Oostpoort

Haarlem krijgt bij station Spaarnwoude een nieuw stukje stad: Oostpoort. Verschillende partijen zoals de gemeente, ondernemers, provincie en grote bedrijven bouwen in een alliantie aan het toekomstbeeld voor Oostpoort Haarlem. Zij zijn ook benieuwd naar het beeld dat Haarlemmers hebben voor dit gebied.

Actueel

Op 19 december heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie Oostpoort vastgesteld. De visie geeft in grote lijnen weer hoe er rond het station Spaarnwoude in de toekomst gewoond en gewerkt kan worden. Er zijn nog wat stappen te nemen voor er een schop in de grond gaat. Verschillende onderdelen uit de visie worden de komende periode verder onderzocht en er wordt een ontwikkelstrategie opgesteld.

Achtergrond

Haarlem groeit, ook als de gemeente niets doet. Haarlem is een fijne stad om in te wonen. De vraag naar woningen is daarom hoog. De groei moet wel in goede banen worden geleid en daarom zet het college in op een evenwichtige groei. Dus met behoud van de stedelijke kwaliteit, dat betekent dat Haarlem voldoende groen, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid moet behouden en bereikbaar moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat Haarlem ook in de toekomst voor iedereen een fijne stad blijft om te wonen zijn we nu al aan de slag. We bouwen woningen, voorzieningen en we werken aan een goed ingerichte openbare ruimte. Dat doen we evenwichtig, om de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk over de stad te verspreiden. Ook in de omgeving Oostpoort wordt gebouwd.

Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones worden visies opgesteld: dat is een pakket aan voorwaarden die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaars wanneer ze bouwen. De visie laat dus in grote lijnen zien wat de gemeente wil in het gebied en hoe het er mogelijk in de toekomst uit kan zien.
Daarnaast komt er een spelregelkaart. Deze kaart vertelt ontwikkelaars wat de regels zijn waar zij zich aan moeten houden.

Het plangebied van Oostpoort concentreert zich rond het station Spaarnwoude en de kavels die vallen binnen de grondexploitatie "Laan van Decima". Het studiegebied is echter groter, dat behelst het gebied van Veerplas tot Prins Bernhardlaan.

De Oostpoort wacht al jaren op een kwalitatieve invulling. Het gebied rondom het station Haarlem Spaarnwoude is met uitzondering van de (deels leegstaande) kantoren, de Ikea en de verbeterde Oudeweg nog grotendeels onbebouwd. Een duurzame en voor de stad belanghebbende invulling is hier meer dan gewenst. In het verleden is inhoudelijk al nagedacht over mogelijke invullingen. Concreet is dit gebeurd bij de gebiedsvisie Oostradiaal en de ontwikkelstrategie Oost. Ook heeft een marktconsultatie plaatsgehad, waarbij aan marktpartijen is gevraagd naar de ontwikkelpotentie van het gebied.

In 2017 en 2018 hebben op initiatief van de gemeente en provincie Noord-Holland verschillende partijen zoals bewoners, ondernemers, projectontwikkelaars en architecten gesprekken gevoerd over de invulling van de Oostpoort. Deze groep (de alliantie) heeft 14 maatregelen genoemd als start voor de invulling van De Oostpoort. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de mogelijkheid om wonen en werken te combineren in de stadsentree. Wonen was tot nog toe niet mogelijk in dit deel van Haarlem.

De ontwikkeling van Oostpoort kent een korte en lange termijn invulling. Op korte termijn wordt het gebied gevuld met kortdurende initiatieven, zogenoemde placemaking. Er zijn al verschillende initiatieven ingediend en de gemeente beoordeelt wat wenselijk is op deze plek in de stad.

Voor de lange termijn invulling van Oostpoort wordt een visie gemaakt. De visie Oostpoort is door een brede alliantie van belanghebbenden tot stand gekomen. De afgelopen maanden hebben zij in verschillende rondes bediscussieerd wat het gebied nodig heeft om tot bloei te komen. Dat begon met dagdromen en eindigde met concrete plannen.

Momenteel zitten wij in de laatste fase van dit traject en is het streven de visie in oktober 2019 te laten vaststellen door de gemeenteraad.
De onderstaande planning geeft inzicht hoe dit proces de komende zal gaan verlopen.

Planning

Planning volgt.

Ontwikkelvisie Oostpoort

De Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort is een uitnodiging van de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland om samen aan de slag te gaan en het gebied rond station Spaarnwoude te ontwikkelen tot een hoogwaardige stadsentree. De visie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met een brede groep publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen – verzameld onder de vlag van de Alliantie Haarlem Oostpoort. Het is een stip aan de horizon die verder uitgewerkt moet worden. Het duurt daarom nog wel even voor er buiten echt de schop in de grond gaat en deze ideeën werkelijkheid worden. Maar geen beweging zonder eerste stap en die is met dit document gezet.

