Oostpoort

Haarlem krijgt bij station Spaarnwoude een nieuw stukje stad: Oostpoort. Verschillende partijen zoals de gemeente, ondernemers, provincie en grote bedrijven bouwen in een alliantie aan het toekomstbeeld voor Oostpoort Haarlem. Zij zijn ook benieuwd naar het beeld dat Haarlemmers hebben voor dit gebied.

Actueel

De concept ontwikkelvisie Oostpoort is 6 juni behandeld in de raadscommissie Ontwikkeling. U kunt er van 24 juni 2019 tot 5 augustus 2019 op reageren. Kijk onder het kopje 'inspraak en meedoen' hoe u dat kunt doen.

Onder het kopje planning vindt u de route om tot een vastgestelde visie te komen. De stad heeft in dit proces inspraak.

De Ontwikkelvisie Oostpoort vindt u onder het gelijkname kopje op deze pagina.

Vanaf augustus 2019 bouwt ProRail 3 liften en hellingbanen bij station Spaarnwoude. Kijk voor meer informatie op de projectpagina.

Achtergrond

Haarlem groeit, ook als de gemeente niets doet. Haarlem is een fijne stad om in te wonen. De vraag naar woningen is daarom hoog. De groei moet wel in goede banen worden geleid en daarom zet het college in op een evenwichtige groei. Dus met behoud van de stedelijke kwaliteit, dat betekent dat Haarlem voldoende groen, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid moet behouden en bereikbaar moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat Haarlem ook in de toekomst voor iedereen een fijne stad blijft om te wonen zijn we nu al aan de slag. We bouwen woningen, voorzieningen en we werken aan een goed ingerichte openbare ruimte. Dat doen we evenwichtig, om de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk over de stad te verspreiden. Ook in de omgeving Oostpoort wordt gebouwd.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones worden visies opgesteld: dat is een pakket aan voorwaarden die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaars wanneer ze bouwen. De visie laat dus in grote lijnen zien wat de gemeente wil in het gebied en hoe het er mogelijk in de toekomst uit kan zien.
Daarnaast komt er een spelregelkaart. Deze kaart vertelt ontwikkelaars wat de regels zijn waar zij zich aan moeten houden.

Het plangebied van Oostpoort concentreert zich rond het station Spaarnwoude en de kavels die vallen binnen de grondexploitatie "Laan van Decima". Het studiegebied is echter groter, dat behelst het gebied van Veerplas tot Prins Bernhardlaan.

De Oostpoort wacht al jaren op een kwalitatieve invulling. Het gebied rondom het station Haarlem Spaarnwoude is met uitzondering van de (deels leegstaande) kantoren, de Ikea en de verbeterde Oudeweg nog grotendeels onbebouwd. Een duurzame en voor de stad belanghebbende invulling is hier meer dan gewenst. In het verleden is inhoudelijk al nagedacht over mogelijke invullingen. Concreet is dit gebeurd bij de gebiedsvisie Oostradiaal en de ontwikkelstrategie Oost. Ook heeft een marktconsultatie plaatsgehad, waarbij aan marktpartijen is gevraagd naar de ontwikkelpotentie van het gebied.

In 2017 en 2018 hebben op initiatief van de gemeente en provincie Noord-Holland verschillende partijen zoals bewoners, ondernemers, projectontwikkelaars en architecten gesprekken gevoerd over de invulling van de Oostpoort. Deze groep (de alliantie) heeft 14 maatregelen genoemd als start voor de invulling van De Oostpoort. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de mogelijkheid om wonen en werken te combineren in de stadsentree. Wonen was tot nog toe niet mogelijk in dit deel van Haarlem.

De ontwikkeling van Oostpoort kent een korte en lange termijn invulling. Op korte termijn wordt het gebied gevuld met kortdurende initiatieven, zogenoemde placemaking. Er zijn al verschillende initiatieven ingediend en de gemeente beoordeelt wat wenselijk is op deze plek in de stad.

Voor de lange termijn invulling van Oostpoort wordt een visie gemaakt. De visie Oostpoort is door een brede alliantie van belanghebbenden tot stand gekomen. De afgelopen maanden hebben zij in verschillende rondes bediscussieerd wat het gebied nodig heeft om tot bloei te komen. Dat begon met dagdromen en eindigde met concrete plannen.

Momenteel zitten wij in de laatste fase van dit traject en is het streven de visie in oktober 2019 te laten vaststellen door de gemeenteraad.
De onderstaande planning geeft inzicht hoe dit proces de komende zal gaan verlopen.

