Schalkwijk Midden

Vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan de transformatie van het voormalige kantorengebied tussen Schalkstad en het Spaarne Gasthuis. Dit gebied met veel leegstaande kantoorruimte wordt een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Het wordt ook wel ‘Schalkwijk Midden’ of 'Schalkwijk, stad tussen de bomen' genoemd vanwege de groene identiteit die het krijgt.

Actueel

Van 17 juni tot 29 juli 2019 ligt het concept stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het voormalig Fluorgebouw ter inzage. Gemeente Haarlem hoort graag uw mening over het plan om hier 10 grondgebonden woningen, 291 appartementen, parkeervoorzieningen en maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen te bouwen. De inspraaktermijn eindigt op 29 juli 2019. Meer over de inspraakprocedure leest u onder het kopje Inspraak en meedoen.

Op 11 februari 2019 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de plannen voor het zuidelijk deel en de openbare ruimte

Mei 2019 is het gebouw ‘de Keizer’, het voormalige UWV-gebouw dat door Certitudo Capital BV is getransformeerd naar een appartementencomplex met 111 woningen, samen met de nieuwe bewoners feestelijk in gebruik genomen.

Planning

De transformatie van het gebied Schalkwijk-Midden vindt gefaseerd plaats. De eerste appartementen van appartementengebouw De Keizer zijn inmiddels bewoond.

Ook de plannen van het zuidelijke deel van het gebied (het voormalige FLUOR-terrein en het gebouw Silva aan de Surinameweg 8) zijn vergevorderd. Binnenkort wordt de eerste aanvraag omgevingsvergunning verwacht. Vanaf 2020 tot 2022 zal hier worden gebouwd.

De laatste ontwikkeling van Schalkwijk - Midden, stad tussen de bomen, wordt verwacht in 2023. De inrichting van het openbaar gebied vindt zoveel mogelijk tegelijkertijd plaats en direct aansluitend aan de herontwikkeling van de gebouwen. De ontwerpen voor inrichting van het openbaar gebied worden aan het college van B&W ter besluitvorming voorgelegd.

Vanaf medio 2019 zal ook de openbare ruimte zichtbaar gaan veranderen. Zo komt er een parkeerverbod en is er geen doorgaand verkeer over de Surinameweg meer mogelijk. En er komt een proefvak om de materialen (wegdek e.d.) te testen.

Inspraak en meedoen

Inspraak

Het concept stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het voormalig Fluorterrein ligt ter inzage van 17 juni tot 29 juli 2019. Gemeente Haarlem hoort graag uw mening over dit nieuwe plan om hier 10 woningen, 291 appartementen en bijbehorende parkeervoorzieningen te bouwen. U kunt reageren op het plan per e-mail via projecten@haarlem.nl onder vermelding van ‘Reactie stedenbouwkundig plan herontwikkeling voormalig FLUOR-terrein’ of per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, afdeling Project- en Contractmanagement, t.a.v. K. Kapteijn.

Als u een reactie geeft op het plan, dan komt dit op de website van de gemeente te staan als onderdeel van het besluit. Ook uw naam staat hier dan bij. Als u dat niet wilt, dan kunt u dit melden bij het insturen van uw reactie.

Na de inspraakperiode weegt de gemeente alle inspraakreacties. U wordt geïnformeerd door de gemeente, als uw idee in het definitieve plan wordt verwerkt.

Concept stedenbouwkundig plan (onder punt 6)

U kunt het plan ook bekijken in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de stukken inzien op afspraak.

Meedoen

In 2017 heeft een aantal eigenaren, met gezamenlijk 72% grondeigendom, de ontwikkelovereenkomst ondertekend en is er een Regieteam in werking getreden. De daadwerkelijke planvorming is hiermee gestart. Eigenaren kunnen op basis van de overeenkomst en het ontwikkelkader een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met bestemmingsplanwijziging) indienen. Het Regieteam stuurt daarbij op de samenhang van de afzonderlijke plots.

Documenten

Meer informatie

Op 20 juli 2017 heeft de raad het ontwikkelkader 'Schalkwijk Midden, de nieuwe identiteit' en de ‘Werkwijze ontwikkelkader + plotregels’ vastgesteld. Hoe het eruit kan komen te zien, is in beeld in het Handboek inrichting ‘Schalkwijk, stad tussen de bomen’. De afspraken met eigenaren zijn vastgelegd in de overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden. De daadwerkelijke planvorming is hiermee gestart. Eigenaren kunnen op basis van de overeenkomst en het ontwikkelkader een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met bestemmingsplanwijziging) indienen. Een speciaal Regieteam stuurt daarbij op de samenhang van de afzonderlijke plots.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer K. Kapteijn. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.