Stationsgebied - Integrale visie

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland stellen in 2019 en 2020 een visie op voor het stationsgebied. Met de visie Stationsgebied stellen we de randvoorwaarden vast waarbinnen het stationsgebied zich tot circa 2040 kan ontwikkelen.

Het gebruik van openbaar vervoer, de fiets en de auto neemt toe. De gemeente Haarlem vindt het van belang dat het stationsgebied een duurzame en goed functionerende openbaar-vervoerknoop blijft. Daarnaast wil de gemeente dat dat het gebied ook een fijne plek is en een waardige entree biedt naar de binnenstad.

Aanpak

Om tot een visie te komen wordt eerst in kaart gebracht wat de precieze mobiliteitsknelpunten in het gebied zijn. Vervolgens wordt een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt. De gemeente raadpleegt alle belanghebbenden over deze oplossingsrichtingen. Met deze reacties kan de gemeente een betere afweging maken welke oplossingsrichting het beste is voor Haarlem.

Samenwerking

De NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam, Connexxion en bureau Spoorbouwmeester zijn intensief betrokken bij het hele traject.

De gemeente heeft ook een klankbordgroep opgericht om de bevindingen gaandeweg te toetsen. De klankbordgroep bestaat uit Rover, de Fietsersbond, de Centrum Managementgroep, de wijkraad binnenstad, wijkraad Frans Hals en het Actieplatform Buskruit.

Planning

Om tot de integrale visie te komen worden 3 stappen doorlopen:

April – juni 2019                      Fase 0   Uitvoeren van de probleemanalyse     
Juli – november 2019              Fase 1   Toetsen van de oplossingsrichtingen bij belanghebbenden
December 2019 – april 2020   Fase 2   Presentatie eerste concept en inspraak visie Stationsgebied

Reageren

Na de zomervakantie kunnen belanghebbenden reageren op de mogelijke oplossingsrichtingen om de knelpunten in het Stationsgebied aan te pakken. In 2020 vindt de inspraakperiode plaats. Zodra de data definitief zijn, worden ze op deze website gepubliceerd.

Projectpartners

De uitvoerende partners van de opdracht zijn:

  • APPM management consultants
  • Goudappel Coffeng
  • Urhahn stedenbouw & strategie

Contact

De procesmanager vanuit de gemeente is mevrouw Wendy Dieben. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.