Opvang dak- en thuislozen

Daklozen, thuislozen en andere sociaal kwetsbare burgers kunnen met vragen en voor advies terecht bij de Brede Centrale Toegang (BCT). In de BCT werken medewerkers van GGD Kennemerland en Kontext maatschappelijk werk samen. Er is een korte lijn naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem. De medewerkers van de BCT indiceren voor toegang tot de maatschappelijke opvang en begeleiden mensen met een complexe hulpvraag naar passende zorg en diensten. De BCT is te vinden in het gebouw van de 24-uurs opvang aan de Wilhelminastraat 10-12. Het loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Voor de aanvraag van maatschappelijke opvang, een briefadres en een uitkering in het kader van de participatiewet is het loket geopend tot 12.00 uur. De BCT is te bereiken via telefoonnummer 023 511 4477.

Brede Centrale Toegang

Omwonendenoverleg

Bekijk de verslagen van afgelopen overleggen onder Verslagen bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers.

24-uurs opvang dak- en thuislozen en verslaafden

Vanaf maandag 16 november 2015 stelt zorginstelling HVO-Querido de voorziening open voor de dak- en thuislozen uit Haarlem en omliggende gemeenten. Door de huisvesting en samenwerking van de verschillende partners (GGD, Ingeest, RIBW, Brijder en Humanitas) in één gebouw, wordt voorzien in een groot deel van de zorgketen voor de OGGZ-cliënten.
De nieuwe 24-uurs voorziening biedt slaapplaatsen, maaltijden en sanitaire voorzieningen, maar zal ook dagactiviteiten en trajectbegeleiding aan cliënten bieden. Daarmee krijgen zij de gelegenheid aan hun herstel te werken en wordt overlast tegengegaan.

De 24-uurs opvang bestaat uit een laagdrempelige inloop en dagopvang voor circa 60 personen. In de locatie zijn aparte gebruiksruimten voor alcohol en rokers van harddrugs. De methadonverstrekking en spuitruimte voor heroïne en vloeibare methadon is gescheiden van deze locatie.

De nachtopvang biedt opvang voor circa 30 personen met daarbij flexibiliteit voor crisisopvang en winternoodopvang.
Voor deze locatie is een beheerplan opgesteld met omwonenden, de uitvoerende zorgpartner en de politie, zodat eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Overlast melden

Als cliënten overlast veroorzaken, meldt u dit bij HVO-Querido. Als de overlast onverhoopt aanhoudt, meldt u dit bij Veiligheid en Handhaving. Als voorbijgangers daadwerkelijk lastig worden gevallen, neemt u contact op met de politie. Voor klachten over drugsdealen neemt u altijd contact op met de politie.

HVO-Querido
Wilhelminastraat 10-12, 2011 JW Haarlem
023 - 206 20 20
meldingen.wilhelminastraat@hvoquerido.nl
www.hvoquerido.nl

Meldcentrale afdeling Veiligheid en Handhaving Haarlem
023 - 511 49 50
maandag t/m woensdag 8.30 - 22.15 uur
donderdag t/m zaterdag 8.30 - 24.00 uur
zondag 8.30 - 17.00 uur

De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig. Melding doen via de website.

Politie
Geen spoed, wel politie? Bel 0900 - 8844. Spoed? Bel 112.

Wijziging opstapplaats daklozen Velserpoort

Daklozen uit Haarlem die overnachten in de maatschappelijke opvangvoorziening ‘de Velserpoort’ kunnen gebruik maken van speciaal busvervoer. Op 21 november wijzigt de opstapplaats. Vanaf die datum is de halte voor de 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12. Zo kunnen cliënten die gebruik maken van de nachtopvang binnen wachten tot de busjes arriveren. Voorheen was de opstapplaats in het Kenaupark.

Velserpoort

Het gebouw Velserpoort aan de Vondelweg wordt sinds 2015 gebruikt voor opvang van economisch dakloze gezinnen. Sinds 1 april 2016 worden daar ook dakloze alleenstaanden opgevangen voor de nachtopvang. Op 1 maart verhuizen 22 alleenstaande daklozen van Bennebroek naar de opvanglocatie Velserpoort.

Hier verschijnt later meer informatie over opvanglocatie Velserpoort in Haarlem-Noord.

Beheerplan

In opdracht van de raad is een beheerplan opgesteld om te voorkomen dat omwonenden overlast ervaren van de daklozen en verslaafden die opgevangen worden in de 24-uurs opvang. In de bijlagen het B en W-besluit, het beheerplan dat aan omwonenden laat zien welke maatregelen er zijn, een kaartje waarop te zien is om welk gebied het gaat en een flyer voor omwonenden waarin staat hoe en bij wie zij de overlast kunnen melden.

Het beheerplan (pdf)

Kaart schoonmaakgebied (pdf, 2 MB )

Kaart toezichtgebied Alpha Security (pdf)

Meedenken over actualisatie

Voor de start van de 24-uursopvang is afgesproken dat we periodiek beoordelen of het plan geactualiseerd moet worden. Op 7 november 2016 heeft hier een overleg over plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan wordt het beheerplan geactualiseerd. In het omwonendenoverleg van 28 november 2016 is het plan als concept besproken.

Nieuwsbrief 24-uurs opvang

Verslagen bijeenkomsten met omwonenden en ondernemers

Overleg met omwonenden

Maandag 25 januari 2016 vond het eerste omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandag 21 maart 2016 vond het tweede omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandag 23 maart 2016 vond het derde omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandag 23 mei 2016 vond het vierde omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 26 september 2016 vond het vijfde omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 28 november 2016 vond het zesde omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 6 maart 2017 vond het zevende omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 12 juni 2017 vond het achtste omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Maandagavond 4 september 2017 vond het negende omwonendenoverleg plaats.
Lees het verslag (pdf)

Overleg met ondernemers

Regelmatig vindt er overleg plaats met de ondernemers rondom het Hortusplein, de Raaks en de Drossestraat.

Lees het verslag van 22 februari 2016 (pdf)

Lees het verslag van 11 april 2016 (pdf)

Lees het verslag van 10 mei 2016 (pdf)

Lees het verslag van 20 juli 2016 (pdf)

Lees het verslag van 29 augustus 2016 (pdf)

Lees het verslag van 26 oktober 2016 (pdf)

Lees het verslag van 18 januari 2017 (pdf)

Verslagen per e-mail

Wilt u de verslagen van het omwonendenoverleg en/of het ondernemersoverleg per e-mail ontvangen? U kunt zich hiervoor aanmelden via centrum@haarlem.nl.

Verslagen bijeenkomsten beheergroep 24-uurs opvang

Handboek Maatschappelijke opvang Haarlem