Ontwikkelvisie Orionweg - Planetenlaan

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem-Noord ligt de zogeheten ontwikkelzone Orionweg - Planetenlaan. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Definitieve visie

De gemeenteraad stelde op 27 februari 2020 de definitieve ontwikkelvisie vast. Bekijk de definitieve visie (onder agendapunt 17).

De concept visie heeft van 26 augustus tot 7 oktober 2019 ter visie gelegen. Er zijn zo’n 140 reacties gegeven. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast:

  • Op de plek van Bison bowling geen supermarkt meer voorzien
  • De visie geeft aan welke ruimte voor sportfuncties beschikbaar is in het Noordersportpark, de exacte invulling van de sportfuncties wordt later bepaald
  • De invulling van functies aan het ‘Stadionplein’ is flexibeler geworden
  • De Planetenlaan behoudt de doorstroomfunctie en blijft een 50 km/u weg en het uitgangspunt voor de inrichting van het Planetenplein is aangepast.

Een beeld voor de toekomst

Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. De ontwikkelvisie is een uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Meedenkgroep

Een groep bewoners meldde zich bij de gemeente om betrokken te blijven én mee te denken bij het vormgeven van de verdere ontwikkelingen en de effecten die dat voor het héle gebied heeft. De gemeente staat hier positief tegenover. Zodra er meer duidelijkheid is over het moment dat dit gaat spelen en in welke vorm volgt hier meer informatie over.

Projecten

Projectpagina's op haarlem.nl

Als een project in het gebied start, wordt u geïnformeerd door het projectteam van het betreffende project en via een aparte projectpagina op www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-noord. U vindt daar nu al de volgende projectpagina’s in de zone:

Planetenlaan

Tijdens het maken van de ontwikkelvisie voor de Orionweg-Planetenlaan werd gesproken over een plan voor een nieuwe inrichting van de Planetenlaan. Deze nieuwe inrichting is op de lange termijn nog steeds een optie, maar de komende jaren worden hiervoor geen plannen opgestart. Een nieuwe inrichting van deze belangrijke straat in de zone is een project dat als laatste opgestart wordt. Op die manier sluit de Planetenlaan het beste aan bij omliggende projecten en straten die de komende jaren eerst aangepakt worden.

Documenten

Inloopbijeenkomst Orionzone 11 september 2019

Documenten conceptontwikkelvisie Orionzone 2019

In december 2018 en januari 2019 werden in de bibliotheek aan de Planetenlaan de eerste bijeenkomsten georganiseerd. Het doel hiervan was om antwoord te krijgen op de vraag op welke manier 600 woningen in de zone gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de buurt was grote betrokkenheid. De bijeenkomsten in de eerste fase van het proces leidden tot inzichten over wat belangrijk is voor bewoners.

Presentaties

Schetsen opgehaald bij de bijeenkomsten

Participatieverslag

Voorgestelde ideeën / scenario's

E-mail Nieuwsbrieven

Contact

Het is handig u te abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail. Deze nieuwsbrief wordt elke vrijdag verstuurd met informatie over de ontwikkelingen bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Waarom wordt de zone rondom de Planetenlaan en de Orionweg opnieuw ingericht?

Veel mensen willen in Haarlem (blijven) wonen. En ook dat wonen betaalbaar blijft. Er is daarom besloten dat er 10.000 woningen bij moeten komen tot 2025. De gemeente ziet kansen om rond de Planetenlaan / Orionweg  minimaal 600 woningen bij te bouwen. De plekken waar deze woningen worden gebouwd en het type woningen moet nog gekozen worden.

Wat is een ontwikkelzone?

Dat is een gebied waar ontwikkelaars en investeerders te kennen hebben gegeven plannen te hebben om te willen bouwen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones zijn visies opgesteld: dat is een pakket aan voorwaarden die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaars wanneer ze bouwen. Dit is het eerste moment waarop u aan de gemeente kenbaar kunt maken wat u belangrijk vindt bij de bouw van de woningen, en welke voorzieningen er volgens u bij horen. Vervolgens leidt dit tot een ‘ontwerp’. Dit ontwerp wordt aan het college voorgelegd met de vraag of het goed genoeg is om ter inzage te worden gelegd. Dit betekent dat u op dat moment kunt beoordelen op welke manier er met uw reactie in het ontwerp rekening is gehouden. U kunt dan nogmaals een reactie geven. Naar verwachting bespreek de commissie de Ontwikkelzone op 9 januari en wordt deze eind januari vastgesteld.

Hoe groot is het gebied dat opnieuw wordt ingericht?

De gehele zone beslaat een gebied van ongeveer 50 ha. Deze loopt globaal van de Rijksstraatweg tot het honkbalstadion. Het gebied dat binnen de zone wordt onderzocht als ontwikkellocaties is kleiner en bedraagt ongeveer 18 ha.

Wat moet er allemaal gebeuren in dit gebied?

Als er woningen worden gebouwd moet natuurlijk worden gedacht aan hoe dat gebeurt, maar ook aan de voorzieningen die daarbij horen; winkels, scholen, cafeetjes, sport en dergelijke. Ook kijken we in de visie naar de kwaliteit van zaken als groen en water als onderdeel van een leefbare woonomgeving. In de visie die bij een ontwikkelzone hoort is de inbreng van bewoners juist op deze onderwerpen belangrijk.

Wanneer beginnen de werkzaamheden / hoelang duren de werkzaamheden?

We zijn nu nog in een heel prille fase. Er is nog geen sprake van zichtbare veranderingen. Na het vaststellen van de omgevingsvisie voor dit gebied moeten bouwers nog allerlei vergunningen aanvragen. Voor deze plannen moeten nog gedetailleerde uitwerkingen worden gemaakt. Bij deze uitwerkingen die voor een gebied of een perceel worden gemaakt wordt opnieuw de omgeving betrokken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Kan ik planschade eisen?

Planschade kunt u eisen wanneer een definitief planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan, nadelige gevolgen voor u heeft. Op dit moment kunt u nog geen planschade eisen.

Het projectteam maakt nu een ontwikkelvisie Orionzone in samenwerking met de buurt. De ontwikkelvisie vormt de hoofdlijn voor het maken van een bestemmingsplan, maar is niet definitief. Een bestemmingsplan is een vastgesteld plan door de gemeenteraad en is definitief. Hierbij worden de doelen en spelregels voor het gebruiken van de grond vastgelegd.

Wanneer er een bestemmingsplan is, kunt u een verzoek om een vergoeding van planschade indienen. Hier is een speciaal aanvraagformulier voor. Bekijk de pagina over tegemoetkoming planschade, ook vindt u hier meer informatie over de procedure en de kosten.