Cultuursubsidies

Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel projecten en activiteiten afgelast, verplaatst of hebben organisaties de deuren moeten sluiten. Heeft u hiermee te maken en wordt uw project of activiteit ondersteund door het Cultuurstimuleringsfonds? Neem dan contact op via anieuwendijk@haarlem.nl. Het Cultuurstimuleringsfonds behandelt de aanvragen van door ons ondersteunde projecten per geval, bijvoorbeeld met financieel maatwerk. U kunt uw aanvraag voor de volgende subsidieronde tot 15 mei indienen.

Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Maar ook de gemeente geeft subsidie. Een groot deel van het budget van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is bestemd voor cultuurparticipatieprojecten zoals amateurkunst en cultuureducatie. Verenigingen voor amateurkunstbeoefening kunnen in aanmerking komen voor de subsidie amateurkunst. U kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Cultuursubsidie aanvragen Stuur uw aanvraag in vóór 15 januari, 15 mei of 15 september

Landelijke cultuursubsidies

Er zijn verschillende landelijke en regionale fondsen waar u subsidie voor culturele initiatieven kunt aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van websites voor crowdfunding. De belangrijkste fondsen en instellingen zijn:

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2020

Het college gaat een deel van het budget voor de komende twee aanvraagrondes in 2020 van het Cultuurstimuleringsfonds inzetten op steunmaatregelen voor de culturele sector. Er wordt nog uitgewerkt om welke steunmaatregelen het zal gaan.
De komende twee aanvraagrondes gaan door. De eerste deadline is op 15 mei en de tweede op 15 septenber 2020. De commissie beoordeelt de aanvragen zoals gewoonlijk volgens de uitvoeringsregeling. Houdt in uw aanvraag rekening met de actuele richtlijnen van het RIVM en met de mogelijkheid dat de 1,5 meter beperking ook nog in 2021 van kracht zal zijn. Ontwikkel daarom alternatieve scenario's of mogelijkheden, zowel live als virtueel. De commissie neemt die verschillende scenario's mee in de beoordeling.

Voor het jaar 2020 stelt de gemeente maximaal € 360.000 beschikbaar voor culturele projecten in de stad, via het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. 

Er zijn 3 subsidieronden per jaar. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:
15 januari, 15 mei en 15 september.

Voor de volgende projecten kan subsidie worden verleend:

 • Amateurkunstprojecten en professionele projecten in alle disciplines
 • Projecten op het gebied van de cultuureducatie en talentontwikkeling
 • Culturele projecten met een sociale doelstelling
 • Projecten gericht op ondersteuning van de beroepspraktijk.

De projectaanvraag wordt beoordeeld door een externe adviescommissie, bestaande uit Renske Noordhuis (voorzitter), Alex van Bergen en René van Stekelenborg.

De activiteiten moeten:

 • Artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit te zijn
 • Van belang zijn voor het culturele klimaat in Haarlem
 • Voorzien zijn van een goede financiële onderbouwing, inclusief opgave van de overige fondsen (projecten moeten mede door andere fondsen/sponsoren te worden gefinancierd)
 • Voorzien zijn van een goede communicatie- en publiciteitsplan
 • Specifieke beoordelingscriteria vindt u op het aanvraagformulier

Niet in aanmerking voor een subsidie komen:

 • Projecten met een winstoogmerk of voor een goed doel
 • Exploitatielasten, kosten die gemaakt worden om een gebouw te beheren
 • Publicaties
 • Activiteiten die beginnen binnen 1 maand na het sluiten van de indieningsdatum
 • Projecten binnen het reguliere onderwijs

Projecten voor kunst in de openbare ruimte komen alleen voor subsidie in aanmerking als zij aansluiten bij het gemeentelijke kunstbeleid.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met A. Nieuwendijk, B. de Bruyne of F. Gorter van de afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid & Wonen via antwoord@haarlem.nl.

Subsidie Amateurkunst

De gemeente kan koren, toneelverenigingen, orkesten, etc. ondersteunen bij de kosten voor artistieke leiding, zaalhuur voor repetities en secretariaatskosten. Voor 2020 is € 118.000 beschikbaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een instelling:

 • minstens 2 jaar voor het indienen van de aanvraag actief bezig zijn met amateurkunst
 • statutair gevestigd en gehuisvest zijn in de gemeente Haarlem
 • zelf redelijk bijdragen in de kosten, dit wordt beoordeeld door het college
 • minimaal 1 keer per jaar een openbare uitvoering in Haarlem organiseren
 • een minimaal aantal leden hebben:

  • instrumentale muziek minimaal 20 actieve leden
  • koren minimaal 15 actieve leden
  • toneel minimaal 10 actieve leden
  • muziektheater minimaal 30 actieve leden
  • dans minimaal 25 actieve leden.

Meesturen

U stuurt samen met uw ondertekende aanvraag ook de volgende bijlagen mee:

 • exploitatieoverzicht
 • ledenlijst met vermelding van de plaats waar de leden op 31 december 2019 wonen.

Vraagt u de subsidie voor het eerst aan? Dan stuurt u ook een kopie van de oprichtingsakte, de statuten en de CV's van de artistieke leiding mee.

Aanvragen

Het aanvraagformulier kunt u opvragen via subsidiebureau@haarlem.nl. Deze kunt u vervolgens invullen en printen. Na ondertekening kunt u het formulier inscannen en voor 15 februari 2020 per e-mail versturen naar subsidiebureau@haarlem.nl. Ook kunt u het formulier per post versturen:

Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

13 weken na 15 februari 2020 laat de gemeente u schriftelijk weten hoe over uw aanvraag is beslist.