Cultuursubsidies

Er zijn verschillende landelijke fondsen waar u subsidie kunt aanvragen voor culturele initiatieven. Maar ook de gemeente geeft subsidie. Een groot deel van het budget van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is bestemd voor cultuurparticipatieprojecten zoals amateurkunst en cultuureducatie. Verenigingen voor amateurkunstbeoefening kunnen in aanmerking komen voor de subsidie amateurkunst. U kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Cultuursubsidie aanvragen Stuur uw aanvraag in vóór 15 januari, 15 mei of 15 september

Landelijke cultuursubsidies

Er zijn verschillende landelijke en regionale fondsen waar u subsidie voor culturele initiatieven kunt aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van websites voor crowdfunding. De belangrijkste fondsen en instellingen zijn:

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem 2019

Voor het jaar 2019 stelt de gemeente maximaal € 355.000 beschikbaar voor culturele projecten in de stad, via het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem. 

Er zijn 3 subsidieronden per jaar. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:
15 januari, 15 mei en 15 september.

Voor de volgende projecten kan subsidie worden verleend:

 • amateurkunstprojecten en professionele projecten in alle disciplines
 • projecten op het gebied van de cultuureducatie en talentontwikkeling
 • culturele projecten met een sociale doelstelling
 • projecten gericht op ondersteuning van de beroepspraktijk.

Beoordeling aanvragen

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een externe adviescommissie. De commissie bestaat uit:

 • Renske Noordhuis, voorzitter
 • Alex van Bergen
 • René van Stekelenborg

Projecten voor kunst in de openbare ruimte komen alleen voor subsidie in aanmerking als zij in lijn zijn met het gemeentelijke kunstbeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. de Bruyne of F. Gorter van de afdeling Economie & Cultuur via antwoord@haarlem.nl.

Lees meer in de beleidsnota Kunst in de openbare ruimte (pdf)

Subsidie Amateurkunst

De gemeente kan koren, toneelverenigingen, orkesten, etc. ondersteunen bij de kosten voor artistieke leiding, zaalhuur voor repetities en secretariaatskosten. Voor 2019 is € 104.782 beschikbaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een instelling:

 • minstens twee jaar voor het indienen van de aanvraag actief bezig zijn met amateurkunst
 • statutair gevestigd en gehuisvest zijn in de gemeente Haarlem
 • zelf redelijk bijdragen in de kosten, dit wordt beoordeeld door het college
 • minimaal één keer per jaar een openbare uitvoering in Haarlem organiseren
 • een minimaal aantal leden hebben

  • instrumentale muziek minimaal 20 actieve leden
  • koren minimaal 15 actieve leden
  • toneel minimaal 10 actieve leden
  • muziektheater minimaal 30 actieve leden
  • dans minimaal 25 actieve leden.

Meesturen

U stuurt samen met uw ondertekende aanvraag ook de volgende bijlagen mee:

 • exploitatieoverzicht
 • ledenlijst met vermelding van de plaats waar de leden op 31 december 2018 wonen.

Vraagt u de subsidie voor het eerst aan? Dan stuurt u ook een kopie van de oprichtingsakte, de statuten en de CV's van de artistieke leiding mee.

Aanvragen

Het aanvraagformulier kunt u opvragen via subsidiebureau@haarlem.nl. Deze kunt u vervolgens invullen en printen. Na ondertekening kunt u het formulier inscannen en voor 15 februari 2019 per e-mail versturen naar subsidiebureau@haarlem.nl. Ook kunt u het formulier per post versturen:

Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

13 weken na 15 februari 2019 laat de gemeente u schriftelijk weten hoe over uw aanvraag is beslist.