Subsidie breedtesport

Breedtesport wil mensen (weer) in beweging krijgen. Ook het plezier om samen met anderen bezig te zijn, is belangrijk. De gemeente wil sportaanbieders stimuleren een bredere maatschappelijke rol op te pakken en om nieuwe activiteiten te starten die het sportklimaat versterken. Daarom stelt het college jaarlijks € 50.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag. 

Het gaat om sport- of beweegactiviteiten die het bestaande aanbod aanvullen of die vrijwillige inzet stimuleren. Ook ledenwerfactiviteiten komen in aanmerking of activiteiten die ervoor zorgen dat een vereniging voldoende trainers, scheidsrechters en bestuurders heeft. In deze subsidieregeling is aandacht voor doelgroepen voor wie sport niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen in een sociaal isolement, inactieve jongeren, chronische zieken en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. 

Plannen voor de eerste helft van een kalenderjaar moet u indienen voor 1 november in het voorafgaande kalenderjaar. Voorstellen voor de tweede helft van een kalenderjaar moet u voor 1 mei van dat jaar indienen. Activiteiten die vanwege onvoorziene redenen vóór termijnen plaatsvinden, kunnen het hele jaar door worden ingediend. Het gaat hierbij om een eenmalige aanvraag van maximaal € 2.000.

Wilt u subsidie aanvragen voor een sportactiviteit, die niet onder breedtesport valt? Kijk dan op de pagina Subsidie algemeen.

Direct aanvragen Stuur uw aanvraag in voor 1 mei of voor 1 november

Voorwaarden subsidie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Wie kan een aanvraag indienen? 

 • Een organisatie of vereniging die een vorm van sport en/of bewegen aanbiedt en waarbij dit de hoofdactiviteit is. De subsidie wordt verstrekt aan sport- en beweegaanbieders zonder winstoogmerk
 • Natuurlijke personen kunnen alleen een aanvraag doen in samenwerkingsverband met een rechtspersoon, zoals een club, stichting of vereniging
 • Bent u een commerciële sportaanbieder of is het aanbieden van sport of bewegen niet uw hoofdactiviteit? Dan komt u alleen in aanmerking voor subsidie als u de aanvraag doet samen met een Haarlemse non-profit sportorganisatie. De non-profit sportorganisatie is dan de hoofdaanvrager

Bij meerdere aanvragers die aan de criteria voldoen, wordt bij voorrang subsidie verstrekt op aanvragen waarbij:

 • Extra aandacht wordt besteed aan sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk
 • Een buurtsportcoach wordt betrokken bij de aanvraag
 • De aanvrager voor het eerst subsidie voor sportactiviteiten aanvraagt
 • Is beschreven hoe de activiteit wordt voortgezet nadat de subsidieperiode is verstreken

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie is een impuls voor het opstarten van een nieuwe activiteit of reeks aan activiteiten die plaatsvinden in Haarlem. De volgende activiteiten komen in aanmerking:

 • Sport- of beweegactiviteiten die het bestaande aanbod aanvullen
 • Activiteiten om vrijwillige inzet te stimuleren en kader te versterken bij sport- en beweegaanbieders
 • Ledenwerfactiviteiten

Voor subsidie komen projecten en/of activiteiten in aanmerking die voldoen aan één of meer van de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en hebben een sociaal versterkend effect
 • De activiteiten zijn gericht op sportparticipatie voor alle burgers, vooral voor inactieve jongeren, ouderen, mensen met een geestelijke of fysieke beperking en/of activiteiten gericht op acceptatie van de LHBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders)
 • De activiteiten worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking

U kunt géén subsidie aanvragen voor:

 • Grote investeringen: nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, aankoop en eerste inrichting van sport- en bewegingsruimten. Voor deze investeringen kunt u subsidie aanvragen via www.sportsupport.nl/verenigingen/subsidie
 • Kleine investeringen met een levensduur van minimaal 10 jaar: duurzame goederen die nodig zijn voor de sportbeoefening, zoals gymnastiektoestellen, doelen en verlichtingsinstallaties. Voor deze investeringen kunt u subsidie aanvragen via www.sportsupport.nl/vereningen/subsidie
 • Activiteiten die niet in Haarlem plaatsvinden

Hoe moet de aanvraag eruit zien?

In een goede aanvraag zijn opgenomen:

 • Een projectvoorstel van maximaal 4 pagina’s, bestaande uit:
  - Een omschrijving van de activiteit
  - Het doel van de activiteit
  - Het tijdstip en de frequentie van de activiteit
  - Beschrijving van de doelgroep
  - Verwachte aantal deelnemers
  - De manier waarop u de tevredenheid van deelnemers meet
  - De manier waarop u de effecten van de activiteit meet
  - Indien van toepassing: een beschrijving van hoe de activiteit wordt voortgezet na de subsidieperiode
 • Een begroting
 • Een kopie van uw IBAN

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend gedurende 2 tijdvakken, namelijk vóór 1 mei en vóór 1 november. Activiteiten die vanwege onvoorziene redenen vóór de termijnen plaatsvinden, kunnen het hele jaar door worden ingediend. Het gaat hierbij om een eenmalige aanvraag van maximaal € 2.000. Voor deze aanvragen is een beperkt budget beschikbaar van € 6.000 per jaar.

Mag ik ieder jaar opnieuw een  subsidie aanvragen?

Dat mag, zolang u subsidie aanvraagt voor een nieuwe activiteit of reeks aan activiteiten die aanvullend is op het bestaande sportaanbod. In de uitvoeringsregeling is beschreven dat de aanvrager die voor het eerst subsidie aanvraagt voorrang krijgt.