Spaarne kademuur vervangen tussen Melkbrug en Gravestenebrug

De kademuur aan de oostzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug, wordt vervangen. De draagconstructie van dit stuk kademuur voldoet niet meer. Naast de werkzaamheden aan de kade worden ook de riolering en de straat aangepakt. Bij de riolering wordt een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden zo gescheiden afgevoerd. Dit is nodig omdat er steeds zwaardere regenbuien zijn. Het riool kan de hoeveelheid water dan weer aan. Tot slot wordt de straat opnieuw ingericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder.

Actueel

Autoverkeer

Tot de feestdagen blijft het Spaarne open voor (bestemmings)verkeer in zuidwestelijke richting. Om het werk én het één-richtingsverkeer mogelijk te kunnen maken, zijn de parkeervakken aan beide zijden van de straat gesloten. Het trottoir blijft langs de gevel liggen. Vanaf 6 januari 2020 wordt het Spaarne tussen de huisnummers 1 en 35 afgesloten voor al het verkeer.

Afsluitingen

Om veilig te kunnen werken, sluiten we de kruising met de Hoogstraat af vanaf 20 januari. De kruising met de Wijdesteeg sluiten we af vanaf 10 februari. De Melkbrug is van 20 tot 25 januari afgesloten. De Gravestenenbrug kan waarschijnlijk open blijven voor voetgangers.

Restafvalcontainer

De ondergrondse restafvalcontainer nr. 121406 is voor Spaarnelanden niet meer bereikbaar. De bewoners die deze container gebruiken mogen tijdelijk losse zakken aanbieden. De zakken mogen alleen door deze bewoners op dinsdag en vrijdag vóór 7.30 uur (niet eerder dan 5.00 uur) op specifieke aanbiedlocaties worden aangeboden. De betreffende bewoners hebben hierover een brief gehad. De bewoners die nog toegang hebben tot hun ondergrondse container zijn verplicht deze te blijven gebruiken.

Planning

  • Feestdagen 2019/2020: geen werkzaamheden
  • 6 januari 2020: start verwijderen bestrating Spaarne 1-35
  • 20 januari 2020: werkzaamheden riool nabij Melkbrug (ongeveer 1 week)
  • 10 februari 2020: werkzaamheden riool nabij Gravestenenbrug (ongeveer 1 week)
  • Februari - mei 2020: opnieuw aanbrengen bestrating, bomen en overige terreininrichting

Bomen

Tussen de 2 bruggen staan 14 lindes langs het Spaarne. Deze worden gekapt, omdat ze niet gezond genoeg zijn om de werkzaamheden te overleven. Na de werkzaamheden worden ze vervangen door iepen. De grote linde bij de Melkbrug, tegenover huisnummer 31, blijft staan. Tijdens de uitvoering worden maatregelen genomen om deze te behouden.

Ontwerp inrichting kade

Riolering

Bij de huidige riolering wordt een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden zo gescheiden afgevoerd. Dit is nodig omdat er steeds zwaardere regenbuien zijn. Het riool kan de hoeveelheid water dan weer aan.

Eenrichtingsverkeer

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor autoverkeer, komend vanaf de Gravestenenbrug richting de Melkbrug. Hierdoor wordt de rijbaan smaller waardoor meer ruimte overblijft voor de trottoirs.

Zitbanken

Er komen 2 parkeerplaatsen te vervallen om ruimte vrij te maken voor 2 zitbanken. De parkeervakken aan de waterkant komen op gelijk niveau met de wandelstrook langs het water.

Gebakken straatstenen

Het bestratingsmateriaal van de rijweg, de parkeervakken en stoepen bestaan uit gebakken straatstenen. Hierbij worden de oude bestratingsmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt.

Bekijk het definitief ontwerp (pdf 2,8 MB)

Inspraak

In 2017 hebben belanghebbenden gereageerd op het voorlopig ontwerp van de kade. Deze reacties zijn verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties zijn gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

Bekijk de inspraaknotitie (pdf 0,5 MB)

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.