed toegankelijk in de wijk waar ze worden aangeboden (niet beperkt tot de kinderen van één bepaalde school).
 • Inhoud en doel van het projectaanbod sluit goed aan bij de wijkanalyse en pedagogische visie van de deelnemende scholen.
 • De projecten hebben een versterkend effect op het oplossen van maatschappelijke vraagstuk(ken) die spelen in de wijk zijn of nog worden opgepakt.
 • De projecten hebben aandacht voor sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk. Minimaal 2/3 deel van het aangevraagde subsidiebedrag moet op buitenschoolse tijden (wijk)gericht ingezet worden voor de ontwikkeling van het kind met risico op achterstand.
 • Het aanbod van de activiteiten/projecten vergroot de betrokkenheid van ouders.
 • Bij de activiteiten moeten minimaal twee scholen samenwerken met minimaal drie partners uit de welzijns-, kinderopvang, sport- en/of cultuursector. Deze partners moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling en het welzijn en/of het vergroten van kansen van de doelgroep
 • Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die actief zijn in de onderwijs-, welzijns-kinderopvang, sport- of cultuursector. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag doen. Zij kunnen hun aanbod inbrengen in een samenwerkingsverband tussen de scholen en uitvoerende rechtspersonen uit de welzijns-kinderopvang, sport- of cultuursector.

Meesturen met uw aanvraag

 • Wijkanalyse
 • Pedagogische visie van (deelnemende) scholen in het samenwerkingsverband
 • Driejarige begroting (2019-2021)
 • Projectplan:
  • wat is het doel, gewenste maatschappelijk effect of eindresultaat
  • de doelgroep (en)
  • de gewenste (tussen)resultaten en daarop afgestemde speerpunten in het activiteitenaanbod
  • toelichting keuze van uitvoerende partners voor de activiteiten. Deze keuze voor uitvoerende partners is gekoppeld aan de wijkanalyse en de pedagogische visie.
  • de relatie tussen het activiteitenaanbod en de wijkanalyse en pedagogische visie

Uitvoeringsregeling

In de uitvoeringsregeling School in de Wijk 2019-2021 staan de voorwaarden, aanvraagprocedure en wijze van subsidieverstrekking benoemd.

Uitvoeringsregeling School in de Wijk (pdf)