Ontwerp hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Noord

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een route die de voorkeur zou hebben. De gemeenteraad heeft in juni 2013 de route voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen station Haarlem en Delftplein vastgesteld. De route loopt via de Rijksstraatweg.

Actueel

Op 15 maart 2018 ondertekenden wethouder Cora-Yfke Sikkema en gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland Elisabeth Post de realisatieovereenkomst. Dit was de eerste stap in de uitvoering van de HOV-route.

Eind 2018 startte de aanbesteding voor een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting starten de eerste aanpassingen aan de HOV-route medio voorjaar 2019. De werkzaamheden zijn rond eind 2019 gereed.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp (DO) is op 13 juli 2017 besproken in de commissie Beheer en op 20 juli 2017 in de raad. Naar aanleiding van raadsvragen vond aanvullend onderzoek plaats en is het DO aangepast. Dit werd op 8 februari besproken in de commissie Beheer. De commissie stemde in met dit definitieve ontwerp. Bekijk het DO (pdf)

Bij het opstellen van het ontwerp is samengewerkt met betrokkenen en belanghebbenden. Er is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de betrouwbaarheid van het busvervoer. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hierbij is extra aandacht geweest voor voetgangers en fietsers.

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • De bus rijdt mee met het overige verkeer.
 • Het blijft een busverbinding (en wordt in de toekomst dus geen tram).
 • Er worden geen bestaande panden gesloopt.
 • De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV:

  • Stipt en betrouwbaar
  • Hoge gemiddelde reissnelheid
  • Comfortabel

 • Meenemen leefbaarheid en veiligheid van de in de motie 'Veilige kruispunten HOV-Noord' benoemde kruispunten.

Planning

Stap 9: Uitwerken bestuurlijk DO naar detailontwerp

Witteveen+Bos en Movensis werken momenteel het bestuurlijk vastgestelde definitief ontwerp uit tot een detailontwerp. Eind 2018 start de aanbesteding voor een aannemer die volgens het detailontwerp de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Stap 8: Realisatieovereenkomst ondertekenen

Wethouder Cora-Yfke Sikkema en gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord- Holland Elisabeth Post ondertekenden de realisatieovereenkomst op 15 maart 2018.

Stap 7: Onderzoek en DO bespreken in commissie Beheer (8 februari 2018)

De resultaten van onderzoek naar aanleiding van raadsvragen zijn bekend.

Stap 6: DO in commissie Beheer (13 juli 2017) en in de raad (20 juli 2017)

Naar aanleiding van raadsvragen wordt onderzocht of het mogelijk is om aanpassingen te maken in de oversteekplaatsen voor voetgangers en het kruispunt op de Jan Gijzenkade.

Stap 5: Vaststellen DO door B en W (20 juni 2017)

De inspraakreacties op het voorlopig ontwerp zijn verwerkt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Provincie Noord-Holland over de wijze waarop de gemeente en de provincie de maatregelen gaan uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft de realisatieovereenkomst en het definitief ontwerp besproken op 20 juni 2017. Het DO wordt ter bespreking aan de commissie Beheer aangeboden voor de commissievergadering van 13 juli 2017.

Stap 4: Op- en vaststellen inspraaknota en concept definitief ontwerp (DO) (februari - eind 2016)

Alle inspraakreacties worden gebundeld in een inspraaknota. In de nota wordt per reactie aangegeven of en zo ja, hoe deze is verwerkt in het ontwerp. Wanneer een reactie niet verwerkt is in het ontwerp, dan wordt uitgelegd waarom dit niet is gebeurd. Het resultaat is een concept definitief ontwerp.

Stap 3: Vaststellen voorlopig ontwerp (VO) door Haarlem en inspraak (januari - februari 2016)

Het VO is op 12 januari 2016 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders (B en W). Met de vaststelling door B en W is het VO ook vrijgegeven voor ter visie legging en inspraak. De inspraakperiode duurt zes weken. Tijdens deze zes weken kon u inspreken op het ontwerp en is een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Stap 2: Opstellen voorlopig ontwerp (VO) (juni – december 2015)

Op basis van de geïnventariseerde knelpunten, wensen, eisen, genomen besluiten en uitgangspunten is een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze zijn 9 juni 2015 tijdens een tweede ateliersessie en inloopbijeenkomst aan de projectomgeving gepresenteerd. Betrokkenen en belanghebbenden hebben gereageerd op de voorstellen en suggesties gedaan. De reacties en suggesties zijn als input gebruikt voor de oplossingen.
De oplossingen zijn op 1 juli 2015 tijdens een derde ateliersessie en inloopbijeenkomst aan de betrokkenen en belanghebbenden gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomsten is wederom toegelicht welke reacties en suggesties zijn meegenomen en welke niet en de reden hiervoor. Ook tijdens deze bijeenkomsten hebben de betrokkenen en belanghebbenden kunnen reageren op de oplossingen en hebben zij wederom suggesties kunnen doen. De reacties en suggesties zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp. Het VO is begin januari 2016 afgerond.

Stap 1: Inventariseren van knelpunten en wensen (april –mei 2015)

Gedurende deze stap zijn zoveel mogelijke knelpunten en wensen uit de projectomgeving geïnventariseerd. Tijdens deze fase is een 1e ateliersessie en een 1e inloopbijeenkomst georganiseerd.

Documenten

Contact

Vragen over de aanpassing aan de route via de Rijksstraatweg kunt u stellen aan de heer R. Pater van Witteveen+Bos via 06 229 473 95 of via Richard.Pater@witteveenbos.com.

Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer G. Wesseling. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl.