Ruychaverstraat krijgt groot onderhoud

Er staan enkele onderhoudswerkzaamheden gepland in de Ruychaverstraat. Zo worden de riolering en de bestrating van zowel het trottoir als de rijbaan vervangen.

Actueel

In juni 2019 is het voorlopige ontwerp vrijgegeven voor inspraak het project Herinrichting Ruychaverstraat.

Tijdens de inspraak bleek dat de huidige bewoners door het verlopen van de tijd aanvullende wensen hebben ten opzichte het participatietraject dat liep van eind 2016 tot en met januari 2017. Een groot deel van de huidige wensen is, samen met een wijziging van de rijbaanbreedte (minimaal 3,50 meter) aangegeven door de nood- en hulpdiensten, verwerkt in het definitieve ontwerp.

Het college van B en W heeft het definitieve ontwerp van de Ruychaverstraat op 29 oktober 2019 vastgesteld. Op de besluitenlijst onder punt 21 zijn het ontwerp en de inspraaknotitie in te zien.

Op 23 januari 2020 worden boringen uitgevoerd voor het milieukundig bodemonderzoek. Uit het onderzoek moet blijken of de grond vervuild is en in welke mate. Er moet altijd bodemonderzoek worden gedaan, voordat er in de grond mag worden gewerkt.

Planning

Dura Vermeer start eind 2019 met de voorbereiding van de uitvoering. De verwachting is dat begin 2020 de uitvoering in de straat van start gaat.

Geveltuintjes

Bij de uitvoering kunnen de bewoners door middel van een A4 op de woonkamerraam aangeven of zij een geveltuin wensen. Dit wordt op een éénduidige wijze meegenomen in de uitvoering.

Funderingen

Voorafgaand aan de uitvoering wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de maatregelen die worden genomen vanwege oudere woningen met funderingen in mogelijk slechte staat. Bewoners van de oudere woningen in de straat ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer D.G. Smit. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

Voor vragen over de uitvoering kunt u beste contact opnemen via rogo@duravermeer.nl