Ontwikkelvisie Zijlweg

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem-west ligt de zogeheten ontwikkelzone Zijlweg. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. De ontwikkelvisie is een uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Definitieve visie

Op  dinsdag 11 februari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de ontwikkelvisie Zijlweg in de raadscommissie kan worden besproken. De concept visie heeft van 26 augustus tot 7 oktober ter visie gelegen. Er zijn 28 reacties binnengekomen . Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast:

Bekijk de hele visie.

Bespreking visie in de raad

De gemeenteraad heeft op 28 mei jl. de ontwikkelvisie Zijlweg vastgesteld. U kunt de stukken vinden onder Bespreekpunt nr. 15. U kunt hier ook de nota van beantwoording op de zienswijzen vinden.

De uitvoering van de visie hangt af van de eigenaren en initiatiefnemers in het gebied. En de beschikbare capaciteit voor planbegeleiding binnen de gemeente Haarlem. Omwonenden worden per project geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en de mogelijkheid van inspraak. 

Een beeld voor de toekomst

Het doel van deze ontwikkelvisie is het schetsen van het richtinggevende toekomstperspectief voor de ontwikkelzone Zijlweg. De Zijlweg is de ruggengraat van deze zone. Langs dit stadslint liggen verschillende buurtjes met ieder een eigen gezicht en een eigen hart. De bestaande kwaliteiten (groen/bomen, water, functies, historische bebouwing) worden gebruikt als inspiratie en vertrekpunt voor de invulling van de verschillende deelgebieden. Bestaande en nieuwe bebouwing versterken de identiteit en de leefkwaliteit van de buurtjes en voegen waarde toe. Ontwikkelzone Zijlweg biedt de stad op die manier een rijke schakering aan aantrekkelijke stadsmilieus, met in het verlengde daarvan een diversiteit aan wooncategorieën, woontypologieën en ruimte om te werken: de tuinen van Haarlem.

De doelstelling van deze gebiedsvisie is ten eerste om dit deel van Haarlem beter te maken. Het toevoegen van nieuwe woningen op te transformeren locaties is daarbij een goed middel om deze kwaliteitsslag te kunnen maken. De doelstellingen zijn:

 • De stad in balans
 • Het verbeteren van gezondheid en veiligheid
 • Stimuleren openbaar vervoer
 • De energietransitie van de stad te ondersteunen
 • In te spelen op klimaatveranderingen
 • Het parkeren minder dominant te maken
 • Naast wonen ook ruimte voor voorzieningen te maken
 • Bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden prominenter in beeld te brengen

Voor de geleidelijke ontwikkeling van de Zijlweg worden zes principes gehanteerd:

 1. Realiseren fijnmazige fietsstructuur
 2. Functiemenging van wonen, werken en voorzieningen
 3. Aanhelen van het historisch lint, ‘boekensteunen’ markeren de entree
 4. Ieder buurtje behoud een eigen gezicht
 5. Krachtige groenblauwe structuur
 6. De stedelijke kwaliteit van Haarlem als uitgangspunt

Documenten

Blijf op de hoogte

Het is handig u te abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail. Deze nieuwsbrief wordt elke vrijdag verstuurd met informatie over de ontwikkelingen bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl of zuidwest@haarlem.nl

Waarom wordt de zone rondom de Zijlweg opnieuw ingericht?

Veel mensen willen in Haarlem (blijven) wonen. En ook dat wonen betaalbaar blijft. Er is daarom besloten dat er 10.000 woningen bij moeten komen tot 2025. De gemeente ziet kansen om rond de Zijlweg  minimaal 600 woningen bij te bouwen.

Wat is een ontwikkelzone?

Dat is een gebied waar ontwikkelaars en investeerders te kennen hebben gegeven plannen te hebben om te willen bouwen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones zijn visies opgesteld:  Een visie is een richtinggevend toekomstperspectief  dat als uitgangspunt dient voor plannen per bouwkavel.

Wat moet er allemaal gebeuren in dit gebied?

Als er woningen worden gebouwd moet natuurlijk worden gedacht aan hoe dat gebeurt, maar ook aan de voorzieningen die daarbij horen; winkels, scholen, cafeetjes, sport en dergelijke. Ook kijken we in de visie naar de kwaliteit van zaken als groen en water als onderdeel van een leefbare woonomgeving. In de visie die bij een ontwikkelzone hoort is de inbreng van bewoners juist op deze onderwerpen belangrijk.

Wanneer beginnen de werkzaamheden / hoelang duren de werkzaamheden?

We zijn nu nog in een heel prille fase. Er is nog geen sprake van zichtbare veranderingen. Na het vaststellen van de ontwikkelvisie visie voor dit gebied moeten bouwers nog allerlei vergunningen aanvragen. Voor deze plannen moeten nog gedetailleerde uitwerkingen worden gemaakt. Bij deze uitwerkingen die voor een gebied of een perceel worden gemaakt wordt opnieuw de omgeving betrokken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Kan ik planschade eisen?

Planschade kunt u eisen wanneer een definitief planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan, nadelige gevolgen voor u heeft. Op dit moment kunt u nog geen planschade eisen.

De ontwikkelvisie vormt de hoofdlijn voor het maken van een bestemmingsplan, maar is niet definitief. Een bestemmingsplan is een vastgesteld plan door de gemeenteraad en is definitief. Hierbij worden de doelen en spelregels voor het gebruiken van de grond vastgelegd.

Wanneer er een bestemmingsplan is, kunt u een verzoek om een vergoeding van planschade indienen. Hier is een speciaal aanvraagformulier voor. Bekijk de pagina over tegemoetkoming planschade, ook vindt u hier meer informatie over de procedure en de kosten.