Ontwikkelvisie Zuidwest

De gemeenteraad heeft acht ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuidwest ligt de zogeheten ontwikkelzone Zuidwest. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Voor de ontwikkelzone Zuidwest is een conceptvisie en spelregelkaart gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept visiedocument en de spelregelkaart vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat u daar een reactie op kunt geven.

Conceptvisie

Conceptvisie

Voor de ontwikkelzone Zuidwest ontwikkelt de bedrijvenzone in het Houtvaartkwartier zich tot een nieuw en volwaardig deel van de wijk. Deze transformatie is begonnen met de bouw van woningen in het project Plaza West en geleidelijk gaat ook de rest van de zone ontwikkeld worden. De nieuwe bebouwing in het gebied en het bestaande deel van de wijk sluiten goed op elkaar aan. De economische functie van het gebied blijft behouden, bedrijvigheid en werkgelegenheid gaan samen met wonen. Maar anders dan nu wordt wonen een wezenlijk onderdeel van de zone.

Bekijk het volledige visiedocument voor de ontwikkelzone Zuidwest (PDF)

Definitieve visie?

We zijn bezig met de beantwoording van alle inspraakreacties. Alle reacties op de visie en de spelregelkaart worden bekeken en er wordt steeds afgewogen of de reactie kan worden verwerkt in de visie of de spelregelkaart. De uitleg van wat er met de reacties gebeurt, komt in de nota van beantwoording. Deze nota komt bij het besluit dat het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad nemen.

Wij verwachten dat het college van B en W in september een besluit neemt. De definitieve visie en de spelregelkaart worden dan in oktober in de raadscommissie Ontwikkeling besproken en de gemeenteraad neemt dan in november een definitief besluit.

Spelregelkaart

Wat is een spelregelkaart?

Met alleen een visie komen we niet tot een goede uitvoering. Daarom hebben we een zogeheten spelregelkaart gemaakt waarin we kaders stellen voor de ontwikkeling van het gebied. 

Wat staat er op de spelregelkaart?

Op de spelregelkaart staat waar de verschillende functie (wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, groen) komen. De zone is verdeeld in verschillende deelgebieden, ieder met een eigen sfeer. Ook zijn er regels opgenomen voor de maten van de openbare ruimte, de afstand tot de bestaande bebouwing en over de  hoogte van de nieuwe bebouwing. Ook de ligging van gebouwen, de ontsluiting van de parkeergarages en de ligging van toegangen en entrees worden op de spelregelkaart globaal weergegeven.
Op de kaart staan grijze vlakken; in de legenda aangegeven als ‘bouwveld’. Het lijkt nu alsof deze vlakken helemaal volgebouwd worden. Dat is niet zo. De grijze vlakken geven aan dát er gebouwd kan worden. Hoe de gebouwen eruit komen te zien, wordt later uitgewerkt.

Bekijk de spelregelkaart (PDF)

Bekijk het volledige visiedocument voor de ontwikkelzone Zuidwest (PDF)

Documenten

Enquête

In november 2017 is in en rondom de ontwikkelzone Zuid-West een enquête gehouden om kennis op te doen over wat er in en rond deze zone leeft. Resultaten enquête (pdf).

Bijeenkomsten

Visie

 

Meedenkgroep

Om ideeën voor de ontwikkelvisie Zuid-West af te stemmen met afgevaardigden uit het gebied, heeft de gemeente een meedenkgroep opgericht. Deze meedenkgroep is op 5 oktober 2017 voor het eerst bij elkaar geweest. Bekijk hieronder de verslagen en documenten.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 5 oktober (pdf)

Lees het verslag van de meedenkgroep van 23 november en bekijk de presentatie (pdf)

Variant Gezondheid Duurzaamheid (pdf)

Variant Auto's Bedrijvigheid (pdf)

Variant Ontmoeten Verbinden (pdf)

Terugkoppeling resultaten verkeer, meedenkgroep 23 november 2017 (pdf)

Bekijk de presentatie van de verkeersstudie het nieuwe ruimtelijk model*, het verslag en de resultaten van de tafelsessies van de bijeenkomst van 28 juni 2018.

Lees het verslag van de meedenkgroep van 28 november 2018.

*Het ruimtelijk model is een tussenproduct dat in ontwikkeling is. Er kunnen aan het ruimtelijk model geen rechten worden ontleend.

Filmpjes

In 5 korte filmpjes leggen wij uit hoe de woningbouw in de ontwikkelzone wordt voorbereid:

1. Waarom bouwen in Zuid-West?
2. Welke ideeën zijn er?
3. Aandacht voor verkeer
4. Eén ontwikkelzone?
5. Proces: van plan tot gezamelijke uitvoering

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer L. Mosman. Voor vragen kunt u contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via zuidwest@haarlem.nl.