Hoe is de conceptvisie gemaakt?

De visie ontwikkelden we in 3 stappen. Eerst maakten we de probleemanalyse, daarna verkenden we de oplossingen en als laatst stelden we de concept visie op. De NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, Connexxion en bureau Spoorbouwmeester zijn intensief betrokken bij het hele traject. Deze partijen zitten in de stuurgroep.

Klankbordgroep
De gemeente en de provincie hebben ook een klankbordgroep samengesteld om de bevindingen te toetsen. Daaraan hebben afgevaardigden van belangengroepen deelgenomen. Met hen wordt is regelmatig overleg gevoerd. Tot nu toe hebben aan de klankbordgroep deelgenomenDeelnemers waren: Rover, de Fietsersbond, de Centrum Managementgroep, de wijkraad binnenstad, wijkraad Frans Hals, het Actieplatform Buskruit en de Oogvereniging Retina. Vertegenwoordigers van andere belangengroepen kunnen naar wens aansluiten.

Digitale klankbord
Er was ontzettend veel animo van omwonenden en Haarlemmers om mee te denken over de visie op het stationsgebied. Ruim 600 geïnteresseerden gaven aan in een klankbordgroep deel te willen nemen. Om hen de mogelijkheid te bieden om input te geven over de verloop en het resultaat van de visie richtten we een digitale klankbordgroep op. De leden worden apart geïnformeerd over de inspraakmogelijkheden.

Stap 1 – Probleemanalyse

Het verkeersonderzoeksbureau GoudappelCoffeng heeft al het verkeer en vervoer rond het station in kaart gebracht. Het gaat hierbij onder andere om treinreizen, busritten, fietsroutes, het stallen van fietsen en het autoverkeer. Ze schatten in hoeveel reizigers erbij komen. Zo krijgen we goed zicht op de toekomstige ontwikkelingen van het verkeer. De probleemanalyse is in de zomer van 2019 afgerond.

Enquête
Uit de analyse van al deze gegevens blijkt dat we voor een aantal uitdagingen staan. Het onderzoeksbureau heeft deze in 6 knelpunten beschreven. Deze knelpunten legden we voor aan de betrokkenen. Hierover is in september 2019 ook een enquête uitgegaan. De resultaten van de enquête vindt u hier.

Stap 2 - Oplossingen

De probleemanalyse en de resultaten van de vragenlijst van najaar 2019 helpen ons om oplossingen te vinden. We hebben verkend welke oplossingen leiden tot een goed werkend openbaar vervoersknooppunt. We verkenden de haalbaarheid en de kosten. En we maakten de voor- en nadelen van de oplossingen inzichtelijk.

We onderzochten welke stedenbouwkundige randvoorwaarden in de visie moeten komen, zodat het gebied aantrekkelijker wordt.

Workshop en forum voor digitale klankbordgroep
Voor de Haarlemmers die in de digitale klankbordgroep deelnamen zijn 2 workshops georganiseerd op 12 maart 2020. Vanaf 12 maart werd voor hen 2 weken een forum geopend om over de ideeën over het stationsgebied in discussie te gaan. De uitkomsten daarvan hebben we gebruikt om de ambities voor het stationsgebied en de ideeën voor het programma verder aan te scherpen.

Bijeenkomst voor alle Haarlemmers
De bijeenkomst voor alle Haarlemmers op 25 maart 2020 is vanwege de coronamaatregelen niet door gegaan. Daarvoor in de plaats werd een digitaal platform ingericht waar iedereen zijn of haar ideeën over het stationsgebied kon delen. Lees de reacties die binnenkwamen.

Stap 3 – Toekomstvisie 2020-2040

Op basis van uw reacties, de feedback van de belanghebbenden en de klankbordgroep stelden we een concept van de toekomstvisie op. Hierin staan de belangrijkste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het stationsgebied voor de periode 2020-2040. De concept visie is op 6 oktober door het college vrijgegeven voor inspraak.

Inspraak
De conceptvisie lag tussen 26 oktober en 7 december 2020 ter inzage.  De reacties worden verwerkt. De verwachting is dat de visie in maart 2021 definitief kan worden vastgesteld. Bekijk de planning.