Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. Voor locaties langs de Spaarndamseweg in Haarlem-Noord is de zogeheten ontwikkelvisie Spaarndamseweg gemaakt. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie.

Definitieve visie

Op 30 januari 2020 stelde de gemeenteraad de definitieve ontwikkelvisie vast.
Bekijk de definitieve visie (onder agendapunt 11).

Achtergrond

De visie heeft van 30 augustus tot 11 oktober 2019 ter visie gelegen. Er zijn 56 reacties gegeven. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept aangepast:

  • De hoek van de Jan Gijzenkade en de Spaarndamseweg als ontwikkellocatie is uit de visie gehaald. Het is niet realistisch dat deze locatie binnen korte tijd ontwikkeld wordt
  • De Spaarndamseweg 650 – 664 werd eerder vermeld als een locatie waar hogere bebouwing passend zou kunnen zijn, tot zes lagen. Na de reacties van de huidige bewoners is dit uit de visie geschrapt. Wel bestaat nu in de visie de mogelijkheid om op de huidige bebouwing een dakopbouw te plaatsen
  • Bij de Spaarndamseweg 76 (Carpet Right) is in de visie de wens opgenomen het laden/lossen en in- uitrijden aan de voorzijde te realiseren
  • Ter hoogte van het 50Kv station, nabij de Schoterbrug, is het slecht te oversteken kruispunt in de visie meegenomen
  • De verplaatsing van de riviercruiseterminal is uit de visie gehaald. Ontwikkelingen van deze locatie worden later onderzocht en moeten bijdragen aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit op de kade
  • Eerder al is de speeltuin als ontwikkellocatie uit de visie gehaald na opmerkingen van buurtbewoners tijdens de participatiebijeenkomsten.

Documenten

Projecten

Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. Er zit namelijk een aantal keuzes in die het kader vormen voor de uitwerking. Deze kaders komen in de vorm van vier pijlers terug.

  • Zo moet het Spaarne centraal komen te staan met een kwalitatief aantrekkelijkere buitenruimte.
  • Daarnaast blijft het contrast tussen de oost- en westzijde behouden.
  • De woonbuurten worden meer betrokken bij het Spaarne, deze richten zich meer tot het Spaarne.
  • Als laatste pijler worden verschillende knooppunten versterkt, dit zijn locaties waar belangrijke zijstraten aankomen bij de Spaarndamseweg.

De ontwikkelvisie is een uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. Voor de verschillende ontwikkellocaties wordt in vervolgprocessen een gedetailleerde uitwerking gemaakt. Hierbij wordt opnieuw de buurt betrokken. De snelheid van de plannen zal variëren. De visie is erop gericht dat sommige locaties snel tot ontwikkeling over kunnen gaan (zoals de braakliggende terreinen), maar er zijn ook ontwikkellocaties die de komende jaren nog niet veranderen. De visie is om ontwikkelingen voor de komende decennia richting te geven.

Als een project in het gebied start, wordt u geïnformeerd door het projectteam van het betreffende project en via een aparte projectpagina onder www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-noord. U vindt daar nu al de volgende projectpagina's:

Contact

Procesmanager voor de gemeente Haarlem is de heer J. Koster. U kunt contact met hem opnemen via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.

U kunt u abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail. Deze nieuwsbrief wordt elke vrijdag verstuurd met informatie over de ontwikkelingen bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl.

Waarom wordt de zone rondom de Planetenlaan en de Orionweg opnieuw ingericht?

Veel mensen willen in Haarlem (blijven) wonen. En ook dat wonen betaalbaar blijft. Er is daarom besloten dat er 10.000 woningen bij moeten komen tot 2025. De gemeente ziet kansen om rond de Planetenlaan / Orionweg  minimaal 600 woningen bij te bouwen. De plekken waar deze woningen worden gebouwd en het type woningen moet nog gekozen worden.

Wat is een ontwikkelzone?

Dat is een gebied waar ontwikkelaars en investeerders te kennen hebben gegeven plannen te hebben om te willen bouwen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones zijn visies opgesteld: dat is een pakket aan voorwaarden die de gemeente meegeeft aan de ontwikkelaars wanneer ze bouwen. Dit is het eerste moment waarop u aan de gemeente kenbaar kunt maken wat u belangrijk vindt bij de bouw van de woningen, en welke voorzieningen er volgens u bij horen. Vervolgens leidt dit tot een ‘ontwerp’. Dit ontwerp wordt aan het college voorgelegd met de vraag of het goed genoeg is om ter inzage te worden gelegd. Dit betekent dat u op dat moment kunt beoordelen op welke manier er met uw reactie in het ontwerp rekening is gehouden. U kunt dan nogmaals een reactie geven. Naar verwachting bespreek de commissie de Ontwikkelzone op 9 januari en wordt deze eind januari vastgesteld.

Hoe groot is het gebied dat opnieuw wordt ingericht?

De gehele zone beslaat een gebied van ongeveer 50 ha. Deze loopt globaal van de Rijksstraatweg tot het honkbalstadion. Het gebied dat binnen de zone wordt onderzocht als ontwikkellocaties is kleiner en bedraagt ongeveer 18 ha.

Wat moet er allemaal gebeuren in dit gebied?

Als er woningen worden gebouwd moet natuurlijk worden gedacht aan hoe dat gebeurt, maar ook aan de voorzieningen die daarbij horen; winkels, scholen, cafeetjes, sport en dergelijke. Ook kijken we in de visie naar de kwaliteit van zaken als groen en water als onderdeel van een leefbare woonomgeving. In de visie die bij een ontwikkelzone hoort is de inbreng van bewoners juist op deze onderwerpen belangrijk.

Wanneer beginnen de werkzaamheden / hoelang duren de werkzaamheden?

We zijn nu nog in een heel prille fase. Er is nog geen sprake van zichtbare veranderingen. Na het vaststellen van de omgevingsvisie voor dit gebied moeten bouwers nog allerlei vergunningen aanvragen. Voor deze plannen moeten nog gedetailleerde uitwerkingen worden gemaakt. Bij deze uitwerkingen die voor een gebied of een perceel worden gemaakt wordt opnieuw de omgeving betrokken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Kan ik planschade eisen?

Planschade kunt u eisen wanneer een definitief planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan, nadelige gevolgen voor u heeft. Op dit moment kunt u nog geen planschade eisen.

Het projectteam maakt nu een ontwikkelvisie Orionzone in samenwerking met de buurt. De ontwikkelvisie vormt de hoofdlijn voor het maken van een bestemmingsplan, maar is niet definitief. Een bestemmingsplan is een vastgesteld plan door de gemeenteraad en is definitief. Hierbij worden de doelen en spelregels voor het gebruiken van de grond vastgelegd.

Wanneer er een bestemmingsplan is, kunt u een verzoek om een vergoeding van planschade indienen. Hier is een speciaal aanvraagformulier voor. Bekijk de pagina over tegemoetkoming planschade, ook vindt u hier meer informatie over de procedure en de kosten.