Probleemanalyse

We hebben eerst gekeken naar wat er nu precies gaat knellen in het stationsgebied bij een groeiend aantal reizigers en gebruikers. Het verkeersonderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft dat onderzocht. 

In het onderzoek staan de zes belangrijkste uitdagingen in het toekomstige stationsgebied beschreven. Bekijk de knelpunten van het stationsgebied. De gemeente wil graag weten hoeveel belang u hecht aan elk probleem en het oplossen hiervan. 3000 Mensen hebben een enquête ingevuld over deze knelpunten. De resultaten van de enquête vindt u hier. Met uw inbreng kan de gemeente een betere afweging maken welke oplossing het beste is voor Haarlem.

Onze ambitie

Uit alle input van reizigers, Haarlemmers en professionals blijkt dat de volgende opgaven voor het stationsgebied moeten worden opgepakt:

  1. Een modern openbaar vervoersknooppunt dat afgestemd is op het steeds drukker wordende verkeer.
  2. Veilig en goed doorstromend verkeer waar de openbare ruimte van hoge kwaliteit is.
  3. Er is voldoende plek voor de bussen
  4. Het moet een gezonde woonomgeving en een prettige verblijfsruimte voor de inwoners en bezoekers van Haarlem blijven.
  5. Een veilig en bereikbaar stationsgebied voor voetgangers en fietsers.
  6. Het stationsplein als kenmerkende entree van de (binnen)stad van Haarlem,
  7. Meer woningen, ruimte voor bedrijven, horeca en winkels en (her)ontwikkelingen van het gebouw Beresteyn en de Beijneshall aan het Stationsplein.
  8. We houden rekening met de historie van het stadscentrum en het monumentale stationsgebouw.