Planning

Mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt of de visie voldoende is om te worden vrij gegeven voor inspraak.

Juni 2019

Op 6 juni wordt de visie Oostpoort behandeld in de raadscommissie Ontwikkeling. Daarna start de inspraak. Vervolgens ligt de visie zes weken ter inzage en mensen mogen er een zienswijze op geven (een mening). Om meer informatie te geven over wat de visie is, organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst op zaterdag 29 juni van 11.00 tot 13.00 in Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1.

Augustus 2019

De zienswijzen die zijn gegeven in de inspraakperiode worden beoordeeld en de visie wordt waar het nodig is aangepast. Wat er met de zienswijze is gedaan en waarom wordt beantwoord in de nota van beantwoording. De aangepaste visie met de nota van beantwoording wordt naar de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd.

September 2019

De raadscommissie Ontwikkeling behandelt de visie en nota van beantwoording en geeft een advies aan de gemeenteraad hoe dit stuk te beoordelen. U kunt hier inspreken als u dat wilt.

Oktober 2019

De gemeenteraad buigt zich over de visie Oostpoort en besluit deze wel of niet vast te stellen. Hiermee oordeelt de gemeenteraad ook over de nota van beantwoording en als deze wordt vrij gegeven kan deze teruggekoppeld worden aan de indieners.

Als de gemeenteraad akkoord is met de visie, gaat de ontwikkeling van het gebied verder. Over deze ontwikkeling wordt u in een later stadium geïnformeerd.

Ontwikkelvisie Oostpoort

De Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort is een uitnodiging van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland om samen aan de slag te gaan en het gebied rond station Spaarnwoude te ontwikkelen tot een hoogwaardige stadsentree. De visie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met een brede groep publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen – verzameld onder de vlag van de Alliantie Haarlem Oostpoort. Het is een stip aan de horizon die verder uitgewerkt moet worden. Het duurt daarom nog wel even voor er buiten echt de schop in de grond gaat en deze ideeën werkelijkheid worden. Maar geen beweging zonder eerste stap en die is met dit document gezet.

De ligging biedt alle kansen

Uiteindelijk moet Oostpoort een aantrekkelijk woon- en werkgebied worden met verschillende voorzieningen. Een plek waar het groen uit Spaarnwoude en de stad elkaar ontmoeten en versterken. Een plek die uitstekend bereikbaar is. Het gebied heeft een gunstige ligging aan de westflank van de metropoolregio Amsterdam. Met een station, verschillende buslijnen en een goede verbinding met de A9 liggen de kansen als mobiliteitsknooppunt en als stedelijk ontwikkelgebied voor het oprapen

Raamwerk mobiliteit

De ontwikkelvisie heeft in de basis twee robuuste raamwerken: mobiliteit en landschap. Deze raamwerken geven ruimte aan een open en flexibele invulling met een divers programma voor de stedelijke ontwikkeling. Het raamwerk voor mobiliteit sluit aan op lange lijnen in de directe omgeving en op de infrastructuur van stad en regio. Het gebied komt hiermee uit zijn isolement en wordt volwaardig onderdeel van de stad.

Raamwerk landschap

Het raamwerk van groen, water en landschap wordt de andere drager van het gebied. Dit krijgt vorm door het water en groen uit het recreatiegebied Spaarnwoude door te laten lopen in het gebied rond het station. Deze groenstructuur hecht Oostpoort als nieuwe buitenpoort aan het buitengebied: het Liedelandschap, Spaarnwoude en de Stelling van Amsterdam.

Bouwen in de hoogte

In de Oostpoort presenteert Haarlem zich op een vernieuwende manier door een hoge dichtheid en een interessante mix van functies. Naast woningbouw wordt hier ruimte geboden aan een gemengd programma met bedrijven, kantoren, enkele winkels en andere (onderwijs)voorzieningen. Intensief ruimtegebruik geldt hierbij als voorwaarde voor een hoge kwaliteit in gebiedsontwikkeling. Daarom worden de verschillende functies op een slimme manier met elkaar gecombineerd, zowel naast elkaar als boven elkaar. Flexibiliteit is hierbij uitgangspunt.

