Toekomstvisie stationsgebied

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad. Daarom hebben de gemeente en de provincie een conceptvisie opgesteld voor het stationsgebied. Deze helpt ons om ideeën te vormen over oplossingen en voorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen.

Reageer op de conceptvisie

De inspraakperiode voor de visie liep tot 7 december 2020. . Iedereen kon de visie inzien en een zienswijze indienen.  De conceptvisie is nog in te zien op onze website.

De ontvangen zienswijzen worden verwerkt. De verwachting is dat de visie in maart 2021 definitief kan worden vastgesteld. Bekijk de planning.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie bepaalt de lange termijn koers voor integrale gebiedsontwikkeling. In deze visie voor het stationsgebied staat welke verkeers- en ontwikkelambities de gemeente en provincie nastreven. Bovendien staat in de visie hoe de gemeente en provincie ervoor gaan zorgen dat dit een gebied wordt waar de Haarlemmer trots op is. Integraal betekent dat over alle relevante onderwerpen wordt nagedacht.

De visie gaat over mobiliteit, gebouwen, openbare ruimte, duurzaamheid en voorzieningen. De provincie en gemeente maken een visie waar op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de ruimte kan worden ingericht om aan de provinciale en gemeentelijke ambities te kunnen voldoen. In de visie komt ook te staan hoe dit stapsgewijs bereikt kan worden. Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt in het definitieve voorstel aan de raad. Na het vaststellen van de definitieve visie door de raad volgt een meer gedetailleerd stedenbouwkundig plan.

Dit doen we samen
Verschillende deskundigen hielpen ons bij het maken van de concept visie. Ook partijen als de NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion zijn betrokken. Er is ook een klankbordgroep van Haarlemmers die met ons heeft meegedacht. Bovendien zijn wij benieuwd naar uw zienswijze.

Gelijktijdig met de toekomstige herontwikkeling van het Beresteyncomplex ook de motie Lange Herenstraat wordt opgepakt.