Ontwikkelingvisie Europaweg

De gemeenteraad heeft 8 ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Schalkwijk ligt de zogeheten ontwikkelzone Europazone. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente heeft bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrokken bij het ontwikkelen van deze visie. 
Een visie is nog geen plan. De ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. De ontwikkelvisie is een uitnodiging voor iedereen die in het gebied aan de slag wil om een mooi nieuw stuk stad te maken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Definitieve visie

Op  heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie Europaweg vastgesteld. De concept visie heeft van 27 juni 2019 tot 19 juli ter inzage gelegen. Er zijn 24 reacties binnengekomen. Op basis van de reacties is de visie ten opzichte van het concept niet aangepast. Wel is op enkele onderdelen de concept visie aangepast als gevolg van reacties tijdens de participatie. 
Bekijk de hele visie (onder agendapunt 7).

Bespreking visie in de raad
Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie vastgesteld. 

Een beeld voor de toekomst
Het doel van de  ontwikkelvisie is het schetsen van het richtinggevende toekomstperspectief voor de ontwikkelzone Europaweg. De ontwikkeling van de zone Europaweg zal vooral door anderen dan de gemeente worden opgepakt. De gemeente heeft namelijk zelf weinig grondpositie in het gebied. Daarom worden er een ontwikkelvisie en spelregels opgesteld om met de ontwikkeling van de zone beleidsdoelstellingen te realiseren. Gemeente, marktpartijen en corporaties werken hierin samen aan de zogenoemde samenwerkingstafel.

In de ontwikkelvisie Europaweg is de herprofilering van de Europaweg naar een stadsstraat het belangrijkste aangrijpingspunt om de gehele zone te ontwikkelen. Het is daarmee de drager voor de gehele ontwikkelzone. Speerpunten voor deze ontwikkeling zijn: 

Bereikbaar en verbonden

  • bereikbaarheid op orde; 
  • focus op langzaam verkeer en OV Schalkwijk verbinden; wijk onderling en met de rest van Haarlem

Gemengd en in balans 

  • voldoende voorzieningen in de hele stad 
  • van monofunctionele gebieden naar gemengde gebieden 

Meer en gedifferentieerd wonen:

  • toevoegen van minimaal 2750 woningen 
  • toevoegen vernieuwende woonconcepten en realiseren van gedifferentieerde woningbouw

Duurzaam water en groen

  • Uitgaan van bestaande (groen) kwaliteiten 
  • Duurzame toekomstbestendige gebiedsontwikkeling

Documenten

Schetsen opgehaald bij de bijeenkomsten

NIeuwsbrieven

Blijf op de hoogte

Het is handig u te abonneren op de digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail. Deze nieuwsbrief wordt elke vrijdag verstuurd met informatie over de ontwikkelingen bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl of schalkwijk@haarlem.nl 

Waarom wordt de zone rondom de Europaweg opnieuw ingericht?
Veel mensen willen in Haarlem (blijven) wonen. En ook dat wonen betaalbaar blijft. Er is daarom besloten dat er 10.000 woningen bij moeten komen tot 2025. De gemeente ziet kansen om rond de Europaweg minimaal 2750 woningen bij te bouwen. 

Wat is een ontwikkelzone?
Dat is een gebied waar ontwikkelaars en investeerders te kennen hebben gegeven plannen te hebben om te willen bouwen. Omdat de gemeente het belangrijk vindt om deze plannen in samenhang te bekijken én te weten wat de impact van de plannen op de omgeving is zijn er zogenaamde ontwikkelzones benoemd. Voor de ontwikkelzones zijn visies opgesteld:  Een visie is een richtinggevend toekomstperspectief  dat als uitgangspunt dient voor plannen per bouwkavel. 

Wat moet er allemaal gebeuren in dit gebied?
Als er woningen worden gebouwd moet natuurlijk worden gedacht aan hoe dat gebeurt, maar ook aan de voorzieningen die daarbij horen; winkels, scholen, cafeetjes, sport en dergelijke. Ook kijken we in de visie naar de kwaliteit van zaken als groen en water als onderdeel van een leefbare woonomgeving. In de visie die bij een ontwikkelzone hoort is de inbreng van bewoners juist op deze onderwerpen belangrijk.

Wanneer beginnen de werkzaamheden / hoelang duren de werkzaamheden?
We zijn nu nog in een heel prille fase. Er is nog geen sprake van zichtbare veranderingen. Na het vaststellen van de ontwikkelvisie visie voor dit gebied moeten bouwers nog allerlei vergunningen aanvragen. Voor deze plannen moeten nog gedetailleerde uitwerkingen worden gemaakt. Bij deze uitwerkingen die voor een gebied of een perceel worden gemaakt wordt opnieuw de omgeving betrokken. Hoe snel dit gaat hangt af van initiatiefnemers en ook of hun plannen passen bij de ambities en wensen van de gemeente zoals in de visie staat beschreven.

Kan ik planschade eisen?
Planschade kunt u eisen wanneer een definitief planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan, nadelige gevolgen voor u heeft. Op dit moment kunt u nog geen planschade eisen.
De ontwikkelvisie vormt de hoofdlijn voor het maken van een bestemmingsplan, maar is niet definitief. Een bestemmingsplan is een vastgesteld plan door de gemeenteraad en is definitief. Hierbij worden de doelen en spelregels voor het gebruiken van de grond vastgelegd.

Wanneer er een bestemmingsplan is, kunt u een verzoek om een vergoeding van planschade indienen. Hier is een speciaal aanvraagformulier voor. Bekijk de pagina over tegemoetkoming planschade, ook vindt u hier meer informatie over de procedure en de kosten.