Spaarne kademuur vervangen tussen Melkbrug en Gravestenebrug

De kademuur aan de oostzijde van het Spaarne, tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug, wordt vervangen. De draagconstructie van dit stuk kademuur voldoet niet meer. Naast de werkzaamheden aan de kade worden ook de riolering en de straat aangepakt. Bij de riolering wordt een aanvullend hemelwaterriool aangelegd. Regen en huishoudelijk afvalwater worden zo gescheiden afgevoerd. Dit is nodig omdat er steeds zwaardere regenbuien zijn. Het riool kan de hoeveelheid water dan weer aan. Tot slot wordt de straat opnieuw ingericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder.

Ontwerp

Tussen de twee bruggen staan veertien 14 bomen langs het Spaarne. De grote linde bij de Melkbrug, tegenover huisnummer 31, blijft staan. Tijdens de uitvoering worden maatregelen genomen om de linde te behouden. De gezondheid van de overige dertien bomen is slecht. De kans is klein dat ze deze werkzaamheden overleven. Deze lindes worden daarom vervangen door iepen.

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor autoverkeer, komend vanaf de Gravestenenbrug richting de Melkbrug. Hierdoor wordt de rijbaan smaller waardoor meer ruimte overblijft voor de trottoirs.

Er komen twee parkeerplaatsen te vervallen om ruimte vrij te maken voor twee zitbanken. De parkeervakken aan de waterkant komen op gelijk niveau met de wandelstrook langs het water.

Het bestratingsmateriaal van de rijweg, de parkeervakken en stoepen bestaan uit gebakken straatstenen. Hierbij worden de oude bestratingsmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt.

Het definitieve ontwerp is inmiddels vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en kunt u inzien op deze website.
Bekijk het definitief ontwerp (pdf 2,8 MB)

Planning

Voor de zomer - Het bureau Monsjou&Partners doet onderzoek naar trillingen, grondwaterstand en stand van de panden.

Na de zomer -  een informatiebijeenkomst voor de buurt

Oktober  - de 14 bomen langs de kade worden gerooid. De grote Linde op de hoek met de Melkbrug blijft staan.

November tot en met december 2019 -  Vervangen van kademuur

Januari tot en met mei 2020 - Vervangen van riool en bestrating

Inspraakreacties

De inspraakreacties zijn verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties zijn gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.
Bekijk de inspraaknotitie.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer R. Luijsterburg. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.