Rudolf Steiner nieuwbouw

De huisvestingsbehoefte van de Rudolf Steinerschool (basisschool) en het Rudolf Steiner College (voorgezet onderwijs) neemt toe, omdat het leerlingenaantal groeit. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Hiertoe besloot de gemeenteraad bij vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Er komt (aardgasvrije) nieuwbouw op de plek van een deel van het huidige Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en vernieuwing aan het bestaande schoolgebouw (vroegere Mgr. Huibersschool) aan de Duitslandlaan.

Actueel

Op 20 februari gaf het college van B&W het voorlopig ontwerp (VO) van de nieuwbouw en renovatie vrij voor inspraak. In de periode 26 februari tot 2 april 2017 kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerp.

Planning

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt. Op basis van de reacties worden mogelijk aanpassingen aan het ontwerp gedaan en vinden verdere uitwerkingen plaats. Het resultaat hiervan is een definitief ontwerp dat medio 2018 aan het college wordt voorgelegd. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf medio 2019. Oplevering is eind 2020/begin 2021 gepland.

Inspraak voorlopig ontwerp

Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf)

De inspraakperiode loopt van 26 februari tot 2 april 2018. U kunt reageren op het VO per e-mail aan schalkwijk@haarlem.nl o.v.v. ‘Zienswijze VO Rudolf Steiner’. Beantwoording van de ontvangen reacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de personen die gereageerd hebben. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van de zienswijze. 

Na afloop van de inspraakperiode worden alle inspraakreacties afgewogen en eventueel verwerkt in het definitieve ontwerp. Indieners van inspraakreacties worden hierover geïnformeerd.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het ontwerp is ook in te zien in de publiekshal, Zijlvest 39, Haarlem. De openingstijden van de publiekshal zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar het algemene nummer 14 023.

Contact

Het Rudolf Steiner College is trekker van het project.

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw E. Zeelenberg. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.