Toekomstvisie stationsgebied

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad. Daarom stellen de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland een visie op voor het stationsgebied. Deze helpt ons om ideeën te vormen over oplossingen en voorwaarden voor de toekomstige ontwikkelingen.

Geen bijeenkomst en nu?

Op deze website kunt u daarom lezen wat de stand van zaken van de visie is. Een fysieke presentatie kon helaas niet doorgaan. Daarom konden Haarlemmers en reizigers tussen 10 en 23 juni op een digitaal forum met elkaar in gesprek over het toekomstige stationsgebied. Lees hier de reacties die binnenkwamen. Uit de opgehaalde reacties halen de stedenbouwkundigen en verkeerskundigen van gemeente Haarlem inspiratie om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden. Als het concept af is, kunnen Haarlemmers hier op reageren tijdens een officiële inspraakperiode.    
 
In oktober hopen we u te kunnen informeren over de concept toekomstvisie. Bekijk de planning

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie bepaalt de lange termijn koers voor integrale gebiedsontwikkeling. In deze visie voor het stationsgebied staat welke verkeers- en ontwikkelambities de gemeente en provincie nastreven. Bovendien staat in de visie hoe de gemeente en provincie ervoor gaan zorgen dat dit een gebied wordt waar de Haarlemmer trots op is. Integraal betekent dat over alle relevante onderwerpen wordt nagedacht.

De visie gaat over mobiliteit, gebouwen, openbare ruimte, duurzaamheid en voorzieningen. De provincie en gemeente maken een visie waar op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe de ruimte kan worden ingericht om aan de provinciale en gemeentelijke ambities te kunnen voldoen. In de visie komt ook te staan hoe dit stapsgewijs bereikt kan worden. Na het vaststellen van de visie volgt een meer gedetailleerd stedenbouwkundig plan.

Dit doen we samen

Verschillende deskundigen helpen ons daarbij. Ook partijen als de NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion zijn betrokken. Er is ook een klankbordgroep van Haarlemmers die met ons meedenkt. Bovendien zijn wij benieuwd wat u belangrijk vindt.

Van augustus 2019 tot en met de zomer van 2020 maken we de visie. Deze presenteren we daarna aan de gemeenteraad en aan Provinciale Staten