Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle antwoorden op veel gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar zuidwest@haarlem.nl.

Waarom wordt de zone rondom de Stephensonstraat opnieuw ingericht?

Veel mensen willen in Haarlem (blijven) wonen. En ook dat wonen betaalbaar blijft. Er is daarom besloten dat er 10.000 woningen bij moeten komen tot 2025. De gemeente ziet kansen om in de ontwikkelzone Zuidwest 2100 woningen bij te bouwen. Van deze 2100 woningen moet de helft sociale huurwoningen worden.

Wat is een ontwikkelzone?

Dat is een gebied waar ontwikkelaars en investeerders te kennen hebben gegeven plannen te hebben om te willen bouwen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones worden visies opgesteld: dat is een pakket aan voorwaarden die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaars wanneer ze bouwen. Dit is het eerste moment waarop u aan de gemeente kenbaar kunt maken wat u belangrijk vindt bij de bouw van de woningen, en welke voorzieningen er volgens u bij horen. Vervolgens leidt dit tot een ‘ontwerp’. Dit ontwerp wordt aan het college voorgelegd met de vraag of het goed genoeg is om ter inzage te worden gelegd. Dit betekent dat u op dat moment kunt beoordelen op welke manier er met uw reactie in het ontwerp rekening is gehouden. U kunt dan nogmaals een reactie geven.

Hoe groot is de ontwikkelzone Zuidwest en wat zijn de kenmerken?

We hebben acht gebieden benoemd om het grootste deel van de 10.000 woningen te bouwen. De ontwikkelzone Zuidwest is een van die gebieden. Deze zone loopt van noord naar zuid van de Westergracht tot aan de randweg bij Haarlem Hoog en rondom de Oosten de Bruijnstraat, de Eysinkweg, de Stephensonstraat en de Grijpensteinweg.

Het grootste deel van dit gebied is nu bedrijventerrein. Wij vinden dat dit gebied kan worden veranderd in een nieuwe wijk, waar mensen kunnen werken en wonen, en waar voldoende voorzieningen zijn zoals een school, sportvelden en zorg. In de ontwikkelzone Zuidwest is het uitgangspunt om 50 procent van de woningen als sociale huurwoningen te bouwen. De reden hiervoor is dat aan de westkant van de stad het percentage sociale woningen lager is dan gemiddeld. Door in deze zone 50 procent sociale woningen toe te voegen dragen we bij aan een ongedeelde stad.

Concept Ontwikkelvisie Zuidwest

Voor de ontwikkelzone hebben we de afgelopen tijd een concept ontwikkelvisie gemaakt. Deze ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er op termijn uit kan gaan zien. De ambities van bewoners, ondernemers, gebruikers, eigenaren én de gemeente zijn onderling afgewogen en grotendeels vertaald in uitgangspunten. De visie is een uitnodiging aan iedereen die in de ontwikkelzone Zuidwest aan de slag wil, om een mooi nieuw stuk stad toe te voegen aan Haarlem.

Wat moet er allemaal gebeuren in dit gebied?

Als er woningen worden gebouwd moet natuurlijk worden gedacht aan hoe dat gebeurt, maar ook aan de voorzieningen die daarbij horen; winkels, scholen, cafeetjes, sport en dergelijke. Ook kijken we in de visie naar de kwaliteit van zaken als groen en water als onderdeel van een leefbare woonomgeving. In de visie die bij een ontwikkelzone hoort is de inbreng van bewoners juist op deze onderwerpen belangrijk.

Kan ik invloed uitoefenen op de concept ontwikkelvisie/spelregelkaart? En hoe?

Ja! U kunt dat doen door uw mening te geven, via het online reactieformulier.
Let erop dat u uw mening geeft vóór 19 april.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Alle reacties op de visie en de spelregelkaart worden bekeken en er wordt steeds afgewogen of de reactie kan worden verwerkt in de visie of de spelregelkaart. De uitleg van wat er met de reacties gebeurt komt in de nota van beantwoording. Deze nota komt bij het besluit dat het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad nemen.

Wij verwachten dat het college van B en W in april/mei een besluit neemt. De definitieve visie en de spelregelkaart worden dan in mei/juni in de raadscommissie Ontwikkeling besproken en de gemeenteraad neemt dan voor de zomer een definitief besluit.

Wanneer beginnen de werkzaamheden / hoelang duren de werkzaamheden

We zijn nu nog in een heel prille fase. Er is nog geen sprake van zichtbare veranderingen. Na het vaststellen van de ontwikkelvisie en de spelregelkaart voor dit gebied, gaan we aan de slag met de verdere uitwerking, bijvoorbeeld in een stedenbouwkundig plan en wijzigingen in het bestemmingsplan.