Particuliere marktvergunning

Gaat u als particulier of particuliere organisatie een markt organiseren op openbaar terrein? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig. U vraagt de vergunning aan voor de gehele markt. Voor een particuliere markt is het niet mogelijk per standplaats een vergunning aan te vragen. De vergunning vraagt u in ieder geval 8 weken voor aanvang van de markt aan. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 14 023.
Bent u een ambulante handelaar en wilt u een plaatsje op een gemeentelijke markt? Dan heeft u een standplaatsvergunning weekmarkt nodig.

Particuliere marktvergunning aanvragen Stuur het aanvraagformulier met alle bijlagen uiterlijk 8 weken voor aanvang van uw markt op.

Voorwaarden

Bij het beoordelen van uw aanvraag let de gemeente op het volgende:

  • de ruimte en tijd die de markt inneemt en de mogelijke inzet van hulpdiensten
  • het verwachte aantal bezoekers
  • effect op het woon- en leefklimaat van de directe omgeving
  • bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid en veiligheid
  • hindert de markt het verkeer
  • bestaat er gevaar voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de stad, schade aan openbare (groen)voorzieningen
  • geeft de organisator voldoende garantie voor een goed verloop van de markt en
  • wordt schade aan het milieu zoveel mogelijk beperkt

Vraag de vergunning in ieder geval 8 weken voor de start van de markt aan. Komt uw aanvraag minder dan 8 weken voor de aanvang van de markt bij de gemeente binnen, dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag niet te behandelen. Dit geldt ook voor aanvragen zonder bijlagen of voor aanvragen die niet volledig zijn ingevuld.

Kosten

De aanvraag van een particuliere marktvergunning kost € 576.

Voor instellingen of personen die met de markt een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel hebben en geen winst willen maken, kost een aanvraag € 226.

Precariobelasting voor markt op gemeentegrond

U betaalt ook precariobelasting als uw markt op gemeentegrond staat. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een markt op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar u hoeft hiervoor geen precariobelasting te betalen.

Precariobelasting (Cocensus.nl)

Meesturen

Op het formulier staat een overzicht van de gegevens die u moet aanleveren. Houd er rekening mee dat u een situatietekening, draaiboek. Bij de situatietekening moet u ook rekening houden met eisen voor brandveiligheid. Lees hierover meer onder het kopje Mogelijke bijbehorende vergunning.

Stappen in de aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV). Daarna volgt een besluit.
Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorschriften die in de vergunning staan. Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U kunt dan in een zienswijze aangeven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit.

Algemeen Plaatselijke Verordening
Beleidsregels themamarkten 2010

Locaties

De Dreef en de Botermarkt zijn aangewezen locaties voor particulieren markten.

Bij andere locaties wordt per aanvraag beoordeeld of de markt kan plaatsvinden.

Gebruiksovereenkomst

Organiseert u een evenement op een kwetsbare locatie, zoals een park of een plantsoen? Dan heeft u misschien ook een gebruiksovereenkomst nodig. In deze overeenkomst staat onder andere de afhandeling van schade beschreven. Tijdens de aanvraagprocedure wordt bepaald of een gebruiksovereenkomst nodig is. Deze privaatrechtelijke overeenkomst sluit u af met de gemeente.

Mogelijk bijbehorende vergunningen

Parkeren

Voor het tijdelijk parkeren bij de opbouw/afbouw en tijdens de markt heeft u misschien parkeerontheffingen nodig. Hieraan zijn kosten verbonden.

Gebruiksmelding brandveiligheid

Voor markten geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening. In dit besluit staan brandveiligheidsvoorschriften. Aan deze voorschriften moet u voldoen als u een plaats in de openbare ruimte gebruikt. Deze voorschriften gelden voor elke markt.

Soms moet u een gebruiksmelding doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes (zoals tenten, podia en tribunes) die bestemd zijn voor meer dan 150 personen. Of als u de brandveiligheid op een andere manier regelt dan het besluit is bepaald.

Gebruiksmelding overige plaatsen

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening. Dit is een link naar overheid.nl.

Tapontheffing

U vraagt een tapontheffing zwak alcoholische dranken aan als u alcohol (bier en wijn) wilt schenken en verkopen bij een markt. Hieraan zijn kosten verbonden.

Parkeerontheffing
Gebruiksvergunning
Tapontheffing

Materiaal lenen

Er zijn verschillende verhuurbedrijven waarbij u hekken, verkeersborden en andere materialen kan huren. Aan het bezorgen en het huren zijn kosten verbonden.

Markt in een gebouw

Voor markten in een gebouw heeft u geen marktvergunning nodig. De markt moet altijd voldoen aan de eisen uit de gebruiksvergunning of gebruiksmelding die geldt voor het gebouw.