De ligging biedt alle kansen

Uiteindelijk moet Oostpoort een aantrekkelijk woon- en werkgebied worden met verschillende voorzieningen. Een plek waar het groen uit Spaarnwoude en de stad elkaar ontmoeten en versterken. Een plek die uitstekend bereikbaar is. Het gebied heeft een gunstige ligging aan de westflank van de metropoolregio Amsterdam. Met een station, verschillende buslijnen en een goede verbinding met de A9 liggen de kansen als mobiliteitsknooppunt en als stedelijk ontwikkelgebied voor het oprapen

Raamwerk mobiliteit

De ontwikkelvisie heeft in de basis twee robuuste raamwerken: mobiliteit en landschap. Deze raamwerken geven ruimte aan een open en flexibele invulling met een divers programma voor de stedelijke ontwikkeling. Het raamwerk voor mobiliteit sluit aan op lange lijnen in de directe omgeving en op de infrastructuur van stad en regio. Het gebied komt hiermee uit zijn isolement en wordt volwaardig onderdeel van de stad.

Raamwerk landschap

Het raamwerk van groen, water en landschap wordt de andere drager van het gebied. Dit krijgt vorm door het water en groen uit het recreatiegebied Spaarnwoude door te laten lopen in het gebied rond het station. Deze groenstructuur hecht Oostpoort als nieuwe buitenpoort aan het buitengebied: het Liedelandschap, Spaarnwoude en de Stelling van Amsterdam.

Bouwen in de hoogte

In de Oostpoort presenteert Haarlem zich op een vernieuwende manier door een hoge dichtheid en een interessante mix van functies. Naast woningbouw wordt hier ruimte geboden aan een gemengd programma met bedrijven, kantoren, enkele winkels en andere (onderwijs)voorzieningen. Intensief ruimtegebruik geldt hierbij als voorwaarde voor een hoge kwaliteit in gebiedsontwikkeling. Daarom worden de verschillende functies op een slimme manier met elkaar gecombineerd, zowel naast elkaar als boven elkaar. Flexibiliteit is hierbij uitgangspunt.

Van visie naar strategie

De Ontwikkelvisie toont het duurzame toekomstperspectief voor de lange termijn. Het is een strategische visie en daarom nog globaal van karakter. De volgende stap wordt een Strategienota. Deze nota geeft onder andere meer inzicht in de spelregels voor de toekomstige bebouwing en een denkrichting voor de fasering. Deze Ontwikkelvisie en de uitwerking hiervan in de Strategienota zijn samen de basis voor verdere stappen naar de uitvoering.

Bekijk de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort deel 1 (pdf, 6 MB)
Bekijk de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort deel 2 (pdf, 4 MB)

Placemaking

In de visie Oostpoort wordt onderscheid gemaakt in een  lange en korte termijn aanpak. De gebiedsontwikkeling is de lange termijn aanpak. Op korte termijn is een tijdelijke programmering in Oostpoort wenselijk (placemaking). 

Organisatoren 20Tree en Aland organiseren tussen 20 december en 3 januari Kerstival, een duurzaam kerst festival tussen station Spaarnwoude en Ikea in.

Alliantiepartners

ABC Architectuurcentrum
ABI
Actieplatform Bus-kruit
AIVM
AM
Amvest
Atelier Oostwaarts/De Stekker in Haarlem
BPD Ontwikkeling BV
Bridges Real Estate
Bureau UUM
Buurtbedrijf Haarlem-Oost
Cheops/Eigenaar KPN pand
Cobraspen
Connexxion
Decathlon
Decisio
Draaijer en Partners
Dura vermeer
Ecoalitie
Eigenaren zuidstrook Diakenhuisweg (Arbo Unie)
Elan Wonen
Fietsersbond
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Gemeente Haarlemmermeer
Haarlem Marketing
Haarlem Valley
HBB
Historische Vereeniging Haerlem
IKEA Haarlem
IKH Waarderpolder
InRetail
Joh. Enschede
Joop Hotel
Jumbo Foodmarkt
Kennemerland Beheer
MeyeReal ESTATE
MKB-Noord Holland
Motivaction
MRA
Nova Collega
NS
PdW Beheer
Peak
Praxis
Pré Wonen
ProRail
Provincie Noord-Holland
Rbij
Rijkswaterstaat
Rover
Smartland
Spilmakelaars
Spoorbouwmeester
Stadsbouwmeester
Stichting Behoud van de groene zoom Zuiderpolder
Stichting ClimateMatters
Stichting Parkmanagement Waarderpolder
Synchroon
Tauw
TEVA Nederland BV (Pharmachemie)
Trebbe
Urban Developers
Veerkwartier
VenhoevenCS
Vervoerregio Amsterdam
VNO-NCW West
Wibaut
Wijkraad Amsterdamse Buurten
Wijkraad Amsterdamse Buurten
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder
Wijkraad Scheepmakersdijk
Ymere

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sigrid de Boer, procesmanager bij de gemeente Haarlem, per e-mail via projecten@haarlem.nl of telefonisch via het algemene nummer 14023.