Spaarndamseweg 74/76

Gemeente Haarlem en projectontwikkelaar HUVA hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van Spaarndamseweg 74/76, de voormalige locatie van Carpet Right. De overeenkomst betekent dat de gemeente en HUVA samen de mogelijkheden onderzoeken voor een haalbaar plan voor de ontwikkeling van deze locatie. HUVA wil het gebied ontwikkelen tot een gemengde locatie met voornamelijk wonen en perifere detailhandel op de onderste verdiepingen. Perifere detailhandel is de verkoop van spullen die niet in een buurtwinkel of het centrum thuishoren.

Proces en planning

De herontwikkeling start met een zorgvuldig planvormingsproces. Dit proces vond plaats in 2017 en bestond uit 2 fases.

Fase 1:  Stedenbouwkundige verkenning

In de 1e fase worden de randvoorwaarden voor de herontwikkeling bepaald. Belangrijke onderdelen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het parkeren, verkeer en de maximale hoogte van het project. In deze fase is contact met de wijkraad en worden direct belanghebbenden geïnformeerd.

Fase 2: Uitgebreide procedure om van het bestemmingsplan af te wijken

Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De kaders voor de wijziging zijn al vastgelegd in het geldende bestemmingsplan. Voor het daadwerkelijk wijzigen van het bestemmingsplan moet een uitgebreide Wabo-procedure worden gevolgd. De procedure verloopt als volgt: 

  • Nadat de omgevingsvergunning op compleetheid en inhoud is beoordeeld besluit het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbesluit ter inzage te leggen. 
  • Het ontwerpbesluit wordt ter bespreking naar de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd. Na behandeling in de commissie wordt het besluit gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage gelegd in de publiekshal, Zijlvest 39. 
  • Het besluit is voor een periode van 6 weken in te zien. In deze periode kunnen omwonenden en andere belanghebbenden een zienswijze indienen.
  • Ingediende zienswijzen worden vervolgens beoordeeld waarna het eventueel mogelijk is om in beroep te gaan.
  • Het college van burgemeester en wethouders besluit om wel of niet over te gaan tot verlening van de omgevingsvergunning en stuurt het besluit ter bespreking naar de raadscommissie Ontwikkeling.

Documenten

  • Gebiedsvisie Spaarndamseweg (ruimtelijkeplannen.nl)
  • Structuurplan Haarlem 2020 (docplayer.nl)
  • Ontwikkelplan Spaarndamseweg (pdf). Op de informatieavond heeft de ontwikkelaar deze schetsen getoond. De schetsen geven een impressie van het aantal woningen en voorgestelde parkeeroplossing. In de impressie wordt uitgegaan van nieuwbouw met een parkeerkelder, een winkel op de begane grond en daarboven parkeergelegenheid en appartementen op de 1e tot en met 10e verdieping.

Contact

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom dit project? Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer K. Telgenhof. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.