Privacyverklaring

De gemeente verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. De gemeente moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en andere wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres.

De uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (Belastingdienst, SVB, verzekeringsmaatschappijen) is ook in de wet geregeld.

KopieID

Wij kunnen u ook vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt meer hierover lezen en de app downloaden op www.rijksoverheid.nl

Het bewaren van uw gegevens

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Beveiliging

De gemeente heeft maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt?
Heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@haarlem.nl.

Uw rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn de onderstaande rechten beschreven:

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die wij verwerken. U kunt een inzage verzoek indienen. U ontvangt dan een overzicht met de persoonsgegevens die wij rond een bepaald onderwerp of bepaalde dienstverlening verwerken
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken
 • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens
 • U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen als u vindt dat de gemeente geen geldige reden heeft de gegevens langer te verwerken
 • U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen
 • U kunt een klacht bij de gemeente indienen als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt zijn. Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoek AVG of Wpg

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u een verzoek AVG of Wpg indienen. Geef in uw verzoek aan om welke persoonsgegevens het gaat en voor welke gemeentelijke dienstverlening deze persoonsgegevens zijn verwerkt. Bijvoorbeeld voor uitkering, parkeren of een bouwvergunning.
U kunt alleen een verzoek voor uw eigen persoonsgegevens indienen en niet voor die van een ander.
Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Binnen 1 maand ontvangt u bericht op uw verzoek. Als uw verzoek meer onderzoek vergt kan de termijn met twee maanden worden verlengd. 


Verzoek indienen met DigiD

Kunt u uw verzoek niet via DigiD indienen? Neem dan contact met ons op via FG@haarlem.nl. Wij maken dan een afspraak met u zodat u uw verzoek kunt indienen. U komt dan in de publiekshal uw identiteitsbewijs tonen. U neemt uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak. 

Wilt u meer weten over inzage of correctie van uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)? Lees dan meer op de pagina's Inzage en correctie persoonsgegevens en Overzicht verstrekte persoonsgegevens.

Bezoekersstatistieken

De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. De gemeente gebruikt deze informatie alleen voor bezoekersstatistieken. Individuele bezoekers worden niet herkend of geïdentificeerd.

De gemeente mag geen gegevens verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker op onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Cookiemelding

De gemeente gebruikt het opensource webstatistiekenpakket Matomo dat geen tracking cookies gebruikt, maar rapportages maakt met serverlogs. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u de website www.haarlem.nl opent.

Contact

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@haarlem.nl.

Link

Lees meer over privacy op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.