Planetenlaan 168 kinderdagverblijf Op Stoom

Kinderopvangorganisatie Op Stoom is initiatiefnemer voor een kinderdagverblijf op het terrein van basisschool de Zonnewijzer aan de Planetenlaan 168. De gemeente wil het initiatief onder een aantal voorwaarden faciliteren.

Actueel

Bijeenkomsten

Eind vorig jaar en begin dit jaar organiseerde Op Stoom een aantal klankbordgroep bijeenkomsten over de plannen voor het nieuwe kinderdagverblijf. Daaruit bleek dat het wenselijk was een aparte afspraak te maken. Op 23 september 2019 organiseerde de gemeente een nieuwe bijeenkomst met de klankbordgroep. Het thema was de toegankelijkheid en de handhaving van het schoolterrein buiten schooltijden. Daarnaast zijn de resultaten van het verkeersonderzoek toegelicht.

Als volgende stap wordt de grond door 2 makelaars getaxeerd om tot een marktconforme prijs te komen. Daarna kan een verkoopovereenkomst opgesteld worden die nog bestuurlijk wordt vastgesteld.

Uitgangspunten

De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2018 de nota van uitgangspunten goedgekeurd. Bekijk de nota van uitgangspunten (onder agendapunt 17). In de uitgangspunten is rekening gehouden met parkeren, groen, spelen, duurzaamheid, leefbaarheid en sociale veiligheid.

Planning

Op Stoom kan de plannen verder uitwerken. Er is een parkeer- en verkeersonderzoek uitgevoerd. Op Stoom richtte ook een klankbordgroep op met onder meer bewoners, de wijkraad Planetenwijk en de gemeente om verder te spreken over verkeer/parkeren, toegankelijkheid/sociale veiligheid en inrichting/groen.

Daarnaast moet de verkoop van de grond nog door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd worden.

Omgevingsvergunning

De onderzoeken en een goede ruimtelijke onderbouwing zijn nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning door Op Stoom. Bij deze procedure vindt inspraak plaats waarbij omwonenden en andere belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen op de omgevingsvergunning.

Achtergrond

De maatschappelijke functie kinderopvang past in het geldende bestemmingsplan, maar het uitbreiden van de bebouwing valt daarbuiten. De gemeente wil toch aan het plan meewerken omdat Op Stoom met dit initiatief tegemoetkomt aan een groeiende vraag naar opvangplekken voor 0 tot 4-jarigen en samen met het schoolbestuur Spaarnesant vormgeeft aan een Integraal Kind Centrum (IKC) in Haarlem Noord.

De gemeente heeft in deze ontwikkeling een faciliterende rol. De ontwikkeling van het kinderdagverblijf is voor rekening en risico van de initiatiefnemer.

Aanpassing plannen

Op Stoom heeft in een eerder stadium informatiebijeenkomsten voor de buurt georganiseerd over de plannen. Naar aanleiding van die gesprekken zijn de plannen aangepast. De entree is in het ontwerp verplaatst van de Schotervlielandstraat naar de Planetenlaan en er zijn oplossingen aangedragen voor het behouden van de groene uitstraling.

Contact

Procesmanager voor gemeente Haarlem is mevrouw H. Beelen. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.