Statushouders

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Haarlem

Net als alle gemeenten in Nederland is Haarlem verplicht om elk jaar een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op te nemen in de stad. De landelijke overheid bepaalt elk half jaar om hoeveel mensen het gaat. Gemeenten kunnen een boete krijgen als ze niet aan de taakstelling voldoen.

De gemeente wil voor statushouders hetzelfde als voor andere Haarlemmers: dat zij zo zelfredzaam mogelijk zijn, dat zij een netwerk hebben en dat zij deel uitmaken van de lokale samenleving. Daarom helpt de gemeente statushouders op weg, samen met professionele en vrijwillige partners in de stad.

Statushouders die net in Haarlem komen wonen, volgen eerst een introductieprogramma om hen wegwijs te maken in de stad. Het programma gaat bijvoorbeeld over werk, gezondheid en het schoolsysteem in Nederland.

Na het introductieprogramma starten statushouders met een traject op weg naar werk, of ze beginnen aan een opleiding. Daarnaast zijn ze verplicht om via een inburgeringscursus Nederlands te leren.

Vluchtelingenwerk geeft statushouders 12 maanden praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen en stimuleert de integratie van statushouders.

Om ervoor te zorgen dat statushouders goed integreren, is contact met andere Haarlemmers heel belangrijk. Een praatje met de buren, samen sporten, of hulp van een taalcoach. Ook zijn er Haarlem-maatjes: Haarlemmers die als vrijwilliger een-op-een afspreken met een statushouder en samen op pad gaan in de stad.

Net als voor andere Haarlemmers is het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van een opleiding voor statushouders heel belangrijk. Werk helpt om financieel op eigen benen te staan, om beter Nederlands te leren en om je thuis te voelen. In opdracht van de gemeente helpt project Aan de Slag statushouders op weg naar werk. Bent u werkgever en heeft u ruimte om een statushouder een baan of stageplek te bieden? Neemt u dan contact op met Aan de Slag.

Wilt u precies weten wat de gemeente doet om statushouders te laten integreren en wat daarvan de resultaten zijn? Lees dan de meest recente Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders (pdf). 

Veel gestelde vragen

Ik ben statushouder en heb een vraag aan de gemeente

U kunt bellen met uw klantmanager van de afdeling Werk & Inkomen, of hem/haar een e-mail sturen. Als u niet weet wie uw klantmanager is, dan kunt u bellen naar 14 023. De gemeente zoekt de naam dan voor u op.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van hun asielaanvraag. In het land van herkomst hebben zij te vrezen voor (politieke) vervolging, marteling of voor willekeurig geweld door een gewapend conflict. Statushouders mogen (tijdelijk) in Nederland blijven wonen en worden verspreid over alle gemeentes in Nederland, waar zij hun leven weer kunnen opbouwen.

Uit welke landen komen statushouders?

De meeste statushouders in Haarlem komen uit Syriƫ en Eritrea (in 2018 samen ongeveer 62 %). Daarnaast zijn er in 2018 statushouders uit nog 14 andere landen in Haarlem komen wonen. In 2018 was 60% van de statushouders die in Haarlem kwam wonen volwassen, en 40% waren kinderen.

Blijven statushouders tijdelijk of permanent in Haarlem?

Statushouders krijgen van de landelijke overheid eerst een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Die vergunning kan daarna worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning. Gedurende de periode waarvoor statushouders een verblijfsvergunning hebben vormen zij onderdeel van onze samenleving.

Spreken statushouders al Nederlands?

Statushouders spreken vaak nog weinig Nederlands, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang ze al in Nederland zijn en hoeveel contact ze hebben met Nederlanders. Statushouders zijn verplicht binnen drie jaar hun inburgeringsdiploma te halen. Statushouders volgen Nederlandse les bij een inburgeringsschool en worden vaak geholpen door een taalcoach.

Kan ik statushouders helpen?

Jazeker. Statushouders geven aan dat ze heel graag contact willen met Nederlanders. Dus als er een statushouder in uw omgeving is, kunt u een praatje maken of samen een kop koffie drinken. Of u kunt hier kijken welke vrijwilligers er op dit moment gezocht worden om statushouders te ondersteunen.

Waarom moet ik langer op een sociale huurwoning wachten dan een statushouder?

Het gemeentebestuur heeft in overleg met de woningcorporaties afspraken gemaakt over een zo eerlijk mogelijke verdeling van de schaarse huurwoningen over de verschillende groepen wachtenden. Degene die het langst wacht, is het eerste aan de beurt. Woningzoekenden met urgentie hebben voorrang op reguliere woningzoekenden. Statushouders krijgen in Haarlem die urgentie. Het gemeentebestuur van Haarlem vindt het belangrijk dat een deel van de meer dan 68 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn vanuit gebieden waar oorlog en onvrijheid heerst, opgenomen worden in een veilige stad als Haarlem. Maximaal 20% van de sociale huurwoningen die in de stad beschikbaar komen wordt aan statushouders toegewezen. In 2018 ging het in praktijk om 8% van de beschikbaar gekomen woningen. De gemeente Haarlem spant zich in om het woningtekort terug te dringen door de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te bevorderen.