Schalkwijk Midden

Vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan de transformatie van het voormalige kantorengebied tussen Schalkstad en het Spaarne Gasthuis. Dit gebied met veel leegstaande kantoorruimte wordt een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Het wordt ook wel ‘Schalkwijk Midden, stad tussen de bomen' genoemd vanwege de groene identiteit die het krijgt.

Actueel

Vanaf 4 november 2019 worden enkele veranderingen in de openbare ruimte van Schalkwijk-Midden zichtbaar. Ter hoogte van, en aansluitend, op de ingerichte buitenruimte van gebouw “de Keizer” wordt op de Surinameweg een proefvak aangelegd om te laten zien hoe “Schalkwijk, stad tussen de bomen” er op termijn uit gaat zien. Dat proefvak is vooral ook bedoeld om de toekomstige inrichting en te gebruiken materialen te testen.

Ook de verkeerscirculatie wijzigt. Hiertoe worden nieuwe verkeersborden geplaatst. Er is geen doorgaand verkeer over de Surinameweg meer mogelijk en er kan niet meer in de openbare ruimte langs Surinameweg en Antillenweg worden geparkeerd. Parkeren blijft nog wel mogelijk aan de Surinameweg ter hoogte van de ‘Snuffelmug’ en ‘Kwikfit’, en die blijven vanaf de Kennedylaan (in 2 richtingen) bereikbaar. Gebouw de Keizer is vanaf Amerikaweg bereikbaar (in 2 richtingen).
Over de uitvoering en het beperken van de overlast zal door het aannemersbedijf Huybens worden gecommuniceerd, onder andere gelet op de bereikbaarheid van de parkeergarage van De Keizer.

Ook krijgen sommige straten nieuwe namen en nieuwe straatnaamborden. De Surinameweg gaat Surinamepad heten en de Antillenweg wordt Antillenpad.

Van 17 juni tot 29 juli 2019 lag het concept stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het voormalig Fluorgebouw ter inzage. Het Fluor terrein is het zuidelijke deel van Stad tussen de bomen. Het plan is om hier 10 grondgebonden woningen, 291 appartementen, parkeervoorzieningen en maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen te bouwen. De inspraaktermijn is beëindigd. Het plan is door het college van B&W vastgesteld.

Op 11 februari 2019 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de plannen voor het zuidelijk deel en de openbare ruimte van Schalkwijk-Midden.
Mei 2019 is het gebouw ‘de Keizer’, het voormalige UWV-gebouw dat door Certitudo Capital BV is getransformeerd naar een appartementencomplex met 111 woningen, samen met de nieuwe bewoners feestelijk in gebruik genomen.

Planning

De transformatie van het gebied Schalkwijk-Midden vindt gefaseerd plaats. De eerste appartementen van appartementengebouw De Keizer zijn sinds voorjaar 2019 bewoond.

De plannen van het zuidelijke deel van het gebied (het voormalige FLUOR-terrein en het gebouw “Silva” aan de Surinameweg 8) zijn vergevorderd. Binnenkort wordt de eerste aanvraag omgevingsvergunning verwacht. Vanaf 2020 tot 2022 zal hier worden gebouwd.

Vanaf november 2019 zal ook de openbare ruimte zichtbaar gaan veranderen. Zo komt er een parkeerverbod en is er geen doorgaand verkeer over de Surinameweg meer mogelijk. En er komt een proefvak om de materialen (wegdek e.d.) te testen.

De laatste ontwikkeling van Schalkwijk - Midden, stad tussen de bomen, wordt verwacht in 2023.

De inrichting van het openbaar gebied vindt zoveel mogelijk op hetzelfde moment plaats en direct aansluitend aan de herontwikkeling van de gebouwen. De ontwerpen voor inrichting van het openbaar gebied worden aan het college van B&W ter besluitvorming voorgelegd.

Regieteam

In 2017 heeft een aantal eigenaren, met gezamenlijk 72% grondeigendom, de ontwikkelovereenkomst ondertekend en is er een Regieteam in werking getreden. De daadwerkelijke planvorming is hiermee gestart. Eigenaren kunnen op basis van de overeenkomst en het ontwikkelkader een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met bestemmingsplanwijziging) indienen. Het Regieteam stuurt daarbij op de samenhang van de afzonderlijke plots.

Documenten

Meer informatie

Op 20 juli 2017 heeft de raad het ontwikkelkader 'Schalkwijk Midden, de nieuwe identiteit' en de ‘Werkwijze ontwikkelkader + plotregels’ vastgesteld. Hoe het eruit kan komen te zien, is in beeld in het Handboek inrichting ‘Schalkwijk, stad tussen de bomen’. De afspraken met eigenaren zijn vastgelegd in de overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden. De daadwerkelijke planvorming is hiermee gestart. Eigenaren kunnen op basis van de overeenkomst en het ontwikkelkader een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met bestemmingsplanwijziging) indienen. Een speciaal Regieteam stuurt daarbij op de samenhang van de afzonderlijke plots.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer K. Kapteijn. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.