Planning

 • Concept visie ter besluitvorming
  Oktober 2020
  De concept visie voor het stationsgebied wordt vrijgegeven voor inspraak door college van B en W van de gemeente en ter kennisgeving voorgelegd aan het college Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
 • Inspraakperiode visie stationsgebied
  26 oktober - 7 december 2020
  De officiële inspraakperiode duurt 6 weken. Belanghebbenden kunnen dan schriftelijk (online of per post) reageren op de visie.
 • Vaststellen visie
  Mei 2021
  De definitieve visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
 • Keuze maken variant busstation en vastgoed
  Tweede helft 2021.
 • Startnotitie uitbreiding fietsenstalling
  Tweede helft 2021.