Slachthuisterrein herontwikkeling

De oude slachthuisgebouwen en het slachthuisterrein worden herontwikkeld. Doelstelling is het Slachthuisterrein een icoon van de buurt en de stad te maken met een duidelijk profiel en economisch duurzaam. Hierbij moet het culturele monumentale erfgoed behouden blijven.

Actueel

Het definitief ontwerp voor het Popcentrum is op 18 juni 2020 goedgekeurd door de gemeente. Vervolgens is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van het popcentrum. Zodra de omgevingsvergunning wordt verleend wordt deze 6 weken ter visie gelegd voor zienswijzen (reacties).

Het definitief ontwerp van de nieuwbouw woningen is eveneens goedgekeurd door de gemeente. Ook hiervoor is de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente.  Zodra de omgevingsvergunning wordt verleend wordt deze 6 weken ter visie gelegd voor zienswijzen (reacties).

De inspraaktermijn op het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte liep tot 17 april. Alle inspraakreacties worden doorgenomen en waar mogelijk verwerkt. Het aangepaste voorlopig ontwerp inclusief de beantwoording van de ingediende inspraakreacties wordt dan ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt naar verwachting na het zomerreces.

Als het college akkoord is met het aangepaste voorlopig ontwerp, wordt het omgezet in een definitief ontwerp dat door de ontwikkelaar kan worden uitgevoerd. De openbare ruimte wordt als laatst aangelegd (naar verwachting over 2 tot 3 jaar).

Planning

Planning volgt later.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer I. Dijk. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Achtergrond

Op 7 november 2018 heeft de gemeente bekend gemaakt dat ontwikkelaar BPD en bouwbedrijf De Nijs de Europese aanbestedingsprocedure hebben gewonnen. Zij willen het Slachthuisterrein ontwikkelen tot het Slachthuishof waar ruimte is voor woningen, werk, horeca, culturele voorzieningen en het popcentrum. BPD/De Nijs begint in de uitvoering van de plannen met het popcentrum. De buurt wordt door middel van participatie betrokken bij de ontwikkeling.