Paul Krugerkade woningbouw

De voormalige broodfabriek van Quality Bakers aan de Paul Krugerkade 8 is door vastgoedontwikkelaar Hoorne Vastgoed gekocht van Amvest. Hoorne Vastgoed heeft het aangrenzende winkelcentrum Spaarneboog in eigendom en wil dat op termijn revitaliseren. Door de aankoop van het complex van Quality Bakers kan een extra impuls worden gegeven aan een totaal ontwikkeling.

Actueel

De komende maanden buigt Hoorne Vastgoed zich in overleg met omwonenden, de wijkraad, huurders en gemeente Haarlem over de te zetten stappen op basis van de nieuwe situatie. Daarna wordt op hoofdlijnen duidelijk welke invulling daarbij van belang kan zijn.

Planning

Om tot ontwikkeling van het terrein te komen, worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: opstellen en vaststellen stedenbouwkundigplan

Als eerste wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierbij worden diverse belanghebbenden betrokken. Het stedenbouwkundigplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter informatie gezonden naar de raadscommissie Ontwikkeling.

Stap 2: opstellen en vaststellen bestemmingsplan

Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De besluitvorming hierover verloopt als volgt:

  • Het college van burgemeester en wethouders besluit het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit besluit wordt ter bespreking naar de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd.
  • Na behandeling in de commissie wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage gelegd in de publiekshal, Zijlvest 39.
  • Inspraakperiode: tijdens de terinzagelegging (duur 6 weken) kunnen omwonenden en andere belanghebbenden een zienswijze indienen.
  • Het college van burgemeester en wethouders stuurt het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ter bespreking naar de raadscommissie Ontwikkeling. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • Na vaststelling door de raad wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan (duur 6 weken).
  • Na de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.