Paul Krugerkade woningbouw

Gemeente Haarlem en ontwikkelaar Amvest hebben een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de voormalige broodfabriek Quality Bakers aan de Paul Krugerkade nummer 8. Ontwikkelaar Amvest is eigenaar van het terrein en wil de locatie ontwikkelen tot een woongebied met circa 100 woningen met tuinen en openbare groenvoorzieningen. Parkeren wordt op eigen terrein opgelost. Lees meer over het nieuwbouwproject  op de website van de ontwikkelaar www.tuinvantollenaar.nl. Op 1 maart 2017 zijn op de drukbezochte inloopavond de tekeningen gepresenteerd. Deze tekeningen staan op de website van de ontwikkelaar.

Planning

Om tot ontwikkeling van het terrein te komen, worden de volgende stappen doorlopen. De eerste stap, het opstellen van het stedenbouwkundig plan, is in voorbereiding.

Stap 1: opstellen en vaststellen stedenbouwkundigplan

Als eerste wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierbij zijn diverse belanghebbenden betrokken. Het stedenbouwkundig plan is te vinden op de website van de ontwikkelaar www.tuinvantollenaar.nl/wonen. Het stedenbouwkundigplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter informatie gezonden naar de raadscommissie Ontwikkeling.

Stap 2: opstellen en vaststellen bestemmingsplan

Op basis van het stedenbouwkundig plan wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De besluitvorming hierover verloopt als volgt:

  • Het college van burgemeester en wethouders besluit het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit besluit wordt ter bespreking naar de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd.
  • Na behandeling in de commissie wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage gelegd in de publiekshal, Zijlvest 39.
  • Inspraakperiode: tijdens de terinzagelegging (duur 6 weken) kunnen omwonenden en andere belanghebbenden een zienswijze indienen.
  • Het college van burgemeester en wethouders stuurt het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ter bespreking naar de raadscommissie Ontwikkeling. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • Na vaststelling door de raad wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan (duur 6 weken).
  • Na de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking.

Documenten

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.