Van visie naar strategie

De Ontwikkelvisie toont het duurzame toekomstperspectief voor de lange termijn. Het is een strategische visie en daarom nog globaal van karakter. De volgende stap wordt een Strategienota. Deze nota geeft onder andere meer inzicht in de spelregels voor de toekomstige bebouwing en een denkrichting voor de fasering. Deze Ontwikkelvisie en de uitwerking hiervan in de Strategienota zijn samen de basis voor verdere stappen naar de uitvoering.

Bekijk de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort deel 1 (pdf, 6 MB)
Bekijk de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort deel 2 (pdf, 4 MB)

Inspraak en meedoen

De concept ontwikkelvisie Oostpoort is 6 juni behandeld in de raadscommissie Ontwikkeling. De visie ligt van 24 juni 2019 tot 5 augustus 2019 ter visie. We horen graag uw reactie op het concept. Ook als u het ermee eens bent.

Inspraak

U kunt reageren op de concept ontwikkelvisie Oostpoort per e-mail oost@haarlem.nl onder vermelding van ontwikkelvisie Oostpoort of per brief via gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem, t.a.v. Heinrich van Doorn met kenmerk: ontwikkelvisie Oostpoort. Ook als u het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag. De inspraaktermijn start op 24 juni 2019 en eindigt op maandag 5 augustus 2019.

Als u een reactie geeft op het plan, dan komt dit op de website van de gemeente te staan als onderdeel van het besluit. Ook uw naam staat hier dan bij. Als u dat niet wilt, dan kunt u dit melden bij het insturen van uw reactie.

U vindt de concept ontwikkelvisie Oostpoort onder het kopje Ontwikkelvisie Oostpoort op deze pagina. 

U kunt de concept ontwikkelvisie ook bekijken in de publiekshal aan de Zijlvest 39. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u de concept ontwikkelvisie inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Als u een zienswijze indient, reageert het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad op elk argument in een nota van antwoord. Deze nota wordt bij het definitieve besluit gepubliceerd op de website van de gemeente. Na de inspraakperiode stelt de gemeente een nota van zienswijze op. Hierin worden alle ontvangen zienswijzen beantwoord en waar nodig wordt de visie aangepast. Daarna wordt de nota van zienswijzen met de visie ter besluitvorming aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Pas nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de vrijgave van de nota van beantwoording (vermoedelijk najaar 2019) kunt u inzicht krijgen in de nota van zienswijzen.

Bewonersbijeenkomst

Om u zo goed mogelijk te informeren over de voorliggende visie, organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst. Deze wordt op zaterdag 29 juni van 11.00 uur tot 13.00 uur gehouden in Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de visie, het vervolgproces en kunt u uiteraard uw vragen stellen.

Alliantiepartners

ABC Architectuurcentrum
ABI
Actieplatform Bus-kruit
AIVM
AM
Amvest
Atelier Oostwaarts/De Stekker in Haarlem
BPD Ontwikkeling BV
Bridges Real Estate
Bureau UUM
Buurtbedrijf Haarlem-Oost
Cheops/Eigenaar KPN pand
Cobraspen
Connexxion
Decathlon
Decisio
Draaijer en Partners
Dura vermeer
Ecoalitie
Eigenaren zuidstrook Diakenhuisweg (Arbo Unie)
Elan Wonen
Fietsersbond
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Gemeente Haarlemmermeer
Haarlem Marketing
Haarlem Valley
HBB
Historische Vereeniging Haerlem
IKEA Haarlem
IKH Waarderpolder
InRetail
Joh. Enschede
Joop Hotel
Jumbo Foodmarkt
Kennemerland Beheer
MeyeReal ESTATE
MKB-Noord Holland
Motivaction
MRA
Nova Collega
NS
PdW Beheer
Peak
Praxis
Pré Wonen
ProRail
Provincie Noord-Holland
Rbij
Rijkswaterstaat
Rover
Smartland
Spilmakelaars
Spoorbouwmeester
Stadsbouwmeester
Stichting Behoud van de groene zoom Zuiderpolder
Stichting ClimateMatters
Stichting Parkmanagement Waarderpolder
Synchroon
Tauw
TEVA Nederland BV (Pharmachemie)
Trebbe
Urban Developers
Veerkwartier
VenhoevenCS
Vervoerregio Amsterdam
VNO-NCW West
Wibaut
Wijkraad Amsterdamse Buurten
Wijkraad Amsterdamse Buurten
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder
Wijkraad Scheepmakersdijk
Ymere

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van Doorn, procesmanager bij de gemeente Haarlem, per e-mail via projecten@haarlem.nl of telefonisch via het algemene nummer 14023.