Molen de adriaan Haarlem

Spaarnesprong ontwikkelvisie

In het gebied tussen het Spaarne, de Oudeweg en Nedtrain verandert veel. Denk onder andere aan de herontwikkeling van de Koepel, plannen voor het Dantuma-terrein en ontwikkelingen rond de Oerkap. De gemeente kijkt bij al die plannen naar de openbare ruimte en welke veranderingen wenselijk zijn. Voor dit stukje Haarlem is een aparte ontwikkelvisie opgesteld. Met die visie maakt de gemeente Haarlem duidelijk wat de ambitie is en op welke wijze samenhang tussen de verschillende projecten kan worden gecreëerd.

Actueel

In de laatste raadvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen, op donderdag 15 maart 2018, is de Ontwikkelingsvisie Spaarnesprong definitief vastgesteld. Er zijn 2 amendementen aangenomen die in de definitieve versie zijn verwerkt, één ten aanzien van bebouwing aan de Oudeweg en één ten aanzien van een fietspassage onder de Prinsenbrug.

Met de vaststelling van de visie ligt er een goede basis om de diverse planontwikkelingen in het gebied in goede banen te leiden en om onderzoeken uit te voeren naar de ingrepen in de openbare ruimte zoals de eventuele water- en parkeervoorzieningen. Bij de verdere planontwikkeling houden wij de omwonenden op de hoogte, onder andere via deze website.

Achtergrond

De doelstellingen van de visie

 • op hoofdlijnen richting geven aan verdere ontwikkeling van het gebied
 • actualiseren en concretiseren van de eerder vastgestelde ambities
 • ruimtelijke samenhang creëren tussen de projecten
 • overzicht verschaffen van de kansen die er liggen als projecten samenwerken
 • toetsingskader bieden voor de diverse openbare ruimte plannen en bouwplannen.

De belangrijkste punten uit de Ontwikkelingsvisie Spaarnesprong

 • de functie-menging in het gebied
 • de nieuwe grachten in relatie tot verkeer
 • de toekomstige verkeersontsluiting, anticiperend op de Structuurvisie Openbare Ruimte
 • het vergroenen van de wijk
 • de wandelroutes / -kades langs het Spaarne
 • een tussentijdse situatie zonder grachten.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Sybren van den Busken: ontwikkelzone@haarlem.nl