Domus Plus en Skaeve Huse

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus Plus en een project Skaeve Huse.
Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijk zorg te bieden. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig.
Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Ook bij Skaeve Huse is er een beheerder.

In april worden twee locaties gekozen

Inmiddels is het participatietraject rondom het locatie onderzoek afgerond. De volgende stappen zijn doorlopen:

  • Juli 2019: Uitvraag onder wijkraden en Haarlemmers om mee te denken
  • Juli-oktober 2019: aandragen van mogelijke locaties
  • Oktober 2019-maart 2020: locaties toetsen aan criteria
  • Maart 2020-oktober 2020: tijdelijk opschorten project ivm corona
  • Oktober 2020: 4 locaties geselecteerd door gemeenteraad
  • November 2020-februari 2021: participatie over 4 locaties
  • April 2021: keuze twee locaties door gemeenteraad

Terugkijken buurtgesprekken

4 locaties mogelijk geschikt

Opdracht voor locatie onderzoek

Actueel

Planning

Nieuwsberichten

Documenten

Video

Contact

Algemene vragen over DomusPlus en Skaeve Huse

Vragen over het proces, de inspraak en de toetsingscriteria

Vragen over veiligheid, exploitatie en over de doelgroep

Vragen over de vier beoogde locaties

Overige vragen