Phoenixstraat gymzaal

Basisschool De Kring heeft een nieuwe gymzaal nodig. Op dit moment maakt de school gebruik van de Beijneshal. Deze sporthal wordt echter gesloopt. De gemeente heeft daarom besloten om een nieuwe gymzaal te laten bouwen aan de Phoenixstraat.

Actueel

Op 5 september vindt een informatiebijeenkomst plaats over de schetsontwerpen van de gymzaal voor de omwonenden en andere belanghebbenden. Het is van 19:00 tot 20:30 uur op basisschool de Kring, Parklaan 108 Haarlem.

Planning

  • Begin 2019: opstellen van een voorlopig ontwerp
  • Halverwege 2019: presentatie van het definitieve ontwerp
  • Eind 2019: bouwvoorbereidingen
  • Begin 2020: opleveren gymzaal

Inspraak en meedoen

Er wordt eerst een ontwerpatelier georganiseerd. Daar kunnen omwonenden meedenken over het ontwerp van de gymzaal en de woningen. Deze inbreng wordt meegenomen in het voorlopig ontwerp van het gebouw. 

Het voorlopig ontwerp wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Als deze akkoord is, wordt het voorlopig ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het college bepaalt of het ontwerp vrijgegeven kan worden voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode heeft iedereen de mogelijkheid om zijn of haar reactie, positief of negatief, te geven op het totale ontwerp. Zes weken lang kan er reactie op het ontwerp worden gegeven. Tijdens de inspraakperiode vindt een informatieavond plaats. Dan geeft de gemeente een toelichting op het ontwerp.

Na de inspraakperiode verwerkt de gemeente de suggesties waar mogelijk in het ontwerp. De inzenders krijgen een brief met een reactie op hun vragen en voorstellen. De gemeente kondigt de inspraakperiode aan in een brief aan omwonenden.

Documenten

Het college stelde 3 april 2018 de startnotitie ‘Bouw gymzaal Parklaan’ vast. Hierin staan twee mogelijke ontwerpen voor de gymzaal beschreven. Het college koos voor een verdiepte gymzaal met daar bovenop ruimte voor ongeveer 8 woningen. 

Startnotitie bouw gymzaal Parklaan (onder agendapunt 4).

Contact

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Ivar Dijk via het algemene telefoonnummer 14 023 of via centrum@haarlem.nl.