Opvang vluchtelingen

Update 30 november 2017

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Haarlem

Net als alle gemeenten in Nederland is Haarlem verplicht om elk jaar een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op te nemen in de stad. De landelijke overheid bepaalt elk half jaar om hoeveel mensen het gaat. De actuele cijfers vindt u op de site opnieuwthuis.nl. Gemeenten kunnen een boete krijgen als ze niet aan de taakstelling voldoen.

De meeste mensen die de gemeente Haarlem heeft opgenomen wonen inmiddels in sociale huurwoningen. Andere statushouders wachten nog op een woning. Aan deze mensen wordt tijdelijk onderdak geboden in de voormalige Boerhaavekliniek, onder het zogenaamde Gemeentelijk Versnelling Arrangement (GVA). Veel van de statushouders in Haarlem hebben eerder in de noodopvang De Koepel gezeten. De noodopvang in De Koepel is in november 2016 gesloten. Ook het voormalig provinciehuis aan de Zijlweg was een GVA-locatie. Sinds 1 oktober 2017 wonen in het voormalig provinciehuis geen statushouders meer.

De statushouders kennen de weg in Haarlem steeds beter. Zij volgen inburgeringslessen om Nederlands te leren en kennis te maken met de Nederlandse maatschappij. Velen doen aan sport en sommigen doen (vrijwilligers)werk of volgen een opleiding of studie op het MBO, een hogeschool of universiteit. De gezinshereniging is nu ook op gang gekomen. De nareizende gezinsleden zijn nieuw in Nederland.

Om ervoor te zorgen dat statushouders goed integreren, is contact met andere Haarlemmers heel belangrijk. Daarom is het project Thuis in Haarlem opgericht, waar statushouders een-op-een gekoppeld worden aan een andere Haarlemmer: het Haarlemmaatje. Haarlemmaatjes spreken eens per week af met een statushouder om hem of haar verder wegwijs te maken in de stad. Ga voor meer informatie over Haarlemmaatjes naar thuisinhaarlem.net.

Statushouders en werk

Net als voor andere Haarlemmers is het hebben van (vrijwilligers)werk of het volgen van een opleiding voor statushouders heel belangrijk. Niet alleen om economisch zelfstandig te zijn, maar ook om beter Nederlands te leren en om zich thuis te voelen in Nederland.

Bent u werkgever en wilt u een statushouder op weg naar werk helpen? Neemt u dan contact op met Marion Dewaide van het Werkgevers Service Punt. Zij kan u informeren over de mogelijkheden rondom het bieden van een baan of een taal-werkstage, waarbij de statushouder extra taalles toegespitst op de werkvloer krijgt aangeboden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van hun asielaanvraag. Zij mogen (tijdelijk) in Nederland blijven wonen en worden verspreid over alle gemeentes in Nederland, waar zij hun leven weer kunnen opbouwen.

Blijven statushouders tijdelijk of permanent in Haarlem?

Statushouders krijgen eerst een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Deze kan daarna worden omgezet in een permanente verblijfsvergunning. Gedurende de periode waarvoor statushouders een verblijfsvergunning hebben vormen zij onderdeel van onze samenleving. 

Hoe worden statushouders begeleid?

Vluchtelingenwerk helpt statushouders maximaal 2 jaar bij het regelen van zaken als een huurcontract, verzekeringen, inschrijving op school etc. Daarnaast zetten nog vele andere Haarlemse organisaties en individuen zich in voor de begeleiding van statushouders. Al deze partijen vindt u in het Sociaal Programma Statushouders (pdf) en in de meest recente Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders (pdf) die door de gemeenteraad van Haarlem zijn vastgesteld.

Het Sociaal Programma Statushouders heeft als doel de inburgering en maatschappelijke integratie van statushouders vanaf het moment van het huisvesten in Haarlem voortvarend op te pakken. Het uitgangspunt daarbij is dat aan statushouders - nieuwe Haarlemmers - vergelijkbare kansen worden geboden als aan andere Haarlemmers. Soms moet daarvoor een extra inspanning worden geleverd. Bijvoorbeeld om de achterstand in taal en kennis van onze samenleving bij de nieuwe Haarlemmers te verminderen. Binnen het sociaal programma statushouders is ook nadrukkelijk aandacht voor het vele werk dat vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en andere partners verzetten om de statushouders hun weg te laten vinden in de stad.

Uit welke landen komen statushouders?

De meeste statushouders in Haarlem komen uit Syrië en Eritrea (samen ongeveer 80%). Daarnaast zijn er in 2016 en 2017 statushouders uit nog 15 andere landen in Haarlem komen wonen.

Spreken statushouders al Nederlands?

Statushouders spreken vaak nog weinig Nederlands, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang ze al in Nederland zijn. Statushouders volgen Nederlandse les bij een inburgeringsschool en worden daarbij vaak geholpen door een taalmaatje of -coach.

Waarom moet ik langer op een sociale huurwoning wachten dan een statushouder?

Het gemeentebestuur heeft in overleg met de woningcorporaties afspraken gemaakt over een zo eerlijk mogelijke verdeling van de schaarse huurwoningen over de verschillende groepen wachtenden. Degene die het langst wacht, is het 1e aan de beurt. Woningzoekenden met urgentie hebben voorrang op regulier woningzoekenden. In de Huisvestingswet wordt een aantal categorieën woningzoekenden genoemd die altijd recht hebben op urgentie. Dit zijn onder andere mensen die in verband met geweld hun woonruimte hebben moeten verlaten en in een tijdelijke opvang verblijven. Het gemeentebestuur van Haarlem vindt het van belang dat een deel van de meer dan 65 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn vanuit gebieden waar oorlog en onvrijheid heerst, opgevangen worden in een veilige stad als Haarlem. Maximaal 20% van de sociale huurwoningen die in de stad beschikbaar komen wordt aan statushouders toegewezen. In 2016 ging het in praktijk om 11,8% van de beschikbaar gekomen woningen.

De Gemeente Haarlem spant zich in om het woningtekort terug te dringen door de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te bevorderen. In de zomer van 2017 werd een nieuw wooncomplex opgeleverd in Haarlem-Noord (Dijkzichtlaan/Delftplein), dat bestaat uit 160 tijdelijke woningen. In de helft daarvan zijn statushouders komen wonen en in de andere helft andere woningzoekenden.