Rollandslaan herinrichting

In 2017 is een burgerinitiatief ingediend voor de herinrichting van de Rollandslaan tot 30 km straat, vanwege het gevoel van onveiligheid. De gemeenteraad heeft dit initiatief gesteund. De gemeente pakt de Rollandslaan aan in samenspraak met omwonenden.

Actueel

Mogelijke hinder Rollandslaan van 8 tot en met 10 juli

Ter voorbereiding op de herinrichting van de Rollandslaan wordt er van woensdag 8 juli 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 bodemonderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek heeft als doel om de opbouw van de bodem in beeld te krijgen en of er sprake is van schone grond. Op deze dagen kunnen de gebruikers van de Rollandslaan tijdelijk hinder ondervinden. Op woensdag 8 juli worden boringen gemaakt in het asfalt van de rijbaan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een mobiele wegafzetting en zijn er verkeersregelaars aanwezig. Op de overige 2 dagen vinden de werkzaamheden plaats in de parkeerplaatsen en het trottoir.

Begin 2020 zijn 2 werksessies gehouden met de wijkraad Ramplaankwartier en belangengroepen. Eén over de inrichting en de verkeersveiligheid en één over de bomen en het groen. De input die hier is opgehaald is verwerkt in een concept ontwerp.

Op 3 maart 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden voor de bewoners en belanghebbenden in De Blinkert. Hier is het concept ontwerp gepresenteerd en konden bewoners aangeven wat zij ervan vonden. Veel mensen hebben hun ideeën met ons gedeeld en hier zijn we erg blij mee.

Voorlopig ontwerp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 26 mei 2020 het voorlopig ontwerp (VO) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn was van zaterdag 30 mei tot en met vrijdag 17 juli 2020. Iedereen die dat wil kan een officiële reactie (zienswijze) indienen.

Normaal gesproken organiseert de gemeente tijdens de inspraakperiode een inspraakavond om het ontwerp toe te lichten. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om een inspraakavond te organiseren. Daarom is er een videopresentatie gemaakt, waarin we een toelichting geven op het ontwerp.

Bekijk het VO en de videopresentatie onder het kopje Documenten.
 

Planning

Nadat de inspraak is afgerond, bekijken we of we opmerkingen in het ontwerp kunnen verwerken. Uiteindelijk maken we een definitief ontwerp. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ontwerp en informeert het college de commissie Beheer over dit besluit. Dit zal na de zomervakantie zijn.

Daarna starten de voorbereidingen voor de uitvoering. Het kan dus nog enige tijd duren voordat de werkzaamheden beginnen.

Als u een officiële zienswijze heeft ingediend ontvangt u een brief van ons over het definitieve ontwerp.

Documenten

Contact

De procesmanager van de gemeente Haarlem is mevrouw S. Vermeulen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via e-mail naar projecten@haarlem.nl