Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing

U heeft een vernieuwend plan dat het wonen en werken in Haarlem aantrekkelijker maakt. Of u wilt in uw buurt met meerdere bewoners samen energie opwekken. De gemeente Haarlem kan u hierbij mogelijk ondersteunen. Heeft uw plan een grote kans op succes en draagt u bij aan gemeentelijke doelstellingen, dan kan de gemeente u in contact brengen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). U kunt dan een lening aanvragen voor uw plan. U sluit de lening af via SVn. Deze lening is voor maximaal 15 jaar. U kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000 lenen. De rente op de lening is 1,5%. Zolang er geld beschikbaar is, kunt u een aanvraag doen.

Stimuleringslening Duurzame stedelijke vernieuwing aanvragen Vergeet niet de gevraagde bijlagen mee te sturen

Voorwaarden

 • Initiatieven die vallen onder Duurzame stedelijke vernieuwing:

  • doen aanpassingen aan gebouwen om het woon- en vestigingsklimaat te verbeteren
  • veranderen plekken zonder bebouwing om de leefbaarheid in buurten en wijken te verhogen
  • willen een overgang naar milieuvriendelijkere manieren om energie op te wekken.

 • Uw initiatief ondersteunt één of meer doelen van duurzame stedelijke vernieuwing. De doelen zijn:

  • versterking van een goede woonomgeving
  • meer groen in de stad
  • de stad aantrekkelijker maken voor bedrijven, zodat deze zich in Haarlem vestigen
  • het creëren van manieren om collectief energie op te wekken
  • energie besparen
  • meer ruimte in de stad voor ondernemende initiatieven met een maatschappelijke doelstelling
  • het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen en gebieden.

 • De aanvrager is 18 jaar of ouder.
 • U bent nog niet met uw initiatief gestart.
 • Uw initiatief valt binnen de gemeentegrenzen van Haarlem.

Lees meer in de verordening Stimuleringslening Duurzame stedelijke vernieuwing  

Bedragen en looptijd lening

De Stimuleringslening Duurzame stedelijke vernieuwing heeft een maximale looptijd van 15 jaar. U leent minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000. De rente is voor de gehele looptijd 1,5%.

Lees meer op SVn.nl over de Stimuleringslening voor particulieren

Lees meer op SVn.nl over de Stimuleringslening voor ondernemers

Meesturen met uw aanvraag

 • Een beschrijving:

  • wat u met het initiatief wilt bereiken
  • hoe u voldoet aan de gemeentelijke doelstellingen.

 • Financiële documenten:

  • een begroting. Geef aan hoe deze begroting uw plannen mogelijk maakt (haalbaarheidsplan)
  • een overzicht van de kosten van het initiatief
  • een overzicht van de eigen middelen die u inzet
  • u vermeldt ook of u bij andere instanties of personen een lening of subsidie heeft aangevraagd en gekregen.

 • Als de aanvrager een onderneming is, dan vragen we nog enkele aanvullingen:

  • een overzicht van de stand van zaken van aanvragen voor financiële ondersteuning bij andere instanties, zoals gemeente, provincie of Rijksoverheid
  • een de-minimisverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat u voor uw initiatief in de afgelopen 3 belastingjaren in totaal niet meer dan € 200.000 steun van overheidsorganisaties heeft ontvangen
  • een overzicht van belanghebbende burgers en/of organisaties die bij de aanvraag zijn betrokken.

Meer informatie over de de-minimisverklaring

Stappen in de aanvraag

 • Is uw aanvraag compleet? Dan beoordeelt de gemeente uw aanvraag binnen 8 weken na ontvangst. Het is belangrijk dat uw initiatief bijdraagt aan één of meer doelen voor Duurzame stedelijke vernieuwing. Lees meer over deze doelen onder het kopje Voorwaarden.
 • U ontvangt een toewijzings- of een afwijzingsbrief van de gemeente.
 • Bij een toewijzingsbrief ontvangt u ook formulieren voor SVn. Op deze formulieren vult u financiële gegevens in. SVn doet daarna een krediettoets. Als SVn positief toetst, ontvangt u een offerte voor de lening. Als SVn negatief toetst, trekt de gemeente haar toewijzingsbesluit in.
 • U ondertekent de offerte en stuurt deze terug naar SVn. U ontvangt dan een onderhandse akte. Een onderhandse akte is niet door een notaris opgesteld en niet ondertekend in aanwezigheid van een notaris. U tekent de onderhandse akte en stuurt die naar SVn. SVn opent een krediet en betaalt vanuit dit krediet de nota's voor uw initiatief.
 • Is uw plan afgerond? Dan meldt u dit per e-mail aan subsidiebureau@haarlem.nl. De gemeente laat SVn weten dat het krediet kan worden afgesloten.