Open House Jeugdwet

Toelatingsprocedure Individuele voorzieningen
De gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond (gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) hanteren voor de verwerving van de Individuele voorzieningen een toelatingsprocedure op basis van het ‘Open House’ model. Dit model houdt in dat de deelnemende gemeenten eensluidende overeenkomsten afsluiten met elke instelling die voldoet aan de in dit toelatingsdocument vastgestelde eisen en akkoord gaat met de door de gemeenten gehanteerde en vastgestelde tarieven. Bij deze Open House procedure wordt één sluitingstermijn gehanteerd en zullen de overeenkomsten ingaan per 15 september 2020.

Deze toelatingsprocedure procedure betreft Individuele voorzieningen op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015, hierna te noemen Individuele voorzieningen en betreft voorzieningen specifiek gericht op ambulante opvoedondersteuning waarbij de opvoeding en veiligheid van de jeugdige en het gezin centraal staan.

De inkoop van de volgende ondersteuning maakt géén onderdeel uit van deze pro toelatingsprocedure cedure (niet limitatief):

 1. Jeugd-GGZ en de Dyslexiezorg
 2. Jeugdhulp gericht op jeugdige met LVB, VB of een lichamelijke beperking (oud ABWZ)
 3. Verblijfszorg
 4. Kindergeneeskundige Jeugd-GGZ, uitgevoerd in de ziekenhuizen
 5. Jeugdhulp geboden door verpleegkundige kinderdagverblijven
 6. Zeer specialistische ondersteuning, gericht op een zeer gering aantal cliënten, die op landelijk niveau wordt ingekocht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 7. Integrale crisisdienst voor acute situaties waarbij op het moment van crisis nog geen aanbieder betrokken is, c.q. niet bekend is of een aanbieder betrokken is
 8. Trainingsaanbod op het vlak van Jeugd- en Opvoedhulp (zoals KIES, Kinderen uit de Knel en Rots en Water)
 9.  Jeugdbescherming en jeugdreclassering
 10. Coaching
 11. Hulp in combinatie met sport, spel en/of dieren

Toelatingsverzoek
Opdrachtnemers welke geïnteresseerd zijn kunnen een toelatingsverzoek indienen voor één of meerdere producten. Vanaf de publicatiedatum van deze toelatingsprocedure 8 juli 2020 tot inschrijfdatum 24 augustus 2020, 10.00 uur kunnen toelatingsverzoeken worden ingediend via het mailadres tender@haarlem.nl

Vragen
U kunt tot 10 augustus 2020, 10.00 uur via tender@haarlem.nl vragen stellen over deze toelatingsprocedure.

Download de benodigde documenten die u dient te gebruiken voor deze toelatingsprocedure.

Voor degene die geïnteresseerd zijn en willen reageren, wensen wij bij voorbaat veel succes.