Rollandslaan herinrichting

In 2017 is een burgerinitiatief ingediend voor de herinrichting van de Rollandslaan tot 30 km straat, vanwege het gevoel van onveiligheid. De gemeenteraad heeft dit initiatief gesteund. De gemeente pakt de Rollandslaan aan in samenspraak met omwonenden.

Actueel

Begin 2020 zijn twee werksessies gehouden met de wijkraad Ramplaankwartier en belangengroepen. Eén over de inrichting en de verkeersveiligheid en één over de bomen en het groen. De input die hier is opgehaald is goeddeels verwerkt in een concept ontwerp.

Op 3 maart 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners en belanghebbenden in De Blinkert. Hier is het concept ontwerp gepresenteerd en konden bewoners aangeven wat zij ervan vonden. Veel mensen hebben hun ideeën met ons gedeeld en hier zijn we erg blij mee.

Voorlopig ontwerp en inspraak

Het voorlopig ontwerp is gereed en wordt binnenkort door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Gedurende de inspraakperiode van zes weken mag iedereen een officiële reactie (zienswijze) indienen.

Normaal gesproken organiseert de gemeente tijdens de inspraakperiode een inspraakavond om het ontwerp toe te lichten. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om een inspraakavond te organiseren. Momenteel beraden wij ons op een alternatief om toch het ontwerp en alle informatie die aan het ontwerp ten grondslag ligt, aan u te kunnen presenteren.

Bewoners en belanghebbenden ontvangen hierover een brief. Houd verder deze website in de gaten voor actuele informatie, het voorlopig ontwerp en de start van de inspraak.

Planning

Nadat de inspraak is afgerond, bekijken we of we opmerkingen in het ontwerp kunnen verwerken. Uiteindelijk maken we een definitief ontwerp. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerp en informeert het college de commissie Beheer over dit besluit. Dit zal na de zomervakantie zijn.

Daarna starten de voorbereidingen voor de uitvoering. Het kan dus nog enige tijd duren voordat de werkzaamheden beginnen.

Als u een officiële zienswijze heeft ingediend ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Contact

De procesmanager van de gemeente Haarlem is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar projecten@haarlem.nl