Ontwikkelvisie Zuid-West

De bedrijvenzone in het Houtvaartkwartier ontwikkelt zich tot een nieuw en volwaardig deel van Zuid-West. Er is begonnen met de bouw van woningen in het project Plaza West en de komende jaren wordt de rest van de zone ontwikkeld. De nieuwe bebouwing in het gebied en het bestaande deel van de wijk sluiten goed op elkaar aan. De economische functie van het gebied blijft bestaan, bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan samen met meer wonen. 

Definitieve visie

De gemeenteraad heeft op 21 november 2019 de ontwikkelvisie en de spelregelkaart vastgesteld.
Bekijk de definitieve ontwikkelvisie Zuidwest (pdf)

Spelregelkaart

Wat is een spelregelkaart?

Met alleen een visie komen we niet tot een goede uitvoering. Daarom hebben we een spelregelkaart gemaakt waarin we kaders stellen voor de ontwikkeling van het gebied. 

Wat staat er op de spelregelkaart?

Op de spelregelkaart staat waar de verschillende functies (wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, groen) kunnen komen. De zone is verdeeld in gebieden. Ieder gebied krijgt een eigen sfeer, waarbij regels opgenomen zijn voor de maten van de openbare ruimte, de afstand tot de bestaande bebouwing en de hoogte van de nieuwe bebouwing. Ook de ligging van gebouwen, de ontsluiting van de parkeergarages en de ligging van toegangen en entrees worden op de spelregelkaart globaal aangegeven.
Op de kaart staan grijze vlakken; in de legenda aangegeven als ‘bouwveld’. Het lijkt nu alsof deze vlakken helemaal volgebouwd worden. Dat is niet zo. De grijze vlakken geven aan dát er gebouwd kan worden. Hoe de bebouwing verdeeld wordt en eruit zal komen te zien, wordt later uitgewerkt.

Bekijk de spelregelkaart

Wat komt er na de visie en spelregelkaart

De visie en de spelregelkaart moeten op bepaalde punten verder worden uitgewerkt en financieel worden berekend. Deze kaders moeten voor de ontwikkelaars aan de ene kant duidelijk aangeven wat wel en niet kan. En aan de andere kant genoeg ruimte bieden om ontwikkelingen (financieel) haalbaar te maken.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de (planologische) ontwikkelstrategie. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt deze hier gedeeld.

Participatie en Inspraak

Er zijn meerdere momenten waarop we met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden gaan participeren. Ook is formele inspraak mogelijk bij het Stedenbouwkundig programma van eisen en bij het bestemmingsplan ofwel omgevingsplan. Als er een participatietraject start en/of inspraak mogelijk is, informeren wij de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. 
 

Co-creatie traject

Er loopt momenteel een zogeheten co-creatietraject, waarin we als gemeente samenwerken met Urban Sync en de stadmakers. Urban Sync werkt in opdracht van de ontwikkelcombinatie OSW, waarin de ontwikkelaars Hoorne Vastgoed en HBB vertegenwoordigd zijn. De stadmakers werken in opdracht van de gemeente.
Lees hier meer over de co-creatie 

Inspraakverslag en nota van antwoord

Alle inspraakreacties zijn in beeld gebracht en de verschillende belangen, wensen en zorgen zijn besproken. De inspraakreacties zijn allemaal terug te vinden in het zogeheten ‘Inspraakverslag’ met de bijbehorende ‘nota van antwoord'. Hierin staan al uw reacties en het antwoord hierop. Er is aangegeven of een reactie heeft geleid tot een wijziging of aanpassing in de visie en/of spelregelkaart.

Enquête

In november 2017 is in en rondom de ontwikkelzone Zuid-West een enquête gehouden om te vragen wat er in en rond deze zone leeft. Resultaten enquête (pdf).

Bijeenkomsten

Meedenkgroep

Om ideeën voor de ontwikkelvisie Zuid-West af te stemmen met afgevaardigden uit het gebied, heeft de gemeente een meedenkgroep opgericht. Deze groep is op 5 oktober 2017 voor het eerst bij elkaar geweest.

Bekijk hieronder de verslagen en documenten:

Verslag van de meedenkgroep van 5 oktober 
Verslag van de meedenkgroep van 23 november en bekijk de presentatie 
Variant Gezondheid Duurzaamheid 
Variant Auto's Bedrijvigheid 
Variant Ontmoeten Verbinden 
Terugkoppeling resultaten verkeer, meedenkgroep 23 november 2017 

Bekijk de presentatie van de verkeersstudie het nieuwe ruimtelijk model*, het verslag en de resultaten van de tafelsessies van de bijeenkomst van 28 juni 2018.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 28 november 2018.

*Het ruimtelijk model is een tussenproduct dat in ontwikkeling is. Aan het ruimtelijk model kunnen geen rechten worden ontleend.

Filmpjes

In 5 korte filmpjes leggen wij uit hoe de woningbouw in de ontwikkelzone wordt voorbereid:

1. Waarom bouwen in Zuid-West?
2. Welke ideeën zijn er?
3. Aandacht voor verkeer
4. Eén ontwikkelzone?
5. Proces: van plan tot gezamelijke uitvoering

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is mevrouw M. van den Aarsen. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl