Schalkwijk Midden

Vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan de transformatie van het voormalige kantorengebied tussen Schalkstad en het Spaarne Gasthuis. Dit gebied met veel leegstaande kantoorruimte wordt een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Het wordt ook wel ‘Schalkwijk Midden’ of 'Schalkwijk, stad tussen de bomen' genoemd vanwege de groene identiteit die het krijgt.

Actueel

Op 20 juli 2017 heeft de raad het ontwikkelkader 'Schalkwijk Midden, de nieuwe identiteit' en de ‘Werkwijze ontwikkelkader + plotregels’ vastgesteld. De uitwerking is verbeeld in het vastgestelde Handboek inrichting ‘Schalkwijk, stad tussen de bomen’. De afspraken met eigenaren zijn verwoord in de overeenkomst Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden.

Op 11 februari 2019 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de plannen voor het zuidelijk deel en de openbare ruimte.

Planning

Realisatie vindt gefaseerd plaats. De eerste circa 100 woningen worden april 2019 opgeleverd door Certitudo. Inmiddels zijn ook de plannen van het zuidelijke deel van het gebied (het voormalige FLUOR-terrein) vergevorderd. In 2019 volgt de aanvraag omgevingsvergunning. De laatste ontwikkeling van Schalkwijk - Midden, stad tussen de bomen, wordt verwacht in 2023.
De inrichting van het openbaar gebied vindt zoveel mogelijk tegelijkertijd plaats en direct aansluitend aan de ontwikkeling van de plots. De ontwerpen voor inrichting van het openbaar gebied worden aan het college van B en W ter besluitvorming voorgelegd.

Inspraak en meedoen

Op 4 oktober 2017 heeft een aantal eigenaren, met gezamenlijk 72% grondeigendom, de ontwikkelovereenkomst ondertekend en is er een Regieteam in werking getreden. De daadwerkelijke planvorming is hiermee gestart. Eigenaren kunnen op basis van de overeenkomst en het ontwikkelkader een aanvraag voor een omgevingsvergunning (met bestemmingsplanwijziging) indienen. Het Regieteam stuurt daarbij op de samenhang van de afzonderlijke plots.

Documenten

Meer informatie

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer K. Kapteijn